Statpeds årsrapport 2016

Statistikk 2016

ØKONOMI

Samlet tildeling
666 966 000 kroner

Oppdragsinntekter
36 288 000 kroner

Utgiftsført
Lønnsutgifter: 434 282 000 kroner
Husleie: 89 928 000 kroner
Reisekostnader: 30 029 000 kroner
Andre driftsutgifter: 93 116 000 kroner
Investeringer: 7 771 000 kroner

SYKEFRAVÆR

Legemeldt sykefravær i etaten for 2016 var 5,53 prosent. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra 2015. Målet som IA-bedrift er 5,6 prosent.

LOKALISERING

Statped har hovedkontor i Oslo og er delt inn i fire regioner med regionkontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

TJENESTER

Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring i samarbeid med PP-tjenesten

Statped leverer tjenester innenfor fagområdene

  • syn
  • hørsel
  • kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet
  • språk/tale
  • sammensatte lærevansker
  • ervervet hjerneskade

Gjennom Statpeds nettressurser ble det solgt 6 753 læringsressurser i løpet av året, og det ble lastet ned 59 662 apper utarbeidet av Statped.

I løpet av 2016 hadde Statped.no 243 755 nettbrukere og 1 622 893 sidevisninger. Facebook.com/statped passerte 10 000 følgere i 2016.

PERSONAL

Statped hadde 720 årsverk per 31.12.2016.

Side 32 av 32