Statpeds årsrapport 2017

Begivenheter i 2017

Brukerkonferansen

Brukerkonferansen med deltakere fra nasjonalt brukerråd og faglig samarbeidsråd i Statped samlet 120 deltakere. Temaet for konferansen var digital tjenesteyting.

Kurs om voksnes rett til opplæring

Rådgivere fra Statped og jurist fra Fylkesmannen i Nordland belyste ulike perspektiver knyttet til voksnes rett til opplæring.

Kulturtreffet

Kulturtreffet for tegnspråklige elever på Chateau Neuf samler årlig opp mot 250 tegnspråklige elever fra hele landet. Treffet starter med en workshop og avsluttes med en stor forestilling, der alle kan delta. Arrangementet er en del av satsingen på deltidsopplæringen, se statped.no/kulturtreffet.

Kurs for foreldre

Statped har i 2017 gjennomført et prøveprosjekt rettet mot foreldre. Hovedformålet med prosjektet har vært å utvikle, styrke og samordne opplæringstilbudet til foreldre med barn som har særskilte opplæringsbehov innenfor Statped sine fagområder. Kurset fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Resultatet av prosjektet er etableringen av statped.no/foreldre.

Samarbeid og utvikling av tjenester

Statped utvikler tjenestene sine kontinuerlig. I 2017 har vi blant annet brukt videokonferanser i tjenesteytingen, der det er hensiktsmessig, både i rådgivningsarbeidet og i kurssammenheng. Kommunedialogmøtene er videreført i 2017. Her møter representanter fra Statped den enkelte kommunens pedagogiskpsykologiske tjeneste, skoleansvarlig og barnehagemyndighet. Møtene er nyttige og gjør at Statped og kommunene kommer tettere på hverandre, får avklart oppgaver, roller og ansvar. Samarbeidsformene arbeidsseminar og læringsnettverk mellom Statped og kommunene er videreført. Disse arbeidsformene evalueres svært godt fra kommunenes side.

Statpedkonferansen

Statpedkonferansen ble arrangert for andre gang i mars 2017. Temaet for konferansen var «Språk i tusen former – et spesialpedagogisk blikk på språk og kommunikasjon som virkemiddel for vellykket inkludering». Gjennom plenumsforedrag og parallelle sesjoner ble temaet grundig belyst. Bidragsytere var fagpersoner fra inn- og utland, ikke minst Statpeds egne fagpersoner. Det var 517 deltakere.

Samlokalisert

Statpeds ansatte i Statped sørøst ble samlet på Hovseter i Oslo, og Statpeds ansatte i Statped midt ble samlokalisert på Heimdal i Trondheim. Ny regiondirektør i Statped midt, Lasse Arntsen, tiltrådte stillingen 1. mars 2017.

Let´s play togehter

Den nordiske konferansen «Let’s play together » ble arrangert i Trondheim i juni. Tema for konferansen var hvordan vi kan skape et inkluderende miljø for blinde og svaksynte førskolebarn.

Fagtorget 2017 i Statped vest

Fagtorget 2017 var ei regional samling der 260 tilsette i pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) i vestlandsregionen deltok. Arrangementet var ein del av SEVU-PPT. Programmet, med tre overordna plenumssesjonar og 17 praktisk retta parallellsesjonar med variert innhald, vart utvikla i eit samarbeid mellom Statped og PPT.

Nye etterutdanninger

Statped har flere etterutdanninger for pedagogisk-psykologisk tjeneste. I 2017 ble etterutdanning innen alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), spesifikke språkvansker og e-læringskurs i flerspråklighet lansert. Se mer på statped.no/etterutdanning.

Landsdelssamlinga i Nord-Norge

Tema for landsdelssamlinga var tiltak og verktøy for gode læringsmiljø og systemarbeid. Det ble fokusert på hvordan vi skal ta i bruk ny kunnskap og skape ny praksis. Hvilke endringer skjer i lovverket og hvordan påvirker det arbeidet?

Statped på Arendalsuka

Statpeds deltakelse på Arendalsuka hvert år i august er blitt en tradisjon. Se side 38.

Afasidagene

Statped arrangerer hvert år afasidagene, et praksisrettet kurs om afasi. Logopeder og andre som jobber på afasifeltet møtes for å dele praksiserfaringer og forskning. 

Konferanse om multifunksjonshemming i Kristiansand

Konferansen «Muligheter – når ingenting går av seg selv» hadde fokus på utvikling og læring for dem som har de største og mest sammensatte funksjonsnedsettelsene.

"Gemensamma vägar"

Statped arrangerte sammen med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) en konferanse med fokus på forskningen og kompetansen som finnes på de nordligste universitetene i Sverige, Finland og Norge. Lansering av fire filmer om førskolebarn og stamming. Filmene kan du se på statped.no/taleflytvansker

SPOT 2017

Målet med konferansen er å inspirere, dele erfaringer og gi oversikt over og innblikk i aktuelle ressurser. Vi legger opp til en praktisk konferanse der det som presenteres skal oppleves som nyttig og anvendelig. Lillestrøm 21.- 22. november Er du opptatt av hva ny teknologi kan bidra med overfor barn og unge med spesielle behov? 

SPOT-konferansen

I 2017 ble SPOT-konferansen arrangert for fjerde gang. Konferansen er blitt en etablert møteplass for teknologi og inkludering. Målet med SPOT er å peke på muligheter og ideer som pedagogene kan ha nytte av i sitt daglige arbeid. 31 og statped.no/spot2017.

Nasjonal nettverkskonferanse

I september arrangerte Statped en nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten. Konferansen samlet 296 deltakere. Temaet for konferansen var ledelse i en digital tid. Les mer på statped.no/nettverkskonferansen.

Side 30 av 31