Statpeds årsrapport 2017

Inkludering på alvor

For å styrke satsingen med inkludering i barnehage og skole initierte Utdanningsdirektoratet våren 2017 prosjektet Inkludering på alvor. Det skal gå over to barnehage- og skoleår.

Målet med prosjektet er å utvikle og prøve ut modeller for samarbeid som bidrar til inkludering av alle barn og elever i barnehage og skole. – Gjennom å utvikle nye samhandlingsmodeller mellom statlig og lokalt nivå og samtidig ha en felles analyse på behov for kompetanseheving, vil innsatsen med inkludering i skole og barnehage styrkes. Det betyr at vi ser på barn og elevers ulike forutsetninger og vurderer hvilke organisatoriske og didaktiske utfordringer som må løses for å lykkes med arbeidet, sier Jo Fiske, regiondirektør i Statped sørøst.

Ansvaret for modellutprøvingen ligger hos kommunene og fylkeskommunene. Det er fordi kommunen og fylkeskommunen i fellesskap har et helhetlig ansvar for gode oppvekst- og levekår og god kvalitet på tilbudene på tvers av sektorer og fagområder. Utdanningsdirektoratet, Statped og Fylkesmannen deltar i arbeidet.

Høy kvalitet i tilbudene

Fylkesmannsembetene i Trøndelag og Agder er valgt ut. I Trøndelag deltar kommunene Trondheim, Rissa/Leksvik og Meldal. I Agder deltar Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand og Marnardal. Så langt i prosjektet har kommunene utviklet planer og er i ferd med å konkretisere områder og problemstillinger for modellutprøvingen. Hensikten er at modellene skal identifisere faktorer som fremmer inkludering og beskrive hensiktsmessige rutiner og organisering for samarbeid. De skal vise hvordan innhold og organisering av kommunale tjenester og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid kan fremme inkludering og bidra til høy kvalitet i tilbudene til barnehage og skole. Ikke minst skal de belyse hvordan det statlige virkemiddelapparatet bedre kan støtte inkluderingsarbeidet lokalt.

– Statpeds rolle er å bidra med relevant kompetanse til kommunene og fylkeskommunene som deltar i modellutprøvingen. Vi vil også bruke modellutprøvingen til å styrke og utvikle våre egne tjenester og kompetanse. I målbildet vårt er samhandling med andre et viktig verktøy for å bedre inkludering, sier Fiske.

Side 29 av 31