Statpeds årsrapport 2017

Tegnspråk – et språk fullt og helt

Stortingsmelding 35 (2007–2008) Mål og meining slår fast at alle skal ha rett til å utvikle og bruke sitt eget morsmål eller førstespråk. Det gjelder også for norsk tegnspråk.

Sonja Myhre Holten, Språkrådet

Det er nok mange grunner til at vi ikke klarer å oppfylle denne rettigheten. Det kan ligge i synet på hva hørselshemning er, manglende kunnskap om hva tegnspråk er, negative språkholdninger og at tegnspråk ses på som et hjelpemiddel eller et erstatningsspråk for norsk når hørselen ikke fungerer. Tvert om er tegnspråk fullverdige språk som blir brukt side om side med andre språk i det mangespråklige samfunnet. Norsk tegnspråk har en selvsagt plass i det norske språklandskapet og dermed i den norske språkpolitikken.

Målet må være barnas beste

Jeg har hørt at Statped har planer om å løfte frem tegnspråk som et eget innsatsområde. Det applauderer vi selvsagt, og vi i Språkrådet vil gjerne delta i det arbeidet. Norsk tegnspråk bør frigjøres fra hørselsområdet og hørselshemning, det skal ikke vurderes ut ifra hørselsstatus, men tilbys uavhengig av hørsel.

Det er viktig å sørge for at barn kan bli i stand til å ta språkvalg ut fra den situasjonen de befinner seg i. Dette kan de ikke dersom de ikke får tilgang til tegnspråk. Hørselshemmede og døve morsmålsbrukere må oppfordres til å skaffe seg formell kompetanse slik at de kan undervise tegnspråklige barn og være rollemodeller og forbilder for hva som er mulig i livet.

Barn må få positive assosiasjoner til sitt førstespråk, slik at de slipper å skamme seg. Informasjon og kunnskap om norsk tegnspråk som språk bør være en naturlig del i utdanningssystemene våre, med særlig vekt på utdanninger som har med mennesker å gjøre, som lærere, spesialpedagoger og fagpersoner i helse- og sosialsektoren.

Språkløftet

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har tatt initiativet til «Språkløftet». Planen er å sette i verk tiltak som skal bedre situasjonen for alle som har norsk tegnspråk som morsmål. Språkrådet ønsker denne satsingen velkommen.

Ett av tiltakene som OsloMet søker midler til i tegnspråkløftet, er å utvikle norsk tegnspråk som et fullverdig masterfag i grunnskolelærerutdanningen. Det vil øke kvaliteten i tegnspråkopplæringen og kunne sikre at tegnspråklige barn får den opplæringen de har krav på etter opplæringsloven. Det samme gjelder utviklingen av et vurderingssystem for norsk tegnspråk i tråd med det europeiske rammeverket for språk. Tegnspråkløftet legger også opp til å sikre tegnspråk og kunnskap om tolking som tverrprofesjonell kompetanse, blant annet for barnevernspedagoger, sykepleiere og andre yrkesgrupper. Det vil bidra til at en større del av samfunnet kan kommunisere med dem som har tegnspråk som morsmål.

Side 18 av 31