Statpeds årsrapport 2017

Statpedkonferansen

– Å oppleve å bli sett, likt og akseptert som den du er, er helt grunnleggende for trivsel, mestring og læring. Dette gjelder for alle, uansett alder. På Statpedkonferansen setter vi søkelyset på betydningen av gode relasjoner i opplæringen for barn og unge med særskilte opplæringsbehov, sier Marie E. Axelsen, avdelingsdirektør for fag og prosess i Statped.

En god relasjon er helt avgjørende for dem som har særlige behov i opplæringen. Hvor mange ganger har vi ikke hørt historier om barn og unge som har vært på nippet til å gi opp, så har det dukket opp en voksen, en lærer, en spesialpedagog – som har SETT dem. Sammen har de klart å skape en god relasjon og trygghet for læring og inkludering. For dem som er ekstra sårbare, er det spesielt viktig at relasjonen fungerer. En god relasjon og gjennomtenkt tilrettelegging må til for å bygge videre på barn og unges sterke sider.

Den digitale tidsalder

– På Statpedkonferansen fokuserer vi på det mellommenneskelige innenfor spesialpedagogikken. Både i lys av den digitale hverdagen og i lys av det grunnleggende mellommenneskelige behovet vi har som enkeltpersoner og i samfunnet, sier Axelsen.

Hun er opptatt av at bruk av ny teknologi har flere sider. Vi kommuniserer mer og mer på nett og sosiale medier. Det mellommenneskelige kommer fort i bakgrunnen. Barn og unge med særskilte opplæringsbehov er også mer utsatt for mobbing, mange tas ut av klassefellesskapet, utelates fra nasjonale prøver og mange gjennomfører ikke videregående opplæring.

– Å ta i bruk digitale verktøy og utnytte det potensialet som ligger i det, kan være avgjørende for både læring og inkludering, mener Axelsen.

Hun viser til at digitale verktøy åpner for at flere barn og unge kan få tatt ut læringspotensialet sitt på helt andre måter enn før. De kan bruke det samme verktøyet som andre i klassen sin, tilpasset sine behov.

– Statpedkonferansen er en viktig arena for å fokusere på gode relasjoner som forutsetning for læring og inkludering, forteller Axelsen.

Kunnskap fremmer inkludering

Statpeds oppdrag er å utvikle praksis og fremskaffe kunnskap for å styrke og legge til rette for gode og inkluderende læringsmiljøer for barn med spesielle behov.

Mer kunnskap gir ansatte i pedagogiskpsykologisk tjeneste, barnehager og skoler et bredere grunnlag for å forebygge og legge til rette for gode relasjoner. Det handler om å ta brukerperspektivet og å ha barn og unge i sentrum, slik at hvert enkelt barn blir sett og forstått. Det er vi voksne rundt barnet som må søke etter hva barnet trenger å lære og har behov for.

Aktuell og populær

– En av Statpeds oppgaver som etat er å sette søkelyset på aktuelle temaer innen spesialpedagogikken. Vi har i de to foregående årene hatt en tematisk tilnærming, spisset, men likevel fag- og aldersovergripende. Statped har mange dyktige fagpersoner som jobber i skjæringspunktet mellom forskning og praksis. Vi har mye kompetanse å bidra med og vi har verdifulle erfaringer gjennom tjenesteytingen og samhandlingen med mange miljøer i hele landet. At vi tar opp temaer som er aktuelle for mange, viser tilstrømningen av deltakere til konferansene, mener Axelsen.

Det første året, 2016, hadde konferansen plass til 300 deltakere. 100 sto på venteliste. Flere hundre fulgte konferansen på nettet.

– Da skjønte vi virkelig at vi traff et behov! Andre året utvidet vi til 500 deltakere. Mange fulgte konferansen på nett da også. I år har vi plass til 500 deltakere, og konferansen ble fulltegnet før søknadsfristen gikk ut.

Omfattende spredning av kunnskap

Konferansen streames, slik at de som er interesserte kan følge det som skjer på konferansen mens det skjer i sanntid. – I tillegg legger vi konferansen ut som opptak på statped.no, noe som gjør at mange får tilgang til forskningsbasert kunnskap og gode praksiseksempler som de kan bruke aktivt i kompetanseutviklingen sin, sier Axelsen.

Side 20 av 31