Bakteppe | www.statped.no

Statpeds årsrapport 2013

Bakteppe

Barnehagen er en arena hvor et mangfold av barn skal lære å utvikle seg i samhandling med andre barn og voksne. Barnehagen skal være et tilbud til alle barn uavhengig av særlige forutsetninger, behov og kulturelltilhørighet. Hørselshemmede barn som tidligere fikk tilbud i egne barnehager for hørselshemmede, er i dagen del av dette mangfoldet i den vanlige barnehagen. Ny teknologi med cochleaimplantat for døve barn har ført til at flere foreldre nå velger den lokale barnehagen for sine barn enn tidligere.

I denne doktorgradsavhandlingen er det barnehagens litterasitetspraksiser og hørselshemmede barns møte med og utvikling av litterasitet som undersøkes. Litterasitet som tema er valgt fordi det er et fagområde som vektlegges spesielt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaverunder fagområdet kommunikasjon, språk og tekst, og fordi det er et område som er spesielt utfordrende for barnehage og skole i arbeidet med barn som har en hørselshemming. 

Forskning internasjonalt og i Norge viser at hørselshemmede barn som gruppe ikke oppnår de samme ferdigheter i lesning og skriving som sine jevnaldrende. De elevene som har en hørselshemming har svakere begrepsforståelse og mindre ordforråd sammenlignet med de hørende elevene. Denne forskjellen viser seg spesielt rundt fjerde til femte klasse når tekst får større betydning. Flere forskere stiller spørsmål omkring hva som fører til denne forskjellen. Det er særlig spørsmål knyttet til institusjonell tilhørighet, pedagogisk program og valg av kommunikasjonsform for denne gruppen barn som har vært undersøkt, uten at det har gitt noe utfyllende svar.

Denne studiens problemstilling og forskningsspørsmål er utarbeidet innen en sosiokulturell tradisjon hvor litterasitet sees på som en del av en sosial praksis. Kunnskap er noe som konstrueres mennesker imellom i de praksiser som de inngår i. I et slikt perspektiv er deltagelse og samhandling med andre barn og voksne en forutsetning for læring og utvikling. Å stille spørsmål om hørselshemmede og litterasitet ut fra en slik forståelse skiller seg fra det som man til vanlig finner i fag- og forskningslitteraturen på dette feltet. Der har tradisjonen vært å måle hørselshemmede barns ferdigheter gjennom kartlegging og testing.

Side 12 av 52

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!