Målbilde for Statped 2017–2022

Tre hovedmål

Statpeds virksomhet er forankret i følgende tre hovedmål:

Mål 1

Være en tydelig og tilgjengelig yter av spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner skal få likeverdig tilgang til tjenester fra Statped.

Mål 2

Videreutvikle spisskompetanse innen de fastsatte spesialpedagogiske fagområdene og være en bidragsyter til kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring på disse områdene.

Mål 3

Arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av områder for forskings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, forankret i et samarbeid med universiteter og høgskoler.

Side 4 av 12