Til hovedinnhold

Brukerundersøkelsen 2016

Brukerne opplever svært høy tilfredshet med Statped. Dette har vært gjennomgående i de tre årene Statpeds brukerundersøkelse er gjennomført.

Statpeds brukerundersøkelse 2016 (PDF)

Som i 2014 og 2015 var undersøkelsen rettet til Statpeds individuelle brukere, og samarbeidspartnere:

  • alle landets PP-tjenester
  • barnehager og skoler som har barn eller ungdommer som mottar tjenester fra Statped

Vi mottok svar fra 1043 brukere og fra 502 samarbeidspartnere. Svarprosenten for de individuelle brukerne har vært på om lag samme nivå i de tre årene undersøkelsen er gjennomført, men er noe lavere i 2016. For skoler og barnehager er svarprosenten redusert fra 2015, men høyere enn i 2014. Totalt er responsen noe dårligere i 2016. Vurderingen fra TNS Kantar, som leverte undersøkelsen, er at antall svar er nok til å være representative for våre brukere.

Brukerne vurderer at våre sterkeste sider er

  • kompetansen til ansatte hos Statped
  • at tjenesten blir levert som avtalt
  • at du/barnet ditt blir møtt med respekt av ansatte i Statped

Individuelle brukere som svarte på undersøkelsen, mener blant annet at Statpeds svake sider er at «tjenester du/barnet ditt mottar, er tilpasset behovene», at «tjenestene blir levert på riktig tidspunkt», og at «synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped».

Resultatene viser at også samarbeidspartnerne som svarte på undersøkelsen, opplever høy tilfredshet med Statped. Vi har hatt en økning i tilfredsheten fra samarbeidspartnerne hvert år fra 2014 til 2016 og vurderer det som meget positivt, sett i lys av satsingen på bedre og mer strukturert samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Samarbeidspartnerne vurderer at Statpeds sterkeste sider er

  • ansattes kompetanse
  • at tjenester leveres som avtalt
  • du/dere blir møtt med respekt av ansatte i Statped
  • dine/deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak
  • kvaliteten på læremiddel fra Statped

Samarbeidspartnerne som deltok i brukerundersøkelsen, vurderer at våre svakeste sider blant annet er at «tjenestene er tilpasser virksomhetens behov», «hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler pr. telefon» og «informasjon om tjenester og læringsressurser på Statped.no».