Til hovedinnhold

Statpedundersøkelsen 2020

En oppsummering av resultatene viser at Statpeds brukere og samarbeidspartnere stort sett er fornøyd med tjenestene de mottar fra Statped. Hele rapporten kan leses på våre nettisider.

Les hele rapporten fra Statpedundersøkelsen 2020 (PDF)

Hovedfunn fra Statpedundersøkelsen 2020 (Rapportens del I)

Rapporten oppsummerer resultater fra spørreundersøkelsene som går til
Statpeds brukere og samarbeidspartnere, samt funn fra kvalitative
intervjuer gjennomført med samarbeidspartnere og foresatte.

Oppsummert viser resultatene at Statpeds brukere (brukernes foresatte
og brukerne selv) og samarbeidspartnere (barnehager, skoler og PPT-kontorene) stort sett er fornøyd med tjenestene de mottar fra Statped. Blant samarbeidspartnerne scorer PPT-kontorene litt lavere på den
samlede vurderingen av Statped, sammenlignet med vurderingene fra
skoler og barnehager.

PPT-kontorene har god kjennskap til Statped, mens skolene og
barnehagene naturlig nok har litt mindre kjennskap til Statped tjenester.
I undersøkelsen til samarbeidspartnerne er det spesielt Statpeds
samarbeidsevne som får høy score, men det er forholdsvis lave resultater
til påstanden om at tjenestene er tilpasset behov. I undersøkelsen blant
brukere kommer særlig medvirkning frem som en styrke, mens tidspunkt
for bistand og omfanget av hjelp vurderes mer nøytralt.

Viktige kvalitetsfaktorer

Det er gjort en rekke statistiske analyser for å undersøkes hvordan
Statpeds kvalitet gir effekt på sentrale områder. Analysene viser
følgende:

 • Statpeds evne til samarbeid med fagpersonene lokalt samt til å
  levere tjenester som avtalt og tilpasset samarbeidspartnernes
  behov, er viktige drivere for opplevelsen av Statpeds bidrag til
  kompetanseheving. Dette understøttes også i stor grad av de
  kvalitative intervjuene. Analysene tyder også på at Statpeds
  læringsressurser har et positivt bidrag til kompetansehevingen
  blant samarbeidspartnerne.
 • Samarbeidspartneres kjennskap til Statpeds tjenester og opplevelse
  av kvaliteten i leveransen er viktige drivere for opplevelsen av
  Statpeds bidrag til forbedret praksis. Opplevelsen av at Statpeds
  tjenester er tilpasset samarbeidspartnernes behov er imidlertid den
  viktigste driveren for opplevelsen av Statpeds bidrag til forbedret
  praksis. Gjennom de kvalitative intervjuene fremkommer det at det
  er store forskjeller mellom hvilket behov samarbeidspartnerne
  opplever å ha, og dette synes i stor grad å variere med
  utgangspunkt i kommunestørrelse.
 • I brukerundersøkelsen viser analysene at Statpeds evne til å lytte
  til barnet som mottar støtte, er den viktigste enkeltdriveren med
  påvirkning på læring. Statpeds fokus på å lytte til barnet og de
  foresatte, samt ta deres situasjon på alvor, fremheves også i
  intervjuene som noe de foresatte er svært fornøyd med når det
  gjelder Statpeds tjenester og leveranser.

Styrker og svakheter

Rapporten presenterer sentrale styrker og svakheter for Statped basert
på analyser av fire sentrale effektvariabler. Det er viktig å merke seg at
det er variasjoner mellom målgruppene i hva de oppfatter som styrker og
utfordringsområder.

I analyse av spørsmålene til samarbeidspartnerne har vi avdekket
følgende styrker:

 • Statpeds evne til å samarbeide
 • Statpeds evne til å levere som avtalt
 • Statpeds kompetanse til å gi brukerne relevant hjelp

I analysene av spørsmålene til samarbeidspartnerne har vi avdekket
følgende svakheter:

 • Statpeds evne til å levere tjenester tilpasset PPT-kontorene.
 • For skolene og barnehagene er læringsressursene og kjennskapen
  til dem, svakheter

I analysene av spørsmålene til brukerne har vi avdekket følgende
styrker:

 • Statpeds evne til å levere som avtalt
 • Statpeds evne til å lytte til barnet

I analysene av spørsmålene til brukerne har vi avdekket følgende
svakheter:

 • At det tar tid med søknadsprosessen før brukeren, får hjelp.
 • At brukere innenfor fagområdet sammensatte lærevansker er
  mindre fornøyd med tidspunkt og prosess for hjelp, så vel som
  opplevd utbytte av tjenestene.

Sentrale anbefalinger

Basert på analysene i kapittel 6 har vi noen anbefalinger til tiltak for å
heve kvaliteten på Statpeds tjenester:

 • Tiltak for å tilpasse tjenestene enda mer i forhold til PPT-kontorenes behov. Vi vil anbefale at Statped gjør ytterligere
  kartlegging av PPT-kontorenes behov samt gjennomfører
  systematisk kartlegging av PPT-kontorenes tilfredshet med
  konkrete tjenester og ressurser, slik at disse kan forbedres. For
  eksempel vil det være relevant at man har en systematisk
  kursevaluering av alle kurs i regi av Statped.
 • Videre er arbeidet med profilering og tilgjengeliggjøring av
  læringsressurser et viktig tiltaksområde overfor skoler og
  barnehager, samt brukerne selv.
 • Enkelte foresatte opplever at PPT eller skole/barnehage ikke følger
  opp det som er iverksatt av Statped, andre opplever at det er
  mangel på samarbeid i overganger i tilfeller der barn skifter
  avdeling i barnehagen. Vi anbefaler derfor at Statped setter fokus
  på hvordan samarbeidspartnerne bedre kan håndtere overganger i
  opplæringen og ansvar om går over lenger tid.