Til hovedinnhold

Statpedundersøkelsen 2022 - kvalitativ del

På oppdrag fra Statped har Rambøl kartlagt hva pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har behov for fremover, hva som bør prege Statpeds utvikling av tjenester, og på hvilke felter det eventuelt er behov for kompetansesatsing.

Rambøl (2023): Statped i omstilling – En kartlegging av behov i PPT. Rapport (ppt)

Statped har behov for kunnskap om PPT og kommunenes behov knyttet til kompetanseløftet. Hensikten er å gi oss et kunnskapsgrunnlag om hvilke områder som har behov for kompetansesatsing fra vår side.

Hovedfunn

 • Det er stort behov for at Statped bevarer sitt fokus på tjenester innen lavfrekvente spesialpedagogiske vansker, samt særlig komplekse og sammensatte vansker.
 • De største utfordringene i det fremtidige spesialpedagogiske arbeidet
  er ressurs- og kapasitetsutfordringer.
 • Behov varierer etter kommunestørrelse.
 • Lavterskeltilbud, tilpassede tjenester og lett tilgjengelig bistand og informasjon er sentrale behov i PPT.
 • Kommunene etterspør kompetansesatsing innen systemrettet arbeid og økt praksisrettet kompetanse.

Utfordringer, behov og løsninger

De fleste kommunene er tilfredse med samarbeidet med Statped. Kommuner som fremhever utfordringer og barrierer i samarbeidet, er særlig kommuner som bruker Statped sin bistand lite. Utfordringene omhandler i hovedsak vanskelige og byråkratiske søknadsprosesser og uklare forventninger om å bistå fremfor å overføre merarbeid til PPT.

Likheter på tvers av kommuner

Kapasitet er den største utfordringen i PPT. Det er også organisasjonskulturelle utfordringer i arbeidet med kompetanseløftet i barnehager og skoler. PPT er ofte usikre på hvordan de skal få til inkludering i praksis, og hvordan de skal bidra med kompetanseheving ute i skoler og barnehager.

Alle kommuner behøver at Statped bevarer fokus på tjenester rettet mot

 • lavfrekvente vansker
 • komplekse og sammensatte vansker
 • skolevegring / bekymringsfullt skolefravær
 • digitale kartleggings- og utredningsverktøy, digitale læremidler, veiledningstjenester(chattjeneste) og informasjonsinnhold på statped.no
 • systemrettet arbeid

Forskjeller mellom store og små kommuner

Store og små kommuner har ulike behov og forutsetninger for å få til det fremtidige spesialpedagogiske arbeidet.Kommunestørrelse, økonomi, bemanning og kompetanse i PPT påvirker fundamentet for kompetanseløftet.

 • Store kommuner uttrykker et behov for Statped i en mer perifer rolle. De opplever å ha god nytte av digitale ressurser og chattjenester som gir dem lett og enkel mulighet for å drøfte saker. Likevel ønsker de Statpeds bistand i individsaker som omhandler sjeldne/lavfrekvente vansker. De har kommet lengre enn små kommuner i arbeidet med å implementere kompetanseløftet.
 • Mindre kommuner uttrykker et behov for Statped i en tettere og mer praktisk rolle inn mot kommunene. De henvender seg til Statped på et bredt spekter av fagområder og forteller at bistanden fra Statped er fundamental.

Statped må tilpasse sine tjenester til ulike kommuners behov og forutsetninger.