Til hovedinnhold

Tildelingsbrev til Statped

Kunnskapsdepartementet (KD) styrer Statped. Tildelingsbrevet frå KD er Statpeds overordna styringsdokument. Her kan du lese gjeldande tildelingsbrev og hovudinstruks for økonomiforvaltning.

Tildelingsbrev til Statped for 2023 (pdf)

Om tildelingsbrevet

Tildelingsbrevet formidlar Stortingets budsjettvedtak, økonomiske rammer og fortel om KDs styring av Statped. Tildelingsbrevet gir eit overordna, men ikkje uttømmande oversyn over kva Statped skal prioritere og utføre for gjeldande år.

Hovudmål

Hovudmål 1: Kompetansebygging

  • Kommunar og fylkeskommunar får tenester og støtte til kompetanseutvikling som fremjar læring, utvikling og deltaking i eit inkluderande fellesskap til barn og elevar med varige og komplekse spesialpedagogiske behov.

Hovudmål 2: Opplæring

  • Barn og elevar med rett til opplæring i og på teiknspråk er inkluderte både i eit norsk/samisk og eit norsk teiknspråkleg fellesskap.

Hovudmål 3: Læremiddel og læringsressursar

  • Kommunar og fylkeskommunar har tilrettelagde læremiddel og pedagogisk materiell som fremjar læring, utvikling og deltaking for teiknspråklege, blinde og sterkt svaksynte barn og elevar i eit inkluderande fellesskap.

Diamanten skole

  • Elevar med medfødd døvblindheit ved Diamanten skole har eit tilrettelagt opplæringstilbod, og skal få moglegheit til å vere aktive deltakarar i eiga læring og utvikling.

Tildelingsbrev til Statped