Tildelingsbrev | www.statped.no

Tildelingsbrev

Kunnskapsdepartementet (KD) styrer Statped. Tildelingsbrevet fra KD er Statpeds overordnede styringsdokument. Her kan du lese gjeldende tildelingsbrev og hovedinstruks for økonomiforvaltning. 

Tildelingsbrev til Statped for 2022 (pdf)

Om tildelingsbrevet

I tildelingsbrevet formidles Stortingets budsjettvedtak, økonomiske rammer og en nærmere beskrivelse av KDs styring av Statped. Tildelingsbrevet gir en overordnet, men ikke uttømmende oversikt over hva Statped skal prioritere og utføre for gjeldende år. 

Hovedmål

  • Barnehage- og skoleeiere får målrettede tjenester på det spesialpedagogiske området.
  • Barnehage- og skoleeiere har ansatte som får kunnskap og kompetanse som fremmer utvikling og inkludering knyttet til det spesialpedagogiske området.

Stortingsmelding

8. november 2019 la regjeringen frem Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO (regjeringen.no). Stortingsmeldingen varsler en rekke endringer og tiltak som skal bidra til tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehagen og gjennom hele opplæringsløpet. Meldingen ble behandlet i Stortinget våren 2020. 

Noen av tiltakene berører Statped direkte:

  • Statpeds mandat skal bli tydeligere og mer avgrenset. Det gjelder både tjenestene Statped skal tilby, og Statpeds bidrag til kompetansespredning og kunnskapsutvikling. I en overgangsperiode på fem år skal Statped bli endret i takt med kompetansebygging i kommuner og fylkeskommuner. Målet er å bringe kompetansen nærmere barn og unge. Statped skal utvikle tjenestene rettet mot barn og elever med varige, omfattende eller særlig komplekse behov for tilrettelegging.
  • Statped skal bidra til kompetanseheving i kommuner og fylkeskommuner på områder de skal håndtere selv framover. Tiltak og endringer som berører Statped, vil ikke gjennomføres før etter Stortingets behandling, men planlegging og forarbeid vil starte opp.

Omstilling av Statped

KD vil lede arbeidet med omstillingen i den første fasen. Statped vil være involvert og på sikt få ansvar for mye av gjennomføringen. Det er etablert et prosjekt i KD med en styringsgruppe hvor Statped er representert. Prosjektet har ansvaret for å lede arbeidet med endringer og omstilling i den første fasen. Medarbeidere i Statped vil bli involvert i arbeidet i tråd med retningslinjer for omstilling i staten. I forbindelse med oppfølgingen av Meld. St. 6 kan det følge tillegg til tildelingsbrev.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!