Til hovedinnhold

– Ta utgangspunkt i barnets interesser

– Barn blir mer inspirert til å leke når de gjør noe de er interessert i. Da blir det også å et bedre grunnlag for læring, mener Statpedrådgiver Charlotte Liamo.

Hun mener at det å ta utgangspunkt i barnets interesser gir et godt grunnlag for å skape meningsfulle situasjoner sammen med jevnaldrende. Dette skaper igjen skaper tilhørighet. Barnet blir kanskje motivert for å være med i leken lengre.

Bilde av Charlotte Liamo

Charlotte Liamo jobber i Divisjon barnehage, Avdeling for sammensatte lærevansker.

Hun tar utgangspunkt i et eksempel med barn som ikke har talespråk og bruker kroppslige signaler for å uttrykke seg.

Alt barnet uttrykker gjennom sin væremåte og kroppsspråk kan tillegges betydning og tolkes som kommunikasjon.


– Vi kan hjelpe barnet å finne et uttrykk for "mer" ved å konsekvent tolke en bestemt lyd eller gest som et uttrykk for "mer". Dette kan det være fint å fokusere på i aktiviteter barnet trives med, som for eksempel når en gir fart på huska eller når vi blåser såpebobler sammen. Med en gang signalet kommer, sier du «mer» og gjentar. Da speiler du barnets signaler og tolker det til «mer».
Dette kan så ta i bruk i samhandling med andre barn, forklarer rådgiveren.

Når miljøet rundt barnet er enige om hvordan de skal møte barnets uttrykk, vil læringen skje raskere.

Kartlegging av barnets interesser bør foregå i samarbeid med hjemmet og andre rundt barnet. Hjemme vil kunne tilføre ting som ikke barnehagen kjente til.

Turtaking

– Et annet eksempel på hvordan du kan dra nytte av barnets interesser, er i turtaking. Turtaking er en grunnleggende ferdighet innen kommunikasjon og kan praktiseres på mange måter. For små barn kan det å trille ball fram og tilbake gi gode rammer for å mestre turtaking, forklarer rådgiveren.

Det viktigste er at man tar utgangspunkt i det barnet selv er interessert i, også når man trener på turtaking. Er det lekebiler som er interessant, så kjør lekebiler fram og tilbake.

Barn blir tryggere i lek med andre barn når de har øvd på aktiviteter og mestrer dem.

Video

Video kan være et viktig verktøy for å se de små signalene.

– I daglige situasjoner er det lett å overs små signaler. Ved hjelp av video kan en lettere oppdage en kroppsbevegelse, en gest eller mimikk. Har du først oppdaget det på video, blir det også lettere å oppdage signalene i det daglige, sier Liamo.

Hun anbefaler å sette av samarbeidstid og la video bli et sentralt verktøy.

Interessekartleggingsskjema

Hun anbefaler også sterkt å ta i bruk Statpeds skjema for interessekartlegging.

Det er viktig at arenaer barnet er en del av kartlegger og senere sammenfatter informasjonen fra kartlegging. Da får en belyst helheten.

– Det er ikke nok at en ansatt i barnehagen gjennomfører kartleggingen. Alle må delta. Det er også her viktig å avsette samarbeidstid, sier rådgiveren

Her er Charlottes tips:

  • Vær opptatt av å få fram barnets stemme
  • Let etter barnets interesser. Bruke alle rundt barnet til å kartlegge
  • Bruk aktiviteter barnet er interessert i til å få fram barnets uttrykk
  • Bruk barnets interesser i å trene på turtaking
  • Ta i bruk aktivitetene i samspillsituasjoner med andre barn
  • Bruk video for å observere og fange de små signalene
  • Bruk Statpeds interessekartleggingsskjema som en støtte