Til hovedinnhold

Språkkartlegging av samiske barn

Kartlegging av samiske barns språkferdigheter krever at du danner deg et helhetlig bilde av språkene barna behersker.

Språksituasjonen og vilkårene for de samiske språkene er forskjellig i de ulike områdene i Sápmi/Sábme/Saepmie. Det finnes flere samiske språk med ulike dialekter. Derfor er det viktig å kjenne til både til språksituasjonen i området og kjenne til elevens samiske språkbakgrunn.

Det er viktig å kjenne til

  • barns funksjonelle språk – dvs. språkferdighet for å kunne delta aktivt i sosiale sammenhenger
  • hvilket språk de har snakket hjemme under oppveksten – et eller flere språk?
  • hvilket språk de har opplæring i på skolen – kan være ulikt hjemmespråket
  • hvilket språk de anvender som førstespråk hjemme og på fritiden – hvilket språk som er best utviklet

Tospråklig utvikling

Der er også viktig å kjenne til barns tospråklige utvikling. Hvis du ikke kjenner til hvordan tospråklig utvikling arter seg, kan du risikere at:

  • ulike språklyder i samisk og norsk gir mistanke om fonologiske vansker
  • ulike ortografier eller skrivemåter kan gi inntrykk av lese- og skrivevansker
  • forskjellig grammatikk i samisk og norsk, for eksempel setningsoppbygging, gir mistanke om grammatiske problemer
  • liten bredde i ordforrådet gi mistanke om problemer med å resonnere.

Det anbefales derfor å gjøre kartlegging på begge språk for å få et helhetlig språkbilde.

Foreldre og lærere er gode kilder til informasjon

De viktigste samarbeidspartnerne rundt barnets nettverk er foresatte. Derfor er det viktig med et tett samarbeid og en felles forståelse mellom skole og hjem om kartlegging. Noen kartleggingsverktøy åpner for ulike typer informasjon fra flere kilder. Foreldre og tospråklige lærere eller assistenter er relevante kilder til informasjon om barnet/ elevens bakgrunn, utvikling og ferdigheter på morsmålet. Det å involvere ulike typer ferdigheter hos eleven kan gi et mer helhetlig bilde, også av deres sterke sider.

Kartleggingsverktøy på samisk

Når lærere skal legge til rette for best mulig tilpasset opplæring for alle elever, må de ta i høyde for det store språklige og kulturelle mangfoldet som en del av skole hverdagen. Det er viktig å bruke kartleggingsverktøy som er tilpasset og utarbeidet for den aktuelle elevgruppa. Det finnes flere forskjellige kartleggingsverktøy som er oversatt og tilpasset for samiskspråklige barn.

Læringsressurser - utvikling og veiledning