Strategijh jïh ulmie | www.statped.no

Statpeden ulmieguvvie 2012-2016

Strategijh jïh ulmie

Åejviestrategijh

Bïevn. St. 18 golme strategijine bigkie, juktie haestiemidie jïh nuepide vuesiehtidh, guktie ööhpehtimmiesysteme maahtoem åtna dejtie gelliesåarhts maanide, noeride jïh geerve almetjidie dåastodh sjïere lïerehtimmiedaerpiesvoetigujmie.

Dah strategijh lea akte våarome juktie Statpeden ulmieh, råajvarimmieh jïh effektem buerkiestidh.

Vueptiestidh – dåarjoehtidh

Aareh råajvarimmie akte vihkeles prinsihpe lïerehtimmesne. Akte tjïelkebe barkoejoekedimmie Statpeden jïh tjïelten jallh fylhkentjïelten dïenesji gaskem lea eevre daerpies ihke reaktoe maahtoe edtja reaktoe sijjesne årrodh reaktoe tïjjen. Statped edtja tjïelti jïh fylhkentjïelti barkoem dåarjoehtidh, jïh viehkiehtidh guktie maahtoe evtiesåvva maanagïertine, skuvline jïh PP-dïenesjisnie.

Ulmiestuvreldh maahtoe – nænnoesåbpoe illedahke

Statped edtja öörnesovvedh naemhtie guktie dïhte akten buerebe laavenjostose sjïehteladta ovmessie faagebyjresi gaskem, jïh elliesvoetem DoE-barkosne sjugnede. Statped edtja viehkine årrodh dam tseegkeme daajroem guhkiebasse evtiedidh, jïh dotkeminie jïh evtiedimmine nïerhkedh gosse orre daerpiesvoeth. Akte tjåenghkies nasjovnaale etaate sæjhta aktem hijven bijjieguvviem jïh aktem ulmiestuvreldh maahtoeevtiedimmiem hoksedh.

Laavenjostoe jïh iktedimmie – buerebe tjïrrehtimmie

Statped lea öörnedamme jienebefaageles dajvine mah edtjieh hijven iktedamme dïenesjh hoksedh tjïeltide jïh fylhkentjïeltide. Utnijh sijhtieh Statpeden maahtoem joekehtslaakan daarpesjidh. Dellie daerpies struktuvrh jïh barkoevuekieh utnedh mah aktem aktelaaketje barkoevuekiem gorredieh.

Ulmie jïh effekte

Jarkelimmie Statpedeste lea akte kvaliteetereforme mij edtja aktem orre dïenesjeprofijlem sjugniedidh tïjjen åvtese, mij lea sjïehtedamme dejtie daerpiesvoetide mah gååvnesieh. Jarkelimmie edtja aaj dam sisnjelds reeremem radtjoesåbpoe darjodh. Gosse Statped öörnesåvva jienebefaageles dajvine, dïhte sæjhta nuepiem nænnoestehtedh öörnegen mietie jïh ellieslaakan barkedh. Dïenesjh sijhtieh radtjoesåbpoe vadtasovvedh, jïh dïenesji kvaliteete sæjhta buerebe sjïdtedh.

Ektiedimmiem tjïelkestidh ulmien, darjomi jïh effekten gaskem edtja viehkiehtidh våaroehtidh, jïh barkoen otnjegem vuesiehtidh jarkelimmieboelhken. Dïhte mij tabellesne neebnesåvva goh veanhtadamme effekth lea vuesiehtimmieh veanhtadimmide Bïevnesisnie St. 18.

Statped aktene aareh boelhkesne jarkelimmesne. Tjuara dan åvteste dejtie buerkiestamme effekteulmide tjoevkesisnie vuejnedh destie. Jaepien 2013 sæjhta prosessh tjïrrehtidh mah sijhtieh dejtie buerkiestamme effektide tjïelkestidh, jïh dan åvteste maahta staeriedimmieh sjïdtedh daan boelhken.

Tabelle vuelielisnie Statpeden ulmieh vuesehte, jïh veanhtadamme effekte daejstie. Dah ulmieh leah buerkiestamme Bïevn St. 18. Sæjhta dejtie darjoemidie mah leah ulmide ektiedamme, dennie fïerhtenjaepien dåarjoeprievesne dajvide buerkiestidh.

ULMIE 1

Statped akte tjïelke jïh stïeresne dïenesjevedtije sjïerepedagogeles dåarjoste tjïeltide jïh fylhkentjïeltide. Statped dïenesjh vadta dovne almetje- jïh systeemedaltesisnie, jïh gaajhkh tjïelth jïh fylhkentjïelth seammavyörtegs dïenesjh Statpedeste åadtjoeh.

Effekte

 • Tjïelth jïh fylhkentjïelth leah åehpies Statpedine goh siebrie, jïh dej dïenesjigujmie mejtie Statped maahta deelledh
 • Utnijh dïenesjem dååjrieh goh stïeresne jïh daajroes
 • Eejhtegh edtjieh jearsoes damtedh maanah dam dåarjoehtimmiem åadtjoeh mejtie daarpesjieh, jïh dah govlelgieh, jïh dej dååjrehtimmieh krööhkestamme sjidtieh
 • Statped reaktoe dïenesjh deellie, dan varke goh gåarede jïh reaktoe tïjjese
 • Statped vååjnoe goh akte tjïelke dïenesjedeellije
 • Tjïelkebe barkoe- jïh dïedtejoekedimmie PP-dïenesjen jïh Statpeden gaskem
 • Viehkiehtidh guktie jienebh maehtieh jåarhkeööhpehtimmiem tjïrrehtidh, jïh jienebh maehtieh meatan årrodh studijinie jïh barkosne
 • Lissiehtamme jieledekvaliteete utniejidie (viehkine utnijen nuepide evtiedidh)

ULMIE 2

Statped sjïere maahtoem åtna sjïerepedagogeles faagesuerkiej sisnjeli, jïh eadtjohkelaakan viehkehte daajroem jïh maahtoem geerjehtidh daejnie suerkine.

Effekte

 • Statped akte tjïelkebe jïh vielie våajnoes aktööre dennie sjïerepedagogeles faagesuerkesne regijovnaale jïh nasjovnaale sijjesne
 • Daerpies sjïerepedagogeles dïenesje vadtasåvva gusnie PP-dïenesje jïjtje ij dam maahtoem utnieh
 • Utnijh dååjrieh dah buerebelaakan Statpeden bijjiemaahtoem åadtjoeh 
 • Statped vaarjele jïh evtede sjïerepedagogeles bijjiemaahtoem
 • Statped ohtsijh åådtje jolle faageles maahtojne

ULMIE 3

Statped aktem strategijem åtna juktie suerkieh våaroehtidh dotkeme- jïh evtiedimmiebarkose (DoE), jïh lea laavenjostoeguejmie universiteetide jïh jïlleskuvlide.

Effekte

 • DoE-strategije aktem ellies bijjieguvviem jïh stuvremem gorrede dotkeme- jïh evtiedimmiebarkoste Statpedesne
 • Statped dotkeme- jïh evtiedimmiebarkosne viehkehte Statpeden faagesuerkiej sisnjeli
 • Universiteeth jïh jïlleskuvlh Statpedem åtna goh akte hijven laavenjostoeguejmie 
 • DoE-barkoe viehkehte daajroem lissiehtidh Statpeden faagesuerkiej sisnjeli 
 • DoE-barkoe viehkehte daajroem lissiehtidh lïerehtimmiesuerkesne

Fokuse

Jarkelimmie Statpedeste lea akte prosesse mij edtja guhkiem vaasedh, jïh gusnie jïjnjh biehkieh. Dan åvteste vihkeles fokusem steeredh jarkelimmien aajkose, jïh ulmide mah leah bïejesovveme gïehtelæmman, guktie barkoen otnjege gorresåvva.

Dennie vijriesåbpoe jarkelimmieprosessesne Statpedeste sæjhta akte sjïere fokuse årrodh Statped

 • akte tjïelke faageles dåarjoehtæjja maanagïertesne jïh lïerehtimmesne
 • akte nasjovnaale gïehtelimmie aktine tjïelke dïenesjeprofijline 
 • lea stïeresne utniejidie, saaht gusnie dah årroeh
 • aktem positijve, gaahpoeh jïh feerhmeles siebriekultuvrem åtna 
 • fokusem åtna åvtehkeråållese jïh akten hijven stuvremetjïertese
 • aktöörh meatan vaeltieh guktie hijven prosessh gorresuvvieh
 • lea eadtjohke faageles evtiedimmesne nasjovnaale jïh gaskenasjovnaale sijjesne
 • orre lïerehtimmievierhtieh jïh orre tryjjesteknologijem åtnose vaalta, jïh viehkehte orre evtiedidh
 • systeemh åtna, faageles jïh reereles, mah aktem «rööpses laejkiem» gorrede abpe råajvarimmiesvaalhtesisnie

Tryjjesteknologije

Tryjjesteknologijie ij leah akte aate, men akte politihkeles visjovne. Visjovne lea tryjjesteknologije edtja byögkeles dïenesjh orrestidh jïh radtjoestidh. Dïejvese tryjjesteknologijie sjïerepedagogihken bïjre, gaajhkh elektrovneles dorjesh jïh meedijh feerhmie (vuesiehtimmien gaavhtan Gaskeviermie) mah sïejhmelaakan siebriedahkesne åtnasuvvieh, men aaj maehtieh pedagogeles råajvarimmine åtnasovvedh.

Side 8 av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!