Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske og språklige tjenester

Deltidsopplæring (1.−10. trinn) norsk tegnspråk

Deltidsopplæring foregår i et tegnspråklig miljø, med vekt på å utvikle flere språk/en bimodal tospråklighet. Det kan gis deltidsopplæring i inntil 12 uker i aldersblandete grupper på hovedtrinn 1.–4., 5.–7. og 8.–10.

Statpeds deltidsopplæring er definert som en alternativ opplæringsarena. Konkretisering av mål og ansvarsfordeling fastsettes i en årlig, individuell samarbeidsavtale med elevens bostedsskole.

Søknad om deltidsopplæring sendes til Statped innen 1. mars (med oppstart påfølgende skoleår). Søknader som kommer inn etter den fristen, vil behandles fortløpende. Når tjenesten innvilges, blir vedtak sendt til PPT, med kopi til skole og foresatte.

Ved førstegangs søknad vedlegges sakkyndig vurdering, gyldig for kommende skoleår. Denne kan ettersendes søknaden innen 3 måneder. Søknad om deltidsopplæring må fornyes ved overgang fra småskole- til mellomtrinn, og mellom- til ungdomstrinn. Ved søknad om videreføring av deltidsopplæring ved overgang til mellom-/ungdomstrinn må det legges ved ny sakkyndig vurdering dersom det er vesentlige endringer fra den tidligere.

Elever som vil ha utbytte av norsk tegnspråk i opplæringen, kan få tjenesten deltidsopplæring hos Statped. For at grunnskoleelever med vedtak om opplæring i norsk tegnspråk etter opplæringslovas § 3-4 (udir.no) og/eller individuelt tilrettelagt opplæring etter opplæringslovas § 11-6 (udir.no), skal få deltidsopplæring, må pedagogisk-psykologisk tjeneste søke Statped om en individtjeneste.

Innhold i søknaden

Elevens behov for opplæring i tegnspråk må begrunnes. I samsvar med barnekonvensjonen må motivasjon for tegnspråk og søknad om deltidsopplæring drøftes med eleven. Følgende må tydelig fremkomme av søknaden og av den sakkyndige vurderingen.

  1. Opplæringsparagraf: Det oppgis om eleven får tegnspråkopplæring etter opplæringslovas § 3-4 (udir.no) og/eller 11-6 (udir.no).
  2. Behov/mål: PPT må beskrive målet med tegnspråkopplæringen på en alternativ opplæringsarena.
  3. Omfang: Det oppgis hvor mange uker i løpet av skoleåret det ønskes deltidsopplæring. PPT kan på vegne av foresatt og skole søke om inntil 12 uker deltidsopplæring, uten trekk i kommunens rammetilskudd. Statped deltidsopplæring legger til rette for seks uker i aldersblandete grupper på 1.–4. trinn, 5.–7. trinn eller ungdomstrinnet. Uker ut over dette avtales individuelt.

Antallet uker med deltidsopplæring fastsettes i samråd mellom PPT, skole og foresatte. Elevens behov skal legges til grunn.. Ved behov for flere uker deltidsopplæring enn opprinnelig avtalt, bekreftes dette skriftlig av PPT. Det er ikke behov for en ny søknad

Individuelle behov: Når det foreligger særskilte tilretteleggingsbehov ut over det som går på tegnspråkopplæring, er det viktig at Statped gjøres kjent med dette. Dersom eleven har et særlig behov for individuell oppfølging, kan det være aktuelt med følge fra bostedsskole.

Rektor

Rektor ved bostedsskolen fatter et enkeltvedtak om opplæring i og på tegnspråk etter opplæringslovas § 3-4 (udir.no) og/eller individuelt tilrettelagt opplæring etter opplæringslovas § 11-6 (udir.no). I tillegg må det fattes et vedtak om opplæring på en alternativ opplæringsarena, jamfør rundskriv UDIR 3-2010 (udir.no), og vedtak skal sendes til Statped postmottak innen 15. september hvert skoleår.

Lærere på bostedskoler

Statped tilbyr kurs for lærere og ansatte i skole og SFO som har ansvar for tegnspråklige elever. Videre vil lærere bli invitert til å delta i et digitalt nettverk for lærere. Dette er en arena der lærere kan drøfte og utveksle erfaring knyttet til opplæringen.

Side 10 av 15