Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske og språklige tjenester

For foreldre til barn med nyoppdaget hørselstap (God Start)

God start er et kurstilbud for foreldre til barn i alderen 0–3 år med nyoppdagede hørselstap.

Kurset tar opp ulike tema knyttet til hørselstap, språk, samspill og kommunikasjon. Vi gir også en grunnleggende innføring i tegnspråk.

Målgruppe

Foreldre til barn med nedsatt hørsel, uavhengig av barnets type eller grad av hørselsnedsettelse.

Mål

Kurset skal gi foreldrene grunnleggende kunnskap om

  • nedsatt hørsel og konsekvenser av hørselstap
  • hvordan stimulere til utvikling av lytteferdigheter og talespråk
  • språk og språkutvikling – tospråklighet, talespråk og tegnspråk
  • samspill og kommunikasjon
  • grunnleggende ferdigheter i tegnspråk
  • muligheter for nettverksbygging og erfaringsutveksling

Hvordan få tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped. Dersom kommunen bekrefter at søknadsprosessen har startet, kan Statped sende invitasjon til bruker før vi har mottatt søknad.

Forarbeid før søknad

Barnet må ha fått påvist et hørselstap før PP-tjenesten søker om plass på kurs.

Det er ønskelig at familien har fått Strakstilbud før første samling.

Rettigheter

Deltakere på God start har rett til opplæringspenger fra NAV. Foreldre må selv informere arbeidsgivere om planlagt fravær i forbindelse med kursuker.

Gjennomføring

God start er en kursrekke med seks samlinger. Kursene går over to år med tre samlinger per år. Samlingene arrangeres fire steder i landet. Familier som er tilreisende, får tilbud om å ha med barn og søsken under skolepliktig alder.

Statped dekker kost og losji. Vi organiserer overnatting for foreldre og barn samt skyss mellom overnattingssted og kurssted. Statped dekker ikke utgifter til reise. Brukere må selv avklare med kommunen om den dekker reiseutgifter.

Andre kurs

Statped tilbyr flere kurs for foreldre til hørselshemmede barn. Vi drøfter med hver enkelt hvilket tilbud barn og foreldre ønsker etter God start.

Etter God start kan foreldre fortsette i Se mitt språk fra modul 5.

I enkelte tilfeller ønsker foreldre å delta på Se mitt språk selv om de ikke har gjennomført alle samlingene i God start. I disse tilfellene anbefaler vi foreldrene å delta på innføringskurs i tegnspråk.

Side 14 av 15