Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske og språklige tjenester

Spesialpedagogisk kartlegging

Kartlegging av brukere skal i utgangspunktet foretas av kommunen, i noen tilfeller av spesialisthelsetjenesten. Dersom kommunen mangler kompetanse, kan den søke Statped om bistand til å gjennomføre kartlegging.

Kartlegging omfatter observasjon og kartlegging av brukeres individuelle forutsetninger og betingelser om opplæring, deltakelse og læringsmiljø.

Målet med kartlegging er å legge et grunnlag for pedagogiske tiltak og tilrettelegging for å sikre at bruker får en tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte.

Statped benytter standardiserte tester og utredningsverktøy for å gjennomføre kartlegging. Etter kartlegging utarbeider vi en rapport med oppsummeringer og forslag til tiltak som sendes til kommunen ved pedagogisk-psykologisk tjeneste med kopi til foreldrene og skole/barnehage.

Samiskspråklig kartlegging

Statped kan gi støtte til sakkyndig vurdering dersom PPT ikke har fagkompetanse til å gjennomføre samiskspråklig kartlegging, utredning eller observasjon av samiskspråklige brukere.

Utredning

Statped kan på noen fagområder gi supplerende utredning når PPT ikke har kompetanse til å gjøre det selv.

Utredninger av synsfunksjonen

Statped gjør pedagogiske utredninger av synsfunksjonen. Vi undersøker hva personen ser og hvordan han bruker synet i ulike aktiviteter og under ulike synsbetingelser. Statped gjør også tverrfaglig synsutredning.

Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger

Statped foretar tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger for personer med komplekse og omfattende synsvansker, for personer med kombinerte sansetap og ved spørsmål om døvblindhet. Statped foretar oppfølgende tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger for personer som er identifisert med døvblindhet.

Utredning før diagnostisering og identifisering av døvblindhet

Universitetssykehuset Nord-Norge HF er gitt et særlig ansvar for ledelse og tilrettelegging av arbeidet til Nasjonalt tverrfaglig team (NTT). Teamet er sammensatt av kvalifiserte fagpersoner innen ulike medisinske fagområder og fagpersoner i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB), som Statped er en del av.

Når både syns- og hørselsfunksjoner er nedsatt er det viktig å kartlegge omfanget for å kunne tilrettelegge med hjelpemidler og pedagogisk tilnærming. Noen barn, unge og voksne har en så alvorlig grad av kombinert sansetap at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre, og berøringssansen må benyttes i tillegg. Vi bruker da funksjonsbetegnelsen døvblindhet, og dette utredes av blant annet Statped i samarbeid med Nasjonalt tverrfaglig team

Nasjonalt tverrfaglig team er sammensatt av kvalifisert personell innen ulike medisinske fagområder og fagpersoner innen pedagogikk og psykologi fra enhetene i NKDB. Til sammen innehar teamet bred og høy faglig kompetanse om medfødt og ervervet døvblindhet. Teamet består av øyespesialist, øre-nese-hals-spesialist, genetiker, psykologspesialist, nevropsykolog, synspedagog, audiopedagog og spesialpedagog. Andre relevante fagpersoner trekkes inn ved behov.

Kartlegging av kombinerte sansetap

Syns- og hørselsfunksjon blir gjerne utredet på øyeavdelinger og øre-nese-hals avdelinger på sykehus. Diagnostisering av syndromer eller tilstander gjøres også på sykehus. Statped bistår med funksjonelle utredninger for å kunne tilrettelegge med hjelpemidler og pedagogisk tilnærming i opplæring. Statped bistår også med å utrede barn og unge med så alvorlige sansetap at funksjonsbetegnelsen døvblindhet kan være aktuell.

Side 3 av 15