Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt

Viser 101 - 110 av 314 treff.

 • Skjermleseren VoiceOver for iPhone og iPad

  12.09.2019 | Kapittel

  I denne videoen får du en kort introduksjon til skjermleseren VoiceOver. Når VoiceOver aktiveres, vil din iPhone eller iPad reagere på en annen måte. Da må du bruke flere fingerbevegelser for å gjøre ulike ...
 • Den digital assistenten Google Assistent

  08.11.2019 | Kapittel

  ...deg som å ringe, sende tekstmeldinger, skrive e-poster, lage avtaler og starte musikk. Hvor du aktiverer Google Assistent vil kunne variere fra mobil til mobil. I denne videoen viser vi et eksempel på ...
 • Mah dïenesjh Statped vadta?

  02.01.2015

  ...systeemebaseradamme årrodh. Barkoevuekieh dovne indivijde- jïh systeemedaltesisnie edtjieh prinsihpem dåarjedidh akten feerhmeles lïerehtimmien, barkoen jïh siebriedahkejieleden bïjre. Statped dïenesjh vadta tjïeltide ...
 • Statpeden stilleme

  27.03.2015 | Kapittel

  ...dïenesjh vedtedh tjïeltide jïh fylhkentjïeltide mah lïerehtimmielaaken nænnoestimmieh dåarjoehtieh akten seammavyörtegs, sjïehtedamme jïh feerhmeles lïerehtimmien bïjre maanide noeride jïh geerve almetjidie ...
 • Skjermleser

  08.06.2016 | Artikkel

  ...kunstig tale. Personer som leser punktskrift, kan også lese teksten ved å koble på en leselist. I Norge anses leselist som et svært viktig verktøy for å gi blinde direkte tilgang til skriftkulturen. Skjermleseren ...
 • Innsikt

  14.01.2020 | Nettressurs

  ...viser vi problemstillinger og løsninger som kan gi rom for refleksjon. Forslagene er på ingen måte å anse som en fasit, men må betraktes som innspill som du kan ta stilling til. De svaksynte og blinde personene ...
 • SEVU-PPT-Nett

  22.09.2016 | Nettressurs

  SEVU-PPT området. Vi anbefaler sterkt at læringsressursen brukes av PPT-kontoret i fellesskap. Vi anser at det gir størst utbytte om individuell gjennomgang av tekst og videoer følges opp med drøfting i ...
 • Fokus på tidlig innsats

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...atferd som gir grunn til bekymring. Det kan være barn som er uvanlig urolige, som viser mangel på oppmerksomhet og konsentrasjon eller som er impulsstyrte. Flere av barna kan i tillegg streve i samhandling ...
 • Social Networks

  22.02.2015 | Kartleggingsmateriell

  ...krav om sertifisering. Social Networks Noteringshefte Kartleggingsmateriellet retter spesiell oppmerksomhet mot rollen samtalepartnere har i samhandling med personer med behov for alternativ og supplerende ...
 • COCAF-4

  25.11.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...kategoriene: talehastighet og taleflyt artikulasjon språk og språklig flyt uorganisert tenkning skriving oppmerksomhet andre nonverbale symptomer. Formålet er å gi logopeden en rask og enkel screening av det som vurderes ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!