Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt

Viser 111 - 120 av 314 treff.

 • Fokus på tidlig innsats

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...atferd som gir grunn til bekymring. Det kan være barn som er uvanlig urolige, som viser mangel på oppmerksomhet og konsentrasjon eller som er impulsstyrte. Flere av barna kan i tillegg streve i samhandling ...
 • Social Networks

  22.02.2015 | Kartleggingsmateriell

  ...krav om sertifisering. Social Networks Noteringshefte Kartleggingsmateriellet retter spesiell oppmerksomhet mot rollen samtalepartnere har i samhandling med personer med behov for alternativ og supplerende ...
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  ...voksen krever sin tolk. Tolken må være ekstra oppmerksom på alle de små signalene i samtalen. Hvis barnet uttrykker usikkerhet, eller har oppmerksomheten rettet mot noe helt annet, må tolken formidle det ...
 • Mah dïenesjh Statped vadta?

  30.12.2014 | Kapittel

  ...systeemebaseradamme årrodh. Barkoevuekieh dovne indivijde- jïh systeemedaltesisnie edtjieh prinsihpem dåarjedidh akten feerhmeles lïerehtimmien, barkoen jïh siebriedahkejieleden bïjre. Statped dïenesjh vadta tjïeltide ...
 • Ulmie jïh effekte

  27.03.2015 | Kapittel

  Jarkelimmie Statpedeste lea akte kvaliteetereforme mij edtja aktem orre dïenesjeprofijlem sjugniedidh tïjjen åvtese, mij lea sjïehtedamme dejtie daerpiesvoetide mah gååvnesieh. Jarkelimmie edtja aaj dam ...
 • Den digital assistenten Google Assistent

  08.11.2019 | Kapittel

  ...deg som å ringe, sende tekstmeldinger, skrive e-poster, lage avtaler og starte musikk. Hvor du aktiverer Google Assistent vil kunne variere fra mobil til mobil. I denne videoen viser vi et eksempel på ...
 • SATS og SPRÅK 4 på sørsamisk

  08.01.2016

  ...observasjonen blir barna bedt om å leke med objektene på ulike måter. I tillegg skal samspill og oppmerksomhet vurderes. Sammen med innkallingen til konsultasjonen får foreldre tilsendt et skjema hvor de blir ...
 • Lïerehtimmievierhtieh jïh teknologijeevtiedimmie

  02.01.2015 | Kapittel

  ...tjåadtjoehtidh jïh evtiedidh, jïh hijven lïerehtæmman sjïehteladtedh. Gosse tråjjesteknologije åtnasåvva aktene vihties learohken lïerehtimmesne, dïhte meatan sjædta learohken lïerehtimmievierhtine. Dagkerh teknologeles ...
 • Lesemarkør

  04.09.2019 | Kapittel

  Når du bruker SuperNova for å lese en nettside, aktiveres lesemarkøren automatisk. Når Lesemarkøren er aktiv, kan du navigere med bokstavkommandoer som h for overskrift og t for tabell. I Word kan du aktivere ...
 • Tilrettelegge eksamen ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  ...andre med løpsk tale kan ein eksamenssituasjon ha omvendt effekt. Høg grad av fokus og konsentrert merksemd kan gjere at talen flyt betre og taletempoet går ned. Råd til elevar: Set deg inn i dei rettigheiter ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!