Til hovedinnhold
Viser 131–140 av 358 treff.
 • Lïerehtimmievierhtieh jïh teknologijeevtiedimmie

  02.01.2015 | Kapittel

  ...tjåadtjoehtidh jïh evtiedidh, jïh hijven lïerehtæmman sjïehteladtedh. Gosse tråjjesteknologije åtnasåvva aktene vihties learohken lïerehtimmesne, dïhte meatan sjædta learohken lïerehtimmievierhtine. Dagkerh teknologeles ...
 • Språkvansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...følge opp bruken av disse. Oppmerksomhetsvansker Ungdommer med språkvansker strever ofte med oppmerksomhet og utholdenhet i situasjoner med krav til språk. Oppmerksomhetsvansker kan derfor opptre som konsekvens ...
 • Hørsel og lesing i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...gode lesere tegnspråkleker som gjør barnet oppmerksom på tegnspråkets grunnelementer (byggesteiner) norske språkleker og rim og regler, for å gjøre barnet oppmerksom på byggesteinene i norsk og språkets rytme ...
 • ULMIE 1

  27.03.2015 | Kapittel

  Statped akte tjïelke jïh stïeresne dïenesjevedtije sjïerepedagogeles dåarjoste tjïeltide jïh fylhkentjïeltide. Statped dïenesjh vadta dovne almetje- jïh systeemedaltesisnie, jïh gaajhkh tjïelth jïh fylhkentjïelth ...
 • SATS og SPRÅK 4 på sørsamisk

  08.01.2016

  ...observasjonen blir barna bedt om å leke med objektene på ulike måter. I tillegg skal samspill og oppmerksomhet vurderes. Sammen med innkallingen til konsultasjonen får foreldre tilsendt et skjema hvor de blir ...
 • Skjermleseren VoiceOver for iPhone og iPad

  12.09.2019 | Kapittel

  I denne videoen får du en kort introduksjon til skjermleseren VoiceOver. Når VoiceOver aktiveres, vil din iPhone eller iPad reagere på en annen måte. Da må du bruke flere fingerbevegelser for å gjøre ulike ...
 • Slik følger du fagdagen

  14.06.2022 | Artikkel

  ...interaktive element Skift + Tab - flytter til forrige interaktive element Mellomrom eller Enter - aktiverer det valgte interaktive elementet ...
 • Start Skjermleseren

  12.12.2022 | Kapittel

  I videoene vil du lære hvordan du aktiverer skjermleseren på telefonen eller nettbrettet ditt. Du lærer også å opprette en snarvei slik at du kan slå av eller på skjermleseren med et tastetrykk. Starte ...
 • Praktisk informasjon

  28.11.2022 | Artikkel

  ...interaktive element Skift + Tab - flytter til forrige interaktive element Mellomrom eller Enter - aktiverer det valgte interaktive elementet Opptak De fleste innleggene vil bli lagt ut etter konferansen, ...
 • Lesing og ADHD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...hyperaktivitet og impulsivitet. Forstyrrelsen innebærer først og fremst økt uro og vansker med oppmerksomhet, men tilstanden rammer også eksekutive funksjoner, som ofte fører til nedsatt verbalt og non-verbalt ...