Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt

Viser 181 - 190 av 314 treff.

 • Gellielaaketje learoetsagkesh

  02.01.2015 | Kapittel

  ...juktie reaktoe sjïehtedamme lïerehtimmiem åadtjodh. Gosse jienebh tsagkesh seamma tïjjen, dellie dah akte ellies jïh gellielaaketje learoetsagkese sjidtieh. Statped bijjiemaahtoem faalehte gelliesåarhts learoetsagkesi ...
 • Cytomegalovirus (CMV)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...enn 60 % av befolkningen smittet av viruset. Viruset ligger vanligvis latent i kroppen, men kan aktiveres under spesielle betingelser – slik som ved graviditet, immunsvikt eller kreftsykdommer. De fleste ...
 • Duxbury

  02.09.2019 | Kapittel

  ...være lagret før utskriften kan starte. En tastesekvens for direkte utskrift i Word vil bli: Alt - Aktiverer båndet q - Velger Tillegg d - Velger DBT e - Emboss Direct ...
 • Eksempler på kart-apper

  23.10.2019 | Kapittel

  ...og på kartet. Den trinnvise veibeskrivelsen kan bli opplest av Voiceover. Opplest veibeskrivelse aktiveres når du velger start og er i bevegelse. Google Maps kan fungere som et navigeringsalternativ eller ...
 • SuperNova kontrollpanel

  04.09.2019 | Kapittel

  ...kontroll- og Shift-tast. SuperNova kontrollpanel kan også åpnes som en minimert meny uten fanene. Den aktiveres ved å trykke CapsLock+Mellomrom. Med standardoppsettet viser kontrollpanelet en dialogboks med 4 ...
 • Visuelt orientert undervisning

  02.04.2018 | Artikkel

  ...mottar beskjeder samtidig som de øvrige elevene. Her er noen eksempler på hvordan læreren kan få oppmerksomhet fra hele gruppen ved hjelp av visuelle signaler i stedet for eller i tillegg til lydsignaler: ...
 • Bruk av følelsesgjenstander

  04.05.2015 | Kapittel

  ...en følelsesgjenstand sammen og snakker om den følelsen den står for, vil det bidra til felles oppmerksomhet. Følelsestemaet blir konkret og berørbart 15 og dermed lettere å dele. Gjennom samtalen som foregår ...
 • Sound Touch 2

  03.05.2016 | App

  ...mange muligheter til å gi en pedagogisk ramme rundt tilnærmingen, blant annet å jobbe med felles oppmerksomhet der flere, i relasjon, retter fokus mot appens innhold.   • Gjettelek: gjette navn på gjenstand ...
 • Mindomo

  01.07.2016 | App

  ...teori, kunnskaper, tanker, oppgaver mm. For barn og unge som har utfordringer med konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse, språkvansker og lærevansker generelt, kan bruk av tankekart gi en ekstra støtte.
 • Vis Timer

  24.06.2016 | App

  ...godt hjelpemiddel for barn som strever med planlegging, organisering, konsentrasjon og/ eller oppmerksomhet. Det kan være barn med ervervet hjerneskade, diagnose innen autismespekteret, ADHD eller andre ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!