Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt

Viser 11 - 20 av 314 treff.

 • Statped aktene siebriedahkeperspektijvesne

  27.03.2015 | Kapittel

  Statpeden barkoe edtja mïelem utnedh, jïh aktem joekehtsem darjodh siebriedahkese. Ööhpehtimmie lea akte dejstie vihkielommes biehkijste mijjen tryjjessysteemesne. Mijjieh edtjebe viehkiehtidh guktie vihkeles ...
 • Statped aktene utnijeperspektijvesne

  27.03.2015 | Kapittel

  Akte utnijeperspektijve sæjhta jiehtedh utniji daerpiesvoeth dïhte våarome sjædta dïenesjh evtiedidh. Statpeden utnijeperspektijve visjovnine åtna Seamma-aarvoe jïh haalveme. Utnijh Statpeden dïenesjijstie ...
 • Statped – akte bielie lïerehtimmiesuerkeste

  05.01.2015

  Statped akte staateles sjïerepedagogeles dïenesjevedtije, jïh akte bielie lïerehtimmiesuerkeste. Statped edtja viehkiehtidh guktie maanah, noerh jïh geerve almetjh sjïere lïerehtimmiedaerpiesvoetigujmie ...
 • Video transcription Ans Withagen

  18.04.2021 | Artikkel

  ...appropriate form of literacy: A proposal for a decision prosess ANS: Hello, good afternoon from the Netherlands. I'd like to introduce myself. My name is Ans Withagen, I'm a special educationalist and I worked for ...
 • Statped – akta moattet oassálasstijs doajmmariggasin

  27.03.2015 | Kapittel

 • Statped - akte jieniebistie aktöörijste råajvarimmiesvaalhtesisnie

  27.03.2015 | Kapittel

  ...fylhkentjïelth joekehtslaakan laavenjostoeh. Akte fåantoe maahta årrodh tjïelth nuekies maahtoem utnieh juktie jïjtje årroji daerpiesvoeth gorredidh. Akte jeatjah fåantoe maahta årrodh daajroe fååtese ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  Det å kunne dele oppmerksomheten sin med en annen er grunnlaget for begrepsdannelse. Barnet måtte innhente min oppmerksomhet ved å peke og deretter se på meg. Tidligere hadde hun fått det hun pekte på ...
 • Dotkeme- jïh evtiedimmiebarkoe (DjE)

  30.12.2014 | Kapittel

  Statped akte lïhtse gaskem universiteete- jïh jïlleskuvlesuerkiem jïh dam sijjiem gusnie barkoe dorjesåvva. Statped öörneldihkie barka juktie orre daajroem evtiedidh man våarome lea akte dotkeme mij lea ...
 • ADHD

  09.06.2021 | Fagområde

  ...utvikle gode tiltak for det enkelte barn. Symptomene kan forstyrre omgivelsene, og gis ofte mye oppmerksomhet i skole og hjem.  
 • Perspektijvh evtiedimmiebarkose jïh kultuvrebigkemasse Statpedesne

  27.03.2015 | Kapittel

  ...tseegkeme sisnjelds kultuvride Statpedesne. Goh akte bielie evtiedimmie- jïh jarkelimmiebarkoste, dle naan perspektijvh sijhtieh viehkiehtidh barkoem vuejnedh aktene gemtebe ektiedimmesne. Daate sæjhta viehkiehtidh ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!