Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt

Viser 31 - 40 av 314 treff.

 • Tidlig samspill – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...handlinger. For at dette viktige tidlige samspillet skal komme i gang, må det være fokus på felles oppmerksomhet turtaking imitasjon Dette er prosesser som vi gjør automatisk med barn som hører, uten å reflektere ...
 • Guktie Statped lea öörnedamme?

  30.12.2014 | Kapittel

  Statped akte nasjovnaale etaate Ööhpehtimmiedirektovraaten nuelesne. Statped lea njieljie regijovnine faagegoevtesigujmie juakeme. Faagegoevtesh dïenesjh gorredieh govhte faagesuerkiej sisnjeli. Lissine ...
 • Vueptiestidh – dåarjoehtidh

  27.03.2015 | Kapittel

  Aareh råajvarimmie akte vihkeles prinsihpe lïerehtimmesne. Akte tjïelkebe barkoejoekedimmie Statpeden jïh tjïelten jallh fylhkentjïelten dïenesji gaskem lea eevre daerpies ihke reaktoe maahtoe edtja reaktoe ...
 • Væhtagïele

  30.12.2014 | Kapittel

  Væhtagïele akte ållesth gïele. Byögkelesvoeten lea dïedte væhtagïelem nænnoestehtedh jïh evtiedidh. Statpeden barkoe lea dejnie viehkiehtidh. Akte ulmie lea væhtagïele vielie våajnoes sjædta maadthlïerehtimmesne ...
 • Grunnleggande samspel

  07.12.2021 | Kapittel

  ...kommunikasjon at du skal bekrefte barnet på signala det sender korleis du kan legge til rette for felles merksemd Barn er ulike. Vi vaksne opplever at det kan vere vanskeleg å gå inn i samspel med nokre barn med ...
 • Ulmiestuvreldh maahtoe – nænnoesåbpoe illedahke

  27.03.2015 | Kapittel

  Statped edtja öörnesovvedh naemhtie guktie dïhte akten buerebe laavenjostose sjïehteladta ovmessie faagebyjresi gaskem, jïh elliesvoetem DoE-barkosne sjugnede. Statped edtja viehkine årrodh dam tseegkeme ...
 • Tryjjesteknologije

  27.03.2015 | Kapittel

  Tryjjesteknologijie ij leah akte aate, men akte politihkeles visjovne. Visjovne lea tryjjesteknologije edtja byögkeles dïenesjh orrestidh jïh radtjoestidh. Dïejvese tryjjesteknologijie sjïerepedagogihken ...
 • Strategeles åtnoe teknologijeste

  30.12.2014 | Kapittel

  ...gaavhtan lïerehtimmesne, barkosne jïh siebriedahkejieliedisnie. Teknologije orre nuepieh vadta maam akt tjaeledh, lohkedh jïh ryöknedidh, men aaj orre nuepieh dejtie tjiehpiesvoetide vejtiestidh, jïh maehtedh ...
 • Gïele jïh soptsese

  02.01.2015 | Kapittel

  ...maehtedh gïelem guarkedh. Gïele- jïh soptsesetsagkesh maehtieh årrodh akten vielie vijries funksjovnehearaldehtemen gaavhtan jallh akte bielie destie. Maanah maehtieh reakasovvedh gïele-jïh soptsesetsagkesigujmie ...
 • Hvem sin tolk?

  29.10.2021 | Kapittel

  ...samhandlingen, slik at de som ikke har et felles språk lettere skal kunne forstå hverandre. Tolken må derfor anses som alle «sin» tolk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!