Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt
Du kan også søke etter: norsk fonem-test sti widgit og

Viser 41 - 50 av 314 treff.

 • Epilepsi

  05.06.2020 | Kapittel

  ...lidelser, samt utviklingshemming. For eksempel rammer spesielt ukontrollerte epilepsianfall visuell oppmerksomhet og synsskarphet. Slike anfall kan også forårsake Cerebral Visual Impairment (CVI) eller andre nevrologiske ...
 • VoiceOver-øving

  12.09.2019 | Kapittel

  Denne videoen viser hvordan du aktiverer VoiceOver - øving. VoiceOver-øving Når VoiceOver er aktivert, kan du øve deg på de ulike fingerbevegelsene ved å starte VoiceOver øving. Du finner VoiceOver øving ...
 • Åejviestrategijh

  27.03.2015 | Kapittel

  ...noeride jïh geerve almetjidie dåastodh sjïere lïerehtimmiedaerpiesvoetigujmie. Dah strategijh lea akte våarome juktie Statpeden ulmieh, råajvarimmieh jïh effektem buerkiestidh.
 • Sjïere dïenesjh

  02.01.2015 | Kapittel

  ...mah bïhkedimmie-, kuvsje – jïh lierehtimmiefaalenassh mah gååvnesieh. God start (hijven aalkoe) lea akte kuvsjefaalenase eejhtegidie maanide gaskem 0-3 jaepieh aktine aadtjen vueptiestamme govlemeteehpeminie ...
 • Eejhtegh jïh åerpenh

  27.03.2015 | Kapittel

  Akte maana mij funksjovneheaptoeh åtna, jallh stoerre jïh gellielaaketje learoetsagkesh, eejhtegidie jïh åerpienidie lissie haestemh vedtieh aarkebiejjien, jïh gosse maanagïertesne jïh skuvlesne aelkieh ...
 • Aalkoe

  27.03.2015 | Kapittel

  ...jarkelimmien tjïrrh Statpedeste. Ulmieguvvie barkoen våaromem tjïelkeste akten nasjovnaale jïh aktelaaketje etaaten vööste, jïh lea akte våarome gosse edtja hammoem jïh sisvegem vijriesåbpoe soejkesjidh. Ulmieguvvie ...
 • Guktie Statped lea öörnedamme?

  27.03.2015 | Kapittel

  ...jarkelimmine Statpeden barkijh sijhtieh sijjen råållam gaavnedh aktene jienebefaageles dajvebyjresisnie. Identiteete serteste aktede jïjtse jarngeste akten orre siebriestruktuvrese. Dan sjïekenisnie dle aarebi jarngenommh ...
 • Bïeljelimmie jïh govlesadteme

  02.01.2015 | Kapittel

  Statped edtja akte våajnoes aktööre årrodh siebriedahkesne. Statpeden govlesadtemebarkoe edtja viehkiehtidh daajroem lissiehtidh etaaten faagesuerkiej jïh dïenesji bïjre. Edtja gorredidh Statped vååjnoe ...
 • TRAS

  17.01.2017 | App

  ...som er av betydning for språkutvikling tenkes observert. Områdene er: samspill kommunikasjon oppmerksomhet språkforståelse språklig bevissthet produksjon knyttet til lyd-, ord- og setningsnivå. Observasjonsskjemaet ...
 • Hvem har kunnskap?

  21.08.2017 | Kapittel

  ...har gjort seg sine erfaringer om hva personen liker. Når og hvordan er det han/hun viser glede? oppmerksomhet over noe tid? I dette materialet kalles disse viktige personene for nærpersoner, som kan være ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!