Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 51 - 60 av 314 treff.

 • Grunnleggende ferdigheter for godt samspill

  30.01.2018 | Kapittel

  Mange barn med autisme reagerer sjelden når navnet deres blir ropt opp. De klarer ikke å dele oppmerksomhet eller glede med andre, og mange har sterkt forsinket språkutvikling eller mangler tale. Denne ...
 • Lytteforhold

  06.05.2021 | Kapittel

  Vær en god samtalepartner Påkall barnet/eleven sin oppmerksomhet ved å si navnet først. Vent med å snakke til du har barnets/elevens oppmerksomhet og er nær det. Snakk én om gangen. Visualiser innholdet ...
 • Faageles bijjiemaahtoe

  01.01.2015 | Kapittel

  Statpedesne akte gamte jïh jolle faageles maahtoe. Joekehts faageles maahtoebyjresh aktem lïhke laavenjostoem utnieh. Fåantoe lea ovmessie ööhpehtimmieh, dotkememaahtoe jïh praktihkeles dååjrehtimmie skuvleste ...
 • Snarvei Microsoft 365 med skjermleser

  16.09.2020 | Veileder

  ...appene i Microsoft 365 fungerer fint med skjermleser. Imidlertid er det noen forhold du bør være oppmerksom på. Vi gjennomgår disse i denne veilederen.
 • Microsoft 365 med skjermleser

  16.09.2020 | Publikasjon

  ...appene i Microsoft 365 fungerer fint med skjermleser. Imidlertid er det noen forhold du bør være oppmerksom på. Vi gjennomgår disse nedenfor.
 • Fargefiltre

  09.02.2021 | Kapittel

  ...til: Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) – Fargefiltre Fargefiltre bilde i tekstblokk Når du aktiverer dette valget er det inverterte farger som er standardinnstillingen. Bilder på nettider vises med ...
 • Åådtjeme aajlamïrhtoe

  02.01.2015 | Kapittel

  Statped bijjiemaahtoem faalehte åådtjeme aajlamïrhtoen sisnjelen. Åådtjeme aajlamïrhtoe akte mïrhtoe aajlesne mij båata akten boelhken mænngan iemie evtiedimmine, sïejhmemes mænngan maana aktem jaepiem illeme ...
 • Datne barkoem åtna PP-dïenesjisnie?

  30.12.2014 | Kapittel

  Ajve akte «tjaangemeokse» Statpeden dïenesjidie. Edtja dïenesji bïjre syökedh ohtsemegoeren tjïrrh maam sæjrosne statped.no/soknad gaavnh. Ohtseme dïenesji bïjre seedtesåvva dan regijovnese ohtsijetjïelte ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...får den tida og merksemda han treng for å fortelje eller seie det han ønskjer å seie. Som lærar/pedagog kan du møte ein elev som stammar ved å ha augekontakt med og tryggande merksemd på eleven når du ...
 • Samlingsstund

  28.08.2014

  ...være oppmerksom på tema og kunne vente på tur. Barna skal ha både fokusert oppmerksomhet og delt oppmerksomhet fordi en del samlinger er i dialogsform. Her må du som er voksen, må være oppmerksom på skifter ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!