Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt

Viser 81 - 90 av 314 treff.

 • Autisme og pedagogikk

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...hjelp for å mestre sosial kommunikasjon, språk, lek, vennskap, motoriske ferdigheter og felles oppmerksomhet. Forfatterne av denne boken presenterer en rekke teoretiske tilnærminger for arbeid med denne ...
 • Dysleksi og andre vansker

  08.06.2016 | Artikkel

  ...kommunikasjon ordforråd oppmerksomhet Les mer om spesifikke språkvansker Andre samtidige vansker Barn med dysleksi har en hyppigere forekomst av matematikkvansker (dyskalkuli) vansker med oppmerksomhet, konsentrasjon ...
 • Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

  13.09.2018 | Artikkel

  ...arbeidet som varte i 5 år, altså fram til hun var 8 år. Det var i starten vanskelig å få hennes oppmerksomhet og hun henvendte seg verken til voksne eller barn. For å kunne tilrettelegge for hennes hverdag ...
 • Aktivere BrailleBack

  12.05.2015 | Kapittel

  BrailleBack-appen fungerer bare når tilgjengelighet er aktivert på enheten. Slik aktiverer du BrailleBack: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet Velg BrailleBack Sett kryss i avkryssingsboksen. TalkBack ...
 • Sjïere dïenesjh

  02.01.2015 | Kapittel

  Habiliteradimiedïenesje jïh maana- jïh noerepsykiatrije vedtieh. Dastegh Statped edtja meatan årrodh aktene laavenjostosne daej suerkiejgujmie dellie dïhte viehkie sæjhta sjïerepedagogeles årrodh. Vuartesjh ...
 • ULMIE 2

  27.03.2015 | Kapittel

  ...jïh eadtjohkelaakan viehkehte daajroem jïh maahtoem geerjehtidh daejnie suerkine. Effekte Statped akte tjïelkebe jïh vielie våajnoes aktööre dennie sjïerepedagogeles faagesuerkesne regijovnaale jïh nasjovnaale ...
 • Jienebefaagelesvoete

  27.03.2015 | Kapittel

  ...ovmessie ektiedimmine. Bïevnese St. 18 daam goerkesem våaroemasse beaja: Jienebefaagelesvoete lea akte aktanimmie daejstie bijjiemaahtoe dejnie ovmessie aerpievuekien faagesuerkine laavenjostoemaahtoe ...
 • Statpeden barkoe

  30.12.2014 | Kapittel

  ...fylhkentjïelten dïedte lea hoksedh maanah, noerh jïh geerve almetjh hijven sjïehteladtemem åadtjoeh akten feerhmeles lïerehtimmiebyjresen sisnjelen. Statped edtja eadtjohke årrodh dam buektiehtidh. Edtja ...
 • Indivijdebaseradamme dïenesjh

  30.12.2014 | Kapittel

  Indivijdebaseradamme dïenesjh leah dïenesjh mah leah akten sjïere nammoehtamme almetjen bïjre. Indivijdedaltesisnie gaskem jeatjah daah dïenesjh faalesuvvieh: bielietïjjen lïerehtimmie væhtagïeleutniejidie ...
 • Utniji mïelh govledh

  01.01.2015 | Kapittel

  Statpedese akte strategeles vuekie utniji mïelh govledh ihke etaate edtja sijjen ulmieh jaksedh. Statpeden utnijh leah maanah, noerh jïh geerve almetjh sjïere lïerehtimmiedaerpiesvoetigujmie. Eejhtegh ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!