Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast asd asl
Du kan også søke etter: tematavler ast tale og lyttetrening

Viser 171 - 180 av 217 treff.

 • Jeg Vet

  29.08.2019 | Artikkel

  Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Dette på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Siw Askheim fra Statped har bidratt i arbeidet. Dette er et aktuelt tema for barn med spesielle behov. For at ...
 • Språk for handling

  30.03.2020 | Kapittel

  ...om man ikke gjennomfører de i praksis selv. Ved å bruke sin uttrykksform skal personen som bruker ASK få en medelev, assistent, pedagog eller andre til å gjennomføre en praktisk oppgave. Det kan handle ...
 • Mov maana aalka rætnoe soptsestidh? Aellieh vuertieh vuejnieh! Máttasámegillii/sørsamisk

  01.11.2021 | Bok/hefte

  Daennie tjaalegisnie bïevnesh åadtjoeh mij alternatijve jïh suppleereden kommunikasjovne (ASK) lea, man åvteste vihkele jïh guktie maahtah dov maanam viehkiehtidh sijjen gïelem evtiedidh. Tjaalege evtiesovveme ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  ...til programmering. Togsettet gir en lekbasert tilnærming til språkutvikling for barn med behov for ASK. Med Kodingekspressen kan barna utvikle ferdigheter innenfor programmering og algoritmisk tenking gjennom ...
 • Arbeidsoppgåve 2: Samtale

  07.12.2021 | Kapittel

  ...når ein ikkje kan uttrykke seg fritt, men er avhengig av kva den andre spør om. Slik har mange ASK-brukarar det. Å gi tilgang til eit godt ordforråd og varierte måtar å uttrykke seg på er avgjerande for ...
 • Arbeidsoppgåve 3: Lære andre barn

  07.12.2021 | Kapittel

  ...av veka kan de flette inn arbeid/tema der barna kan lære korleis dei kan kommunisere ved hjelp av ASK? Korleis vil du legge til rette for gode læringssituasjonar i: - Samlingsstund? - Leik ved bordet? ...
 • Lære på ulike måtar

  07.12.2021 | Kapittel

  Barna som har behov for ASK, er svært ulike. Det dei har felles, er at dei heilt eller delvis manglar talespråk. Grunnlaget deira for å forstå talespråk eller til å kunne produsere talespråk (no eller ...
 • Tilpassing av kartlegging og utredninger

  10.09.2019 | Artikkel

  For en del personer som har behov for ASK kan det være vanskelig eller umulig å peke med hånden. Å gripe etter, leke eller manipulere med ulike gjenstander, som ofte er en del av mange tester som blir ...
 • Hvorfor omvendt undervisning?

  17.08.2022 | Kapittel

  ...informasjon gjennom bilder og film informasjon ved bruk av elevens alternative kommunikasjonsform(ASK) synstilpassing hørselstilpassing forenkling av fagstoffet     Mer tid til å følge opp elever  Omvendt ...
 • Planlegging, struktur og organisering

  10.02.2020 | Kapittel

  ...ved behov (også hjemme). Digitale hjelpemidler inkludert alterantiv og supplerende kommunikasjon (ASK) ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!