Til hovedinnhold
Viser 791–800 av 2239 treff.
 • Stønad og rettigheter ved tjenester

  08.09.2023 | Kapittel

  ...til arbeidsmiljøloven § 12-9, 3.ledd, og de kan ha rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-14. Om stønadssituasjonen for omsorgspenger, se folketrygdloven § 9-5. Omsorgspenger dekkes av NAV lokalt ...
 • Tilrettelegge læremidler tospråklig med norsk tegnspråk

  03.04.2017 | Nettressurs

  ...medelevene. Det er ressurskrevende å lage denne typen tilpasninger. Det kan derfor være lurt å tenke gjennom om det skal lages slik at det skal brukes til flere elever. Ved å holde seg tekstnær når man formidler ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...delvis mangler et funksjonelt talespråk, men graden av kommunikasjonsvansker varierer. Vil du vite mer om forskjellige former for ASK, kan du se her.  Struktur, trening og ASK De fleste mennesker med autisme ...
 • Lesing og ADHD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...utfordringer med språk og fonologi. Dysleksi kjennetegnes av vansker med nøyaktig og sikker ordgjenkjenning, staving og leseflyt. Lesevansker hos en elev med ADHD kan skyldes forhold som ikke nødvendigvis ...
 • Finmotoriske aktiviteter du kan observere

  24.03.2017 | Kapittel

  ...avstanden mellom ord og bokstaver økes? Opplever barnet dobbeltsyn eller uklart syn etter å ha lest en stund? Leser barnet med fingerstøtte over tid? Hopper barnet over eller leser om igjen ord eller linjer ...
 • Språk og kommunikasjon

  19.03.2022 | Kapittel

  ...e som har god språklig fungering kan ha gode ortografiske og grammatiske ferdigheter, et stort ordforråd og normal uttale. De språklige vanskene er knyttet til det pragmatiske, altså bruken av språket ...
 • Settings Senter

  04.09.2019 | Kapittel

  vil endringer gjelde for alle programmer. Setting Senter kan også åpnes med Ins+6, eller ved å trykke Ins+F2 og velge Settings Senter fra listen. I dette tilfelle vil endringer gjelde for programmet du ...
 • I voksen alder

  28.05.2020 | Kapittel

  ...universiteter og høgskoler skal utformes etter prinsippene for universell utforming i tråd med "Lov om universiteter og høyskoler". Studiestedet skal, så langt det lar seg gjøre, legge til rette for studenter ...
 • Matematikk

  04.08.2023 | Kapittel

  ...også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no) fremhever at barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres ...
 • Derfor er det viktig med en grundig utredning

  04.08.2023 | Kapittel

  Vansker med å lese og skrive kan bli oppdaget på ulike alderstrinn og av ulike personer. Ved mistanke om lese- og skrivevansker må eleven utredes av en fagperson med særskilt kompetanse innen lesing, skriving ...