Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2771 - 2780 av 2964 treff.

 • Dæjpeles bïevnesh

  01.09.2022 | Artikkel

  ...årrodh,jïjtjh jïjjesijjiem dongkoeh. Datne gaskebiejjiebeapmose bïeljelh bïeljelimmiegoeren baakta, man maaksove lea kr 545,-. Gosse bïeljelamme, dellie joe dïsse veadtaldahkesne. Jovkemassem fïere guhte ...
 • Åådtjeme aajlamïrhtoe

  02.01.2015 | Kapittel

  ...tjïelkebe vååjnesasse båetedh mænngan goh krïevenassh ahkedh geervebe sjidtieh. Joekehts fåantoeh man åvteste åådtjeme aajlamïrhtoeh båetieh. Mijjieh traumatiske jïh ij-traumatiske mïrhtoej gaskem joekehtibie: ...
 • Jarkelimmien fåantoe

  27.03.2015 | Kapittel

  Moenehtse aaj vuesiehti lij daerpies Statpdem jarkelidh juktie ellies jïh iktedamme dïenesjh buektiehtidh. Man åvteste lij daerpies Statpedem jarkelidh maahta naemhtie buerkiestidh: seamma nuepieh Statpeden dïenesjh ...
 • Gåktu åhtsåt Statpeda dievnastusájda

  30.12.2014

  BARGA GUS PP–DIEVNASTUSÁN? Dat le «akta uksa man tjadá tjáŋa» Statpeda dievnastusájda. Åtså dievnastusájda muhtem åtsålvissjiemá baktu statped.no næhttabájken. Åhtsåmus dievnastusájda sáddiduvvá dan guovlluj ...
 • Multifunksjonshemming – interessekartlegging

  24.10.2017 | Publikasjon

  Kartleggingsmateriell til nærpersoner så barn, unge og voksne med multifunksjonshemning kan få dokumentert egne interesser. Aktiviteter basert på egne interesser beriker hverdagen. Sitat ...
 • Krånavegen 5, 6823 Sandane

  27.06.2017 | Artikkel

  Ansatte Vegforklaring Bil Køyr til rutebilstasjonen i Sandane sentrum. Cirka 100 meter frå rutebilstasjonen ligg Sandane senter, kor Statped har kontor i 3. etasje.
 • Lagårdsvegen 44, 4010 Stavanger

  27.06.2017 | Artikkel

  ...merka «Via Motorveien / SUS Hospital til Stavanger» kan du gå av rett utanfor Statens Hus. Den andre flybussen (via Motorveien / SUS Hospital til Stavanger) går til sentrum. Buss/tog Frå buss/togstasjon ...
 • Utredning av sammensatte lærevansker

  07.09.2017 | Seksjon

  Kommuner og fylkeskommuner som ikke har tilstrekkelig kompetanse til å finne læringspotensialet hos et barn kan søke bistand hos Statped. Statped bistår med spesialpedagogisk kartlegging, rådgivning og ...
 • Lávllagirji veahkkegielain davvisámegiella/nordsamisk

  11.02.2020 | Bok/hefte

  Lávllagirjji ulbmil lea veahkehit mánáid erenoamážit oahppat ja áddet sániid. Les omtale av sangboka på norsk. Lávllagirji veahkkegielain lea ráhkaduvvon veahkkin ja movttiidahttin dihtii olbmuid mánáidbirrasis ...
 • Strømalternativer

  04.09.2019 | Kapittel

  ...på startmenyen. Velg Strømalternativer. Tab mellom de ulike alternativene og velg ønsket tid ved å bruke pil opp eller pil ned. Trykk Alt+F4 for å lukke vinduet når du er ferdig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!