Til hovedinnhold
Viser 2281–2290 av 2956 treff.
 • Faageles bijjiemaahtoe

  01.01.2015 | Kapittel

  ...sjïerepedagogeles byjresidie. Daesnie Statped aktene sjïere sijjesne dotkeme- jïh evtiedimmiebarkoen jïh praksisen gaskem. Lissine Statpeden lea jolle maahtoe lïerehtimmievierhtiej jïh teknologijeevtiedimmien bïjre ...
 • Kven gjer kva

  28.08.2015

  ...knirkefritt for elevar med hørselshemming. Ei av utfordringane er at mange aktørar er involverte. I Hordaland har fleire verksemder gått systematisk til verks og etablert klåre rutinar for kven som gjer ...
 • Innsikt

  14.01.2020 | Nettressurs

  "Innsikt" er ei nettside for alle som i hjem, barnehage, skole, fritid eller arbeid møter barn, unge og voksne med svekket syn eller blindhet. Målsettingen er å presentere informasjon om – og konsekvenser ...
 • N

  01.12.2011

  Hyppig ved sclerosis multiplex. Nystagmus, ufrivillige, uregelmessige eller rytmiske bevegelser av øynene. Oftest medfødt eller på grunn av sterkt nedsatt syn fra tidlig barndom. Nærpunkt, den korteste ...
 • Grovmotoriske aktiviteter du kan observere

  24.03.2017 | Kapittel

  ...forventet ut fra alder? Er barnet klumsete, snubler, faller eller kommer borti ting? Har barnet dårlig balanse, som vansker med å hinke, stå på et ben eller gå i ulendt terreng? Klarer barnet å følge instruksjoner ...
 • Forståelse av flerspråklige læringsmiljøer

  28.03.2017 | Kapittel

  ...læringsmiljøer. For de flerspråklige og minoritetsspråklige elevene handler skolen om å tilegne seg kunnskap og ferdigheter gjennom det norske språket. Samtidig lærer de norsk som et andrespråk eller som et parallelt ...
 • 58 literacy tips

  25.02.2021 | Bok/hefte

  ...inspirasjon for å utforske, leke og lære mer om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving.  Dette heftet handler om literacy, og skal være en inspirasjon og idesamling for deg som på en eller annen måte ...
 • Høringsuttalelser

  02.03.2017

  ...kommer med høringsuttalelser eller høringssvar der det er aktuelt. Her er våre siste høringsuttalelser.  Høringssvar 2021 En skole for vårt tid - sluttrapport, ekspertgruppe for skolebidrag (regjeringen.no) ...
 • Epilepsi

  07.02.2023 | Kapittel

  Epileptiske anfall innebærer nedsatt bevissthet eller full bevisstløshet og har sin årsak i overaktivering av hjerneceller. Anfall kan være av ulike typer og ha ulik alvorlighetsgrad. Noen kan ha pågående ...
 • Alstrøm syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...tappene som rammes først hos personer med Alstrøm syndrom. På engelsk kalles dette for «cone dystrophy». Dette skiller seg fra for eksempel retinitis pigmentosa, der stavene rammes først. Synsdiagnosen stilles ...