Vedlegg til søknader | www.statped.no

Vedlegg til søknader

For å sikre god og rask saksbehandling i Statped er det avgjørende at søknader om individbaserte tjenester fra pedagogisk-psykologisk tjeneste har en del vedlegg. Her er en oversikt over vedleggene vi trenger. 

1. Alle søknader om individbaserte tjenester

Legg ved kopier av følgende dokumenter der de finnes og er relevante:

 • Sakkyndige vurderinger
 • Enkeltvedtak
 • Individuell utviklingsplan (IUP) eller individuell opplæringsplan (IOP)
 • Individuell plan (IP)
 • Pedagogiske rapporter om tiltak og evalueringer av disse 
 • Informasjon om tjenester fra andre instanser
 • Opplysninger om syn og hørsel: der det foreligger audiogram, resultat av synsutredninger eller annet, skal dette legges ved 
 • Opplysninger om brukeren har høreapparat eller cochleaimplantat
 • Beskrivelse av tekniske hjelpemidler som eleven benytter eller har fått tildelt
 • Utredninger og opplysninger som kan være relevante, for eksempel om andre vansker

2. Tilleggsopplysninger knyttet til Statpeds fagområder

Søknader om tjenester innen hørsel 

 • Opplysninger om bruk av tegnspråk eller tegn i opplæringen. (Eventuelt vedtak etter barnehage- eller opplæringsloven om tegnspråkopplæring skal legges ved.)
 • Beskrivelse av eventuell pedagogisk eller teknisk tilrettelegging, dersom dette ikke fremkommer av andre vedlegg 

Ved søknad om plass på kurset God start trengs det kun å være påvist et hørselstap.

Ved skolestart, overgang til 5. og 8.trinn kreves det søknad om deltidsopplæring i tegnspråk. Les mer om søknadsprosessen her

Søknader om tjenester innen språk og tale

 • Rapport fra logoped hvis dette foreligger.
 • Alle søknader om stemmevansker skal ha epikrise fra øre-nese-halslege
 • Resultat fra tester og kartleggingsverktøy som belyser brukerens vansker. Her er noen eksempler: 

Språkvansker

Alder og type vanske avgjør hva vi etterspør.

Aktuelle verktøy som logopeden gjennomfører:

 • Norsk fonemtest (språklyder), NOT-S (oralmotorikk)

Aktuelle språktester og kognitive tester:

Aktuelle spørreskjemaer:

Lese- og skrivevansker 

Språk 6–16, Celf IV, Logos, skriftlig elevarbeid, Wisc IV, Wais, evt. språktester som nevnt over

Taleflytvansker

Stamming

 • WASSP
 • VAS
 • OASES

Løpsk tale:

Søknader om tjenester innen syn 

Øyemedisinske opplysninger fra øyelege, der epikrisen helst ikke skal være eldre enn to år.

Søknader om tjenester innen sammensatte lærevansker 

 • Kognitive tester, som for eksempel WPPSI, WiSC, Leiter
 • Tester av lese- og skrivevansker og dysleksi, eksempelvis fra skriftlig elevarbeid og kartleggingsverktøy som Språk 6–16, Celf IV, Logos 
 • Språktester, som for eksempel BPVS, Trog-2, Språk 6–16, CCC-2
 • Pedagogisk kartlegging, for eksempel av lese- og skriveferdigheter og matematikk
 • Nasjonale prøver og nasjonale kartleggingsprøver
 • Systematisk observasjon av leseferdigheter, for eksempel SOL, LUS eller Leselos
 • STAS
 • Halvårsprøver i matematikk
 • M-prøver

Søknader om tjenester innen ervervet hjerneskade 

Resultater fra tester og kartleggingsverktøy som kan belyse vanskene:

 • Kognitive tester, eventuelt nevropsykologisk utredning med testprotokoller
 • Språktester, som for eksempel BPVS, Trog-2, Språk 6–16, CCC-2, CELF IV
 • Pedagogisk kartlegging, for eksempel av lese- og skriveferdigheter og matematikk

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!