Vedlegg til søknader | www.statped.no

Vedlegg til søknader

For å sikre god og rask saksbehandling i Statped er det avgjørende at søknader om individbaserte tjenester fra pedagogisk-psykologisk tjeneste har en del dokumentasjon. Her er en oversikt over dokumentasjonen vi trenger. 

1. Alle søknader om individbaserte tjenester

Legg ved kopier av følgende dokumenter der de finnes og er relevante:

 • Sakkyndige vurderinger
 • Enkeltvedtak
 • Individuell utviklingsplan (IUP) eller individuell opplæringsplan (IOP)
 • Individuell plan (IP)
 • Pedagogiske rapporter om tiltak og evalueringer av disse 
 • Informasjon om tjenester fra andre instanser
 • Opplysninger om syn og hørsel: der det foreligger audiogram, resultat av synsutredninger eller annet, skal dette legges ved 
 • Opplysninger om brukeren har høreapparat eller cochleaimplantat
 • Beskrivelse av tekniske hjelpemidler som eleven benytter eller har fått tildelt
 • Utredninger og opplysninger som kan være relevante, for eksempel om andre vansker

2. Tilleggsopplysninger knyttet til Statpeds fagområder

  • Opplysninger om bruk av tegnspråk eller tegn i opplæringen. (Eventuelt vedtak etter barnehage- eller opplæringsloven om tegnspråkopplæring skal legges ved.)
  • Beskrivelse av eventuell pedagogisk eller teknisk tilrettelegging, dersom dette ikke fremkommer av andre vedlegg 

  Ved søknad om plass på kurset God start trengs det kun å være påvist et hørselstap.

  Ved skolestart, overgang til 5. og 8.trinn kreves det søknad om deltidsopplæring i tegnspråk. Les mer om søknadsprosessen her

 • Øyemedisinske opplysninger fra øyelege, der epikrisen helst ikke skal være eldre enn to år.

  • Kognitive tester, som for eksempel WPPSI, WiSC, Leiter
  • Tester av lese- og skrivevansker og dysleksi, eksempelvis fra skriftlig elevarbeid og kartleggingsverktøy som Språk 6–16, Celf IV, Logos 
  • Språktester, som for eksempel BPVS, Trog-2, Språk 6–16, CCC-2
  • Pedagogisk kartlegging, for eksempel av lese- og skriveferdigheter og matematikk
  • Nasjonale prøver og nasjonale kartleggingsprøver
  • Systematisk observasjon av leseferdigheter, for eksempel SOL, LUS eller Leselos
  • STAS
  • Halvårsprøver i matematikk
  • M-prøver
 • Resultater fra tester og kartleggingsverktøy som kan belyse barnets/elevens funksjoner.

 • Resultat fra tester og kartleggingsverktøy som belyser brukerens vansker. Her er noen eksempler:

  Språkforstyrrelser

  Aktuelle språktester og kognitive tester:

  • BPVS, Trog-2, CELF 4, Språk 5-6Språk 6-16, WPPSI, WISC, WAIS, nonverbale prøver.
  • Norsk fonemtest (språklyder), NOT-S (oralmotorikk)

  Aktuelle spørreskjemaer:

  Lese- og skrivevansker 

  Språk 6–16, Celf IV, Logos, skriftlig elevarbeid, Wisc IV, Wais, evt. språktester som nevnt over

  Afasi

  Type vanske og eventuelle tilleggsfaktorer avgjør hva vi etterspør.

  Afasi:

  • Comprehensive Aphasia Test (CAT-N), inkl. AIQ – Spørreskjema om å leve med afasi. Transkripsjon av CAT 19 – Bildebeskrivelse: muntlig, bes lagt ved.
  • Dersom CAT-N ikke er mulig å gjennomføre pga. betydelig afasi kan man gjennomføre Haukeland afasi-screening-test ved betydelige afatiske vansker.
  • Beskrivelse av tegneserien Fugleskremselet. Transkripsjon av beskrivelsen bes lagt ved.

  Taleapraksi:

  • DIAS – diagnostisk verktøy for taleapraksi

  Flerspråklige personer med afasi:

  • Bilingual Aphasia Test (BAT), norsk versjon, dersom personen behersker norsk

  Er du usikker på hvilke tester du skal velge kan du kontakte Afasiteamet i Statped for å drøfte dette anonymt.

  Nedsatt kognitiv funksjon:

  Ved andre kognitive vansker som kan påvirke språklige utfall er det ønskelig med nevropsykologisk kartlegging.

  Taleflytvansker

  Stamming:

  Løpsk tale:

  Alle søknader om stemmevansker skal ha epikrise fra øre-nese-halslege

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!