Spesialpedagogiske tjenester(2)

Statped tilbyr spesialpedagogiske tjenester etter søknad.

Søknadsskjemaer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Søknadsskjema for individbaserte tjenester

Søknadsskjema for systembaserte tjenester 

Universiteter, høgskoler og organisasjoner

Søknadsskjema

Voksne med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet

Søknadsskjema

Strakstilbud – alle kan ta kontakt

 • Statped har et strakstilbud der rådgivere gir informasjon kort tid etter at skaden har oppstått. Rådene kan ha betydning for utvikling og trivsel i en tidlig fase.

  Målgruppe

  Bruker, foreldre og lokale samarbeidspartnere.

  Mål

  Samtalene tar utgangspunkt i brukerens situasjon og behov knyttet til spesialpedagogisk hjelp, barnehagehverdag eller opplæringsarena (skole/voksenopplæring). PPT og andre involverte aktører (f.eks. barnehage/skole/helsestasjon) bør derfor delta.

  Hensikten er å skape en felles forståelse gjennom informasjon om hva ervervet hjerneskade er samt gi en orientering om Statped sitt spesialpedagogiske og faglige tilbud på området.

  Strakstilbudet gis ofte i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
  Målet er da å:

  • Bistå med å etablere et tilpasset og koordinert utviklings- og opplæringstilbud i overgangen fra sykehus til opplæringsarenaen.
  • Gi overordnet informasjon om mulige pedagogiske konsekvenser etter ervervet hjerneskade, gi en orientering om hvordan det kan tilrettelegges i barnehage og skole og hvordan tenke helhetlig inn i det pedagogiske tilbudet i forhold til rehabilitering.
  • Informasjon om hvordan få tilgang til Statped sine tjenester videre samt hva tjenestene kan inneholde.

  Saksgang

  Strakstilbud er et avgrenset veiledningstilbud som vanligvis består av et eller to møter. Det første møte skal som hovedregel avvikles innen 2 uker etter at strakstjeneste er meldt til Statped. Dersom det er behov for videre oppfølging, må PP-tjenesten i brukerens bostedskommune sende en søknad til Statped.

  Strakstilbudet blir gitt i en avgrenset periode som innbefatter to møter og tilstrebes avsluttet innen 2 måneder etter oppstart.

  Hvordan få tjenesten

  Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som ikke krever formell søknad. Ved behov for strakstilbud, kan følgende ta direkte kontakt med Statped:

  • Sykehus/spesialisthelsetjenesten
  • Bruker
  • Foreldre
 • Strakstilbud er samtaler med foreldre til små barn med nyoppdaget hørselstap. Det gis så raskt som mulig etter at Statped har fått en henvendelse fra spesialisthelsetjenesten, eller etter at hørselstapet er stadfestet.

  Se film om strakstilbud og foreldresamtale

  Se filmen med tegnspråktolkning

  Målgruppe

  Foreldre som nylig har fått påvist hørselstap hos sine barn, først og fremst barn i alderen 0–3 år.

  Mål

  Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Målet er å sikre at foreldre raskt får kontakt med fagpersoner som kan støtte opp om familiens kommunikasjon og samspill. Det er også viktig å få etablert et tilpasset og koordinert tjenestetilbud. Foreldre skal også få svar på spørsmål de måtte ha.

  Samtalene tar opp tema som samspill, språkutvikling og pedagogiske tilbud til barn med hørselstap. Det blir gitt utfyllende informasjon om hørselstap og konsekvenser av dette. Vi informerer også om hjelpeapparatet og hvilket veilednings- og kurstilbud som finnes for foreldre.

  Strakstilbudet tar utgangspunkt i foreldrenes situasjon og behov. Tilbudet består vanligvis av ett til to møter. Møtene kan finne sted i hjemmet, i lokalene til andre tjenesteytere eller i Statpeds lokaler.

  Helsestasjonen og/eller PPT kan være med i møtene. Dersom kommunen ikke deltar, avtales det med foreldrene når og hvordan kommunen skal involveres. Målet er at kommunen involveres så tidlig som mulig, slik at den kan gi foreldrene nødvendig bistand. 

  Hvordan få tjenesten

  Strakstilbud er et lavterskeltilbud som ikke krever formell søknad. 

  • Sykehus, høresentraler og helsestasjoner kan kontakte Statped uten søknad.
  • Foreldre kan også ta direkte kontakt med Statped.

  Når andre enn foreldre tar kontakt, må det foreligge informert samtykke fra foreldrene.

  Veien videre

  Strakstilbudet er et avgrenset tilbud. Dersom det er behov for videre oppfølging, må PP-tjenesten i brukerens bostedskommune sende en søknad til Statped.

  Små barn med hørselstap

  Hefte til foreldre

  Brosjyre om strakstilbudet (pdf)

  Vil du gi informasjon om strakstilbudet til noen? Last ned og skriv ut brosjyren. 

 • Strakstilbudet er et dagskurs for foreldre til nyfødte med leppe-kjeve-ganespalte. Kurset gir informasjon om videre tverrfaglig oppfølging og kontakt med logoped.

  På kurset får foreldre informasjon om spalte generelt og oppfølging og behandling av barnet deres.

  Statpeds rådgivere jobber sammen med leppe-kjeve-ganespalteteam ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, og ved Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus. På dagskurset gir Statped råd om hvordan foreldre kan stimulere barnets språk- og taleutvikling.

  En sykepleier fra plastisk-kirurgisk avdeling er koordinator og til stede hele dagen sammen med psykolog og logoped.

  I løpet av dagen møter foreldrene også kjeveortoped, kirurg og sosionom.
  Les mer om innholdet i strakstilbudet. 

  Målgruppe

  Foreldre til barn født med alle typer spalter.

  Mål

  • Å gi foreldre informasjon og opplæring slik at de kan kjenne seg trygge i rollen som foreldre til et barn født med LKG
  • Øke foreldrenes kompetanse i hvordan de kan stimulere barnet i språk- og taleutviklingen

  Hvordan få tjenesten

  Spalteteamene ved Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, eller Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet sender invitasjon til aktuelle foreldre etter at de har mottatt henvisning fra sykehuset hvor barnet er født.

 • Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som består av samtale(r) med foreldre til barn, unge og voksne med nyoppdagete kombinerte sansetap.

  Målgruppe

  Foreldre som har barn med nyoppdagete kombinerte sansetap.

  Mål

  Å trygge foreldrene gjennom samtaler, informasjon, råd og veiledning slik at samspill og kommunikasjon mellom foreldre og barn etableres, opprettholdes og videreutvikles.

  Hvordan man får tjenesten

  De ulike helseinstansene kan henvende seg direkte til Statped dersom foreldre samtykker til dette. Statped orienterer pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen etter informert samtykke fra foreldrene.

  Forarbeid som forutsettes gjort

  At barnet er diagnostisert fra sykehus. For å kunne gi best mulig rådgivning kan det være behov for medisinske opplysninger. Informert samtykke fra foreldrene er påkrevet.

  En nærmere beskrivelse av tjenesten

  Strakstilbud gis til alle foreldre som ønsker det. Tilbudet har en familieorientert tilnærming og tilbyr hjemmebesøk innen to uker etter henvendelsen. Dersom det er aktuelt, kan Statped arrangere møteplasser for familier med babyer/småbarn.

  Det gjøres avtale med familien om tid og sted og hvem som skal delta i samtalen. Samtalens innhold og forløp skal ta utgangspunkt i foreldrenes situasjon og behov. Vanligvis gjennomføres det ett til to møter. Møtene kan finne sted i hjemmet, i lokalene til andre tjenesteytere eller i Statpeds lokaler. Helsestasjonen og/eller PPT kan være med i møtene. Dersom kommunen ikke deltar, avtales det med foreldrene når og hvordan kommunen skal involveres. Målet er at kommunen involveres så tidlig som mulig.

 • Strakstilbudet består av informasjonssamtaler og rådgivning. Det gis til barn, unge og voksne brukere, omsorgspersoner og/eller fagpersoner så snart som mulig etter at Statped har fått en henvendelse.

  Strakstilbudet blir gitt i løpet av få dager fra Statped blir kontaktet. Tilbudet er avgrenset til noen samtaler. 

  Målgruppe

  Barn, unge og voksne med nyoppdaget alvorlig synssvekkelse eller blindhet.

  Mål

  Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Målet er å gi et raskt tilbud samtidig som Statped etablerer kontakt med bostedskommunen.

  Hvordan få tjenesten

  Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som ikke krever formell søknad, men som regel kommer henvendelsen fra spesialisthelsetjenesten eller unntaksvis fra bruker eller foreldre.

  Videre oppfølging

  Strakstilbudet er et avgrenset tilbud. Dersom det er behov for videre oppfølging, må PP-tjenesten i brukerens bostedskommune sende en søknad til Statped. 

  Strakstilbudet blir dermed gitt i perioden fra behovet er avdekket og til Statped har behandlet en formell søknad om tjenester.

Utredning/kartlegging – PPT kan søke

 • Når barn og unge har behov for støtte i barnehage og skole er det PP-tjenesten som er kommunenes sakkyndige instans og hjelper. Statped kan bistå PP-tjenesten når de har behov for støtte. 

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Tourettes syndrom (TS), Obsessive Compulsive Disorder (OCD) og autismespekterforstyrrelser (ASD/Autism spectrum disorder) kan opptre samtidig og ligne på hverandre. Vansker som opptrer samtidig blir ofte komplekse og benevnes som sammensatte tilstander og vansker. 

  Tilstandene stiller krav til helhetlig kunnskap, innsikt, toleranse og tålmodighet hos omgivelsene. Elever med disse diagnosene må kartlegges og utredes, og ofte er både PPT, spesialisthelsetjenesten og Statped involvert. Et godt samarbeid og en god ansvarsfordeling er helt vesentlig for at brukeren og barnehagen/skolen skal få god hjelp.

  Statped  kan bistå med spesialpedagogisk kartlegging

  Målgruppe

  PPT, skole, foreldre og barnet/eleven.

  Mål er å

  • gi barn, unge eller voksne best mulig læringsutbytte ut fra evner og forutsetninger i et inkluderende psykososialt og fysisk trygt barnehage- og skolemiljø
  • medvirke til at relevant kunnskap, forskning og evidensbaserte tiltak gjøres tilgjengelig i utdanning av fremtidige fagpersoner gjennom forelesninger og konferanser

  Forarbeid før søknad

  Før søknad til Statped skal kommunen eller fylkeskommunen ha gjennomført  pedagogiske kartlegginger, eventuelt utredinger fra spesialisthelsetjenesten,  beskrevet disse og evaluert iverksatte tiltak over tid.

  Dersom kommunen eller fylkeskommunen ønsker støtte i store kompetanseutviklingsprosjekter, er det aktuelt med dialog- og avklaringsmøte for nærmere konkretisering av eventuelle tjenester og omfang.

  Gjennomføring

  Etter avtale med PPT. Utredningen tar utgangspunkt i individet. Brukeren kartlegges på ulike arenaer, og Statped bidrar til systemiske analyser som grunnlag for et endringsarbeid. Vi følger opp med aktiviteter som rådgivning, veiledning, minikurs, workshop eller evaluering. 

  Vi tar utgangspunkt i mål som er avtalt med PPT og gjennomfører så en veiledningsprosess. Veiledningen retter seg alltid inn mot barnet/elevens foreldre og inkluderer ofte også aktører i det øvrige støtteapparatet. PPT er nærmeste samarbeidspartner i arbeidet. Mål og virkemidler er nedfelt i en samarbeidsavtale med kommune/fylkeskommune.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • For elever som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon, er det en nær sammenheng mellom kartlegging og tiltak. Statped bidrar på ulike måter til å kartlegge og utvikle tiltak.

  Kartlegging må tilpasses kompetansen som finnes lokalt og hva som er gjort før pedagogisk-psykologisk tjeneste kan sende søknad til Statped om oppfølging. Kartlegging fra Statpeds side blir gjort ved behov. Det blir gjennomført i samarbeid med ASK-brukerens nærmiljø eller som ledd i kompetanseheving i kommunen.

  Mål med ASK-kartlegging

  • Å bestemme de funksjonelle kommunikasjonsbehovene til elever med lite eller ingen tale
  • Å øke eller opprettholde elevens muligheter for deltakelse
  • Å overvåke endringer hos eleven
  • Å måle og evaluere effekter av igangsatte tiltak

  ASK-kartlegging omfatter

  • Vurdere kommunikasjonsform (håndtegn, grafiske symboler eller taktile tegn)
  • Kompleksitet på ASK-løsningene
  • Betjene eventuelle kommunikasjonsmidler
  • Hvordan hjelpe miljøet rundt eleven med behov for ASK slik at hun/han raskest mulig kommer i gang med å bruke sin ASK-løsning

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Spesialisthelsetjenesten eller kommunen utreder en ervervet hjerneskade. Statped bistår med å tolke resultatene og foreslå opplæringstiltak. 

  En utredning i Statped går ut på å kartlegge brukerens individuelle forutsetninger og betingelser. Vi ser på opplæring, læringsmiljø og deltakelse.

  Målet er å legge grunnlaget for pedagogiske tiltak og tilrettelegge for tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte.

  Målgruppe

  Barn, unge og voksne med en ervervet hjerneskade.  

  Gjennomføring

  Statped kartlegger og observerer etter standardiserte tester. Kartlegging av læringsmiljøet er inkludert.

  Vi utreder på ulike måter:

  • I samarbeid med spesialisthelsetjenesten, eksempelvis ved barn med hjernetumor. I disse tilfellene får Statped tilsendt rapport som vi tolker i et pedagogisk perspektiv.
  • Et samarbeid mellom PPT, spesialisthelsetjenesten og Statped.
  • et samarbeid mellom PPT og Statped.

  I noen saker gjennomfører PPT, barnehage eller skole testene og ber Statped bidra med å tolke resultatene. Da har Statped gjerne en veiledende rolle når det utvikles videre tiltak for brukeren.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Kommunene utreder barn, unge og voksne med nedsatt hørsel. Statped kan bistå hvis kommuner ikke har kompetanse til å utrede hørselsfunksjon.

  • Å utrede vil si å observere og kartlegge. 
  • Å utrede barn er å observere og kartlegge hvordan de utvikler seg kommunikativt og språklig og fungerer kognitivt, sosialt og emosjonelt.
  • Å kartlegge innebærer å se på individuelle forutsetninger og betingelser for å lære og delta i et læringsmiljø.

  Dette fordrer kombinert hørsels- og språkfaglig kompetanse. Det har ikke alle kommuner.

  Før Statped bistår, skal hørsel være testet. Søknaden skal ha nødvendige vedlegg slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i utredningen.

  Statped

  • utreder på avtalt sted som er hensiktsmessig for den det gjelder
  • involverer PPT, pedagogisk personale og foreldre
  • utarbeider rapport som foreslår tiltak, og sender til PPT med kopi til barnehage/skole og foreldre

  Videre oppfølging

  Kommunen kan søke om videre rådgivning eller andre tjenester fra Statped.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Syns- og hørselsfunksjon blir gjerne utredet på øyeavdelinger og øre-nese-hals avdelinger på sykehus. Diagnostisering av syndromer eller tilstander gjøres også på sykehus. Statped bistår med funksjonelle utredninger for å kunne tilrettelegge med hjelpemidler og pedagogisk tilnærming i opplæring. Statped bistår også med å utrede barn og unge med så alvorlige sansetap at funksjonsbetegnelsen døvblindhet kan være aktuell.

  Når både syn og hørsel er nedsatt kan dette redusere mulighetene for å utnytte den enkelte sans. Mange har både en synsrest og en hørselsrest som kan utnyttes gjennom bruk av hjelpemidler og god tilrettelegging av miljøet, både teknisk og pedagogisk. En god kartlegging av barnets syns- og hørselsfunksjon er derfor viktig for at vi skal kunne skape gode miljøbetingelser for læring, utvikling og livskvalitet.

  Målgruppe

  Barn/unge/voksne med kombinerte sansetap, PPT og barnehager/skoler som har behov for utredning for å kunne tilrettelegge.

  Mål

  Bistå kommunene i å utrede personer med kombinert syns- og hørselstap for å kunne tilrettelegge for best mulige opplæringstiltak og - betingelser

  Hvordan få tjenesten

  Søknad til Statped om utredning av barn som er i opplæringspliktig alder kan sendes av PPT i kommuner og fylkeskommuner.

  Personer som ikke er i opplæringspliktig alder (voksne) kan selv sende en søknad om utredning, eller via fastlege eller andre faginstanser i kommunen.

  Forarbeid før søknad

  Syns- og hørselsfunksjon skal undersøkes på øyeavdelinger og øre-nese-hals avdelinger på sykehus eller avtalespesialister. Søknaden skal ha nødvendige vedlegg slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i utredningen

  Gjennomføring

  Statped ser på hvordan det kombinerte sansetapet påvirker tilgangen til læring og utvikling, fortrinnsvis der det er hensiktsmessig.  Da reiser fagpersoner fra Statped på besøk til barnehage, skole eller hjem. Andre ganger skjer utredningen i et av Statpeds lokaler, eller den starter på hjemstedet og blir fullført hos Statped. Tverrfaglig synsfunksjonskartlegging er del av en slik utredning.

  Utredninger av barn og unge med kombinerte sansetap skjer gjerne parallelt med at ulike pedagogiske tilnærminger og tekniske tilrettelegginger prøves ut. På den måten kan man sikre tiltak som på best mulig måte

  tar hensyn til sansetapene. Utredninger av voksne personer med kombinerte sansetap skjer på bakgrunn av medisinske opplysninger om syn og hørsel, samtaler med bruker og andre personer i nettverk. Det legges spesielt vekt på områder som kommunikasjon, muligheter for tilgang til informasjon og det å kunne bevege seg fritt i omgivelsene. Ofte vil utredninger munne ut i en oversikt over hva som trenges av tekniske hjelpemidler, tolk/ledsager eller andre typer bistand fra hjelpeapparatet.

  PPT blir involvert, men er ikke alltid fysisk til stede når Statped kartlegger eller observerer. Foreldre og pedagogisk personale i barnehage og skole deltar ved behov.

  Det brukes i liten grad standariserte tester og utredningene er oftest basert på observasjon, kartlegginger, sjekklister, intervju og videoopptak.

  Søknad om individbaserte tjenester ved kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

 • Statped kan bistå PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner med supplerende spesialpedagogisk kartlegging av matematikkvansker som er komplekse og/eller kombinert med andre lærevansker.

  Les om matematikkvansker på statped.no

  For å forstå og tilrettelegge for elever med matematikkvansker, er det nødvendig å kartlegge elevens læringsmiljø, matematikkforståelse og matematikkferdigheter. I tillegg er det viktig å vurdere kognitive funksjoner.

  Statped kan støtte PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å kartlegge elever med matematikkvansker som del av et komplekst vanskebilde, der hensikten er å vurdere pedagogisk tilrettelegging. Statped kan ikke ta oppdrag om å utrede og diagnostisere spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli. 

  Statped kan bistå PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner med konsultasjoner for å drøfte utredning av matematikkvansker ved behov. Dette gjelder også spesifikke matematikkvansker. Dersom kommunen eller fylkeskommunen ønsker støtte i større kompetanseutviklingsprosjekter, er det aktuelt å avtale et dialog- og avklaringsmøte for nærmere konkretisering av eventuelle tjenester og omfang.

  Gjennomføring

  Etter nærmere avtale med PPT.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Kommunen skal selv utrede brukere med språk- og talevansker. Statped kan bistå med kartlegging ved behov.

  Utredning omfatter observasjon og kartlegging av brukerens individuelle forutsetninger og betingelser knyttet til opplæring, deltakelse og læringsmiljø.

  Før søknad til Statped skal PPT ha utredet brukeren, satt i gang tiltak lokalt og evaluert disse.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Statped utreder antatte eller påviste synsvansker hos barn, unge og voksne. Undersøkelsen danner grunnlag for synspedagogisk rådgivning og pedagogiske tiltak.

  Målgruppe

  Barn, unge og voksne med antatte eller påviste synsvansker.

  Mål

  Utredningen danner grunnlag for synspedagogisk rådgivning og pedagogiske tiltak.

  Tiltak blir utformet i samarbeid med kommuner/fylkeskommuner, bruker, foreldre, lokalt nettverk og andre fagpersoner eller fagmiljøer.

  Forarbeid før søknad

  En øyelege må først ha undersøkt synet slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i utredningen. 

  Gjennomføring

  Synsfunksjonen blir gjerne utredet på personens hjemsted. Da reiser fagpersoner fra Statped på besøk til barnehage, skole eller hjem. Andre ganger skjer utredningen i et av Statpeds lokaler, eller den starter på hjemstedet og blir fullført hos Statped.

  PPT blir involvert, men er ikke alltid fysisk til stede når Statped kartlegger eller observerer. Foreldre og pedagogisk personale i barnehage og skole deltar ved behov.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

Rådgivning/veiledning – PPT kan søke

 • Ved autismespekterforstyrrelser bidrar Statped til at det utvikles kompetanse  hos fagpersoner i skoler og barnehage, foreldre og familie.

  Rådgivningen og veiledningen skjer i samarbeid med laget rundt barnet.

  Målgruppe

  • Brukere, foreldre og samarbeidsparter lokalt.
  • Studenter som er i et utdanningsløp, hvor siktemålet er kvalifisering for arbeid.

  Mål

  Bidra til at det bygges opp kompetanse lokalt slik at barn/elever med autismespekterforstyrrelser får mulighet til å utvikle seg i et livsløpsperspektiv.

  Forarbeid før søknad

  • Dialog med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • Samtaler med laget rundt barnet for å få informasjon om arbeid som er gjort lokalt.

  Gjennomføring

  Rådgivningen tar utgangspunkt i det diagnostiske arbeidet som spesialisthelsetjenesten har utført. Varigheten på rådgivningen avhenger av behov, lokal kompetanse og sakens kompleksitet.

  Rådgivningen blir gitt i brukerens skole/barnehage og involverer fagpersoner fra barnehage og skole og foreldre. Tjenestene gis også i form av videoveiledning.

  Aktiviteter kan da omhandle faglig-metodiske tilnærminger med en undersøkende metodikk og nysgjerrighet på barnets livsverden. Andre aktiviteter kan være å styrke systemet, hvor det legges vekt på å få tro på egne ferdigheter og tro på utvikling av egne ferdigheter i framtida.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Statped gir råd og veiledning om ervervet hjerneskade. Målet er å sikre en felles forståelse i laget rundt barnet/eleven. Og sikre tilrettelegging og utviklingshemmede tiltak.

  Tjenestene tar utgangspunkt i samspillet etter ervervet hjerneskade, pedagogikk og læringsmiljø.

  Målgruppe

  Rådgivere i PP-tjenesten, pedagogisk personale i barnehage, skole og voksenopplæring.

  Mål

  • Sikre barnet/eleven tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte.
  • Bidra til kompetanseheving i kommune og fylkeskommune.
  • Fremme barnets/elevens utvikling og muligheter til å delta i faglig og sosialt.

  Gjennomføring

  Statped kan gi råd og veiledning til barnehager, skoler og PP-tjenesten. Det er viktig at pedagogisk-psykologisk tjeneste er involvert for å ivareta kontinuitet i barnet/eleven tjenestetilbud.

  Statped har en flerfaglig tilnærming ved behov. Det betyr at fagpersoner fra ulike fagområder kan være involvert, eller at Statped samarbeider med eksterne fagpersoner, for eksempel fra spesialisthelsetjenesten.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Statped kan bistå kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med spesialpedagogisk tilrettelegging for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn.

  Dette er barn, unge og voksne som har en annen kultur- og språkbakgrunn enn norsk eller samisk. Tjenestene gis på alle Statpeds fagområder.

  Opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne krever spesifikk fagkompetanse innenfor flerkulturell pedagogikk. I tillegg er det behov for spesifikk kompetanse innenfor de ulike fagområdene/diagnosene. Det handler blant annet om hvordan forskjellige type utfordringer fremtrer hos minoritetsspråklige, og om hvordan minoritetsfamilier oppfatter språklige utfordringer. 

  Mål

  • Å gi barn, unge eller voksne best mulig læringsutbytte i et inkluderendelæringsmiljø
  • Å sette kommuner og fylkeskommuner i stand til å gi et godt opplæringstilbud til målgruppen
  • Å gi brukerne muligheter til å utnytte de erfaringer og språkferdigheter de har med seg

  Hvordan man får tjenesten

  Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte eller systembaserte tjenester.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Statped gir råd og veiledning om hørselstap, pedagogikk og læringsmiljø.

  Rådgivning og veiledning legger vekt på audiopedagogisk fagkunnskap som skal bidra til endringer og forbedringer av pedagogisk praksis i barnehager og skoler.

  Målgruppe

  Ansatte i PPT, barnehage, skole, videregående skole og voksenopplæringen som søker om bistand til den spesialpedagogiske og tilpassede opplæringen for den enkelte med nedsatt hørsel.

  Mål

  • Tilføre fagkunnskap om audiopedagogikk som bidrar til kompetanseheving i kommunen slik at den kan ivareta den enkeltes behov for tilrettelegging i opplæringen.
  • Fremme barnets språkutvikling og barnets muligheter til å delta i samhandling faglig og sosialt.

  Spesifikke målsettinger avhenger av alder, grad av hørselstap og miljøfaktorer.

  Forarbeid før søknad

  Alle nødvendige papirer må ligge ved søknaden. 

  Før rådgivningen starter kan det være aktuelt å kartlegge spesialpedagogiske spørsmål og barnets/elevens læringsmiljø. Slike faktorer drøftes ved et formøte eller en telefonsamtale. 

  Gjennomføring

  Rådgivning gis til PPT og pedagoger i barnehager og skoler.

  PPT skal være til stede for å sikre kontinuitet i barnets tjenestetilbud. Statped samarbeider med NAV Hjelpemiddelsentral og sykehusenes høresentraler.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Personer med alvorlig grad av kombinerte sansetap er en marginal gruppe. Døvblindhet er en funksjonell betegnelse, og personer med døvblindhet utgjør en svært heterogen gruppe. Dette gjelder både graden av syns- og hørselstap og utviklingsmessige potensialer.

  Døvblindheten kan opptre alene eller sammen med andre funksjonsnedsettelser. I mange tilfeller kan tilstanden kamufleres av andre alvorlige skader eller av alder. Manglende kunnskap om kombinerte, alvorlige syns- og hørselsvansker og konsekvenser av dette er en vanlig årsak til at diagnose ikke blir stilt eller at det blir stilt feil diagnose. Erfaring viser at lettere og moderate kombinerte syns- og hørselstap gir større og mer alvorlige konsekvenser enn sansetapene hver for seg skulle tilsi. Optimalisering av syn og hørsel gjennom tilrettelegging og tekniske hjelpemidler er derfor svært viktig.

  Veiledningen ses i et helhets- og livskvalitetsperspektiv og omfatter i tillegg til det spesialpedagogiske aspektet mestring av en hverdag med kritisk syke barn, forebygging av utbrenthet og så videre. 

  Målgruppe

  Rådgivning og veiledning gis til brukere med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet og brukerens familie, fagpersonell og andre personer/grupper i den enkeltes nærmiljø/nettverk.

  Mål

  Å forebygge og avhjelpe problemer innenfor områdene kommunikasjon, informasjonstilegnelse og fri bevegelse. For personer med medfødt døvblindhet rettes oppmerksomheten spesielt mot utviklingen av samspill og kommunikasjon.

  Hvordan man får tjenesten

  Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste sender søknad til Statped.

  Det kan komme søknad fra primær- og spesialisthelsetjenesten til Statped, som utfører tjenester på vegne av Helse Nord (habiliteringstjenester).

  Forarbeid som forutsettes gjort

  Pedagogiske og/eller sosialpedagogiske rapporter må ligge ved søknaden. I tillegg oppdaterte medisinske epikriser om syn, hørsel og så videre.

  Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

  Veiledning gis der brukeren bor og/eller har sitt opplæringstilbud. Involverte er brukerens familie, fagpersonell og andre personer/grupper i den enkeltes nærmiljø/nettverk.

  En nærmere beskrivelse av tjenesten

  Ved medfødt døvblindhet er kombinasjonen av syns- og hørselsnedsettelse ofte av en så alvorlig karakter at personene vil være avhengige av kompenserende bruk av nærsansene i tillegg til syns- og hørselshjelpemidler. Dersom utviklings- og samspillsmiljøet ikke tilrettelegges ut fra individuelle forutsetninger, vil det for personer med medfødt døvblindhet medføre høy risiko for at de grunnleggende relasjonene mellom personen og den sosiale og fysiske omverdenen ikke etableres, og den døvblindfødte gis få muligheter til å utvikle seg ut fra sine potensialer.

  Manglende kunnskap om hvilke utviklingsbetingelser personer med medfødt døvblindhet har behov for, kan være årsak til forstyrrelser av personlighetsmessig, emosjonell og sosial karakter. Veiledningen er basert på individuelle samtaler for økt bevisstgjøring og prioritering av behov. Veiledningen skjer ved deltakende observasjon, bruk av videoopptak og videokonferanser. Tjenestene skal være tilpasset brukernes individuelle behov og vil derfor kunne variere i innhold, form og omfang.

  Utvikling av kommunikasjon

  De ansatte i fagavdelingene skal til sammen inneha en bred kompetanse innen kommunikasjon med personer med døvblindhet. Kompetansen brukes ved

  • tidlig innsats, kontinuerlig opplæring og oppfølging av foreldre
  • opplæring og oppfølging av brukernes nettverk
  • tilrettelegging av konkrete tiltak på individ- og på systemnivå
  • i utviklingsarbeid på området kommunikasjon

  Ved ervervet døvblindhet arbeides det også gjennom tolk/ledsager.

  Ved medfødt døvblindhet kan ulik kompetanse innen kommunikasjon (tegnspråk, taktile kommunikasjonsformer / berøring / bevegelse, musikk osv.) brukes for å modellere kommunikasjon i kontakt med døvblinde. Veileder tar som regel ikke rollen som kommunikasjonspartner, men har som primæroppgave å gi veiledning til nærpersoner som har den direkte kommunikasjonen med den døvblindfødte personen.

  Bruk av video som arbeidsmåte

  I arbeidet med personer med medfødt døvblindhet er bruk av video og videoanalyse et viktig arbeidsredskap. Det er også et sentralt kommunikasjonsverktøy for den døvblinde personen og i kommunikasjon innad i nettverket. Bruk av video og videoanalyse er en viktig arbeidsmåte i utviklingen av kunnskap om kommunikasjon og døvblindhet. Opptak skjer etter samtykke og gjeldende regler.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Statped skal bidra til at personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet kan få mulighet til å opprettholde aktiviteter og delaktighet i eget liv og samfunnet. Tjenesten skal bidra til å styrke den lokale kompetansen slik at brukerne får tilbud som medfører gode livs-, lærings- og utviklingsvilkår.

  I samarbeid med brukerens hjemkommune utarbeides det både individuell utviklingsplan (IUP), individuell opplæringsplan (IOP) og individuell plan (IP).

  Målgruppe

  Ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Tjenesten knyttes i stor grad opp mot de instanser som har ansvar for opplæring, habilitering, rehabilitering og medisinsk oppfølging, blant annet NAV hjelpemiddelsentraler.

  Mål

  Bidra til at brukerne oppnår best mulig funksjon og mestring ut fra sine forutsetninger.

  Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

  Veiledningen gis i de enkelte kommuner/ fylkeskommuner som informasjon om funksjonshemningen, forelesninger, drøftinger rundt case o.l. Sentrale samarbeidspartnere er oppvekstansvarlige, PPT og koordinerende enhet i kommunene.

  En nærmere beskrivelse av tjenesten

  Det arbeides flerfaglig og tverrfaglig med kommunale instanser for å bygge opp kompetanse i personalgrupper og fagmiljøer som arbeider direkte med brukerne.

  Det er viktig å gi informasjon om konsekvensene av det dobbelte sansetapet overfor brukerens omverden og sosiale nettverk. En utvikling av sosial utrygghet som følge av manglende informasjon og forståelse til nettverket rundt brukeren kan medføre at brukeren trekker seg tilbake fra andre mennesker. Kunnskap om hvordan alle variasjoner av døvblindhet / kombinerte sansetap påvirker kommunikasjon, informasjonstilegnelse og orientering/mobilitet er grunnleggende.

  I rådgivningen legges det vekt på at personen med kombinert syns- og hørselstap skal møtes med respekt. Kommunikasjonsvansker, redusert informasjonstilgang og avhengighet av andre menneskers hjelp og støtte gjør personen ekstra sårbar knyttet til å bli bestemt over eller bli fratatt kontrollen over eget liv. De etiske aspektene ved tjenesten må gjøres ekstra tydelige i rådgivningen til kommunalt ansatte som omgås og gir tjenester til personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Statped gir rådgivning og veiledning om matematikkvansker. Vansken kan enten være en primær matematikkvanske eller ha sammenheng med andre vansker, som dysleksi, språkvansker og ADHD. 

  Rådgivningen kan være en individbasert tjeneste, for eksempel å anbefale spesialpedagogiske tiltak. Den kan også være en systembasert tjeneste der Statped deltar i forebyggende arbeid, endrings- og utviklingsarbeid eller bistår i form av samtaler, veiledning og konsultasjoner.

  Målgruppe

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skole, brukere og foreldre.

  Mål er å

  • styrke kvaliteten på læringsmiljø og matematikkopplæring slik at eleven får et best mulig læringsutbytte i et inkluderende miljø ut fra sine forutsetninger
  • medvirke til at relevant kunnskap og forskning gjøres tilgjengelig i utdanning av fagpersoner gjennom kurs og undervisning

  Gjennomføring

  Etter nærmere avtale med PPT.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Rådgivningen retter seg mot barn, unge og voksne med svært store lærevansker. Vanskene kan skyldes omfattende kognitiv svikt, ofte i kombinasjon med motoriske funksjonsnedsettelser og sansetap.

  Pedagogisk arbeid med mennesker med multifunksjonshemning og dyp/alvorlig utviklingshemning er et pedagogisk krevende fagfelt. Det er utfordrende for barnehager og skoler å sikre god praksis og gode organiseringsformer.

  De somatiske og helsemessige utfordringene vil ofte være store. Funksjonsnedsettelsene forsterker hverandre og fører til store kommunikasjonsvansker og store vansker knyttet til livsutfoldelse og læring. Tverrfaglig tilnærming er nødvendig.

  Målgruppe

  Foreldre, PPT, barnehager, skoler, UH-sektor og andre tjenesteytere.

  Mål

  Rådgivningen skal bidra til at kommunene og fylkeskommunene gir barna/elevene et tilfredsstillende utviklings- og læringsutbytte, et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud og en best mulig livskvalitet.

  Behovet for rådgivning kan ha utgangspunkt i konkrete pedagogiske problemstillinger av høyst ulik karakter for eksempel:

  • Hva kan gjøres for å styrke den enkeltes muligheter for å forstå og bli forstått 
  • Hva kan gjøres for å tilrettelegge for lek og andre aktiviteter som fremmer trivsel og læring.
  • Hva kan gjøres for å fremme mestring og deltagelse i rutineaktiviteter.
  • Hva kan gjøres for å utvikle gode mål, gode opplæringsstrategier og gode individuelle opplæringsplaner (IOP) for disse barna/elevene.

  Gjennomføring

  Rådgivningen og veiledningen gis primært på barnets/elevens læringsarenaer. Tjenesten gis i utgangspunktet i ett år, men det er mulig å forlenge etter en evaluering.

  Statped samarbeider med mange ulike aktører ettersom flere støttetjenester er involvert i barnas/elevenes dagligliv.

  I rådgivningen inngår en veiledningsprosess. Den tar utgangspunkt i målene som er avtalt med pedagogisk-psykologisk tjeneste. Veiledningen retter seg alltid inn mot barnet/elevens foreldre og inkluderer ofte aktører i det øvrige støtteapparatet. Pedagogisk-psykologisk tjeneste er nærmeste samarbeidspartner i arbeidet.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

   

 • Veiledning og rådgivning gis på individ- og systemnivå til kommuner og fylkeskommuner.

  Statped gir rådgivning og veiledning gjennom å

  • bistå pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • konsultasjoner med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) knyttet til anonyme case
  • lærende nettverk bygget opp omkring brukere eller grupper av brukere, der hensikten er kompetanseutvikling og å bidra til gode samarbeidsrutiner mellom Statped og kommuner/fylkeskommuner

  Henvisning til Statped fra helsesektoren er basert på konkrete samarbeidsavtaler, eksempelvis om leppe-kjeve-ganespalte.  

  Forarbeid før søknad

  Før søknad til Statped skal PPT ha utredet brukeren, satt i gang tiltak lokalt og evaluert disse.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

   

 • Statped gir råd og veiledning slik at kommuner og fylkeskommuner kan gi et forsvarlig opplæringstilbud. Omfanget avhenger av lokal kompetanse og kompleksiteten i saken.

  Målgruppe

  Målgruppen er pedagogisk-psykologisk tjeneste, foreldre/foresatte, barnehage, skole og voksenopplæring som arbeider med barn, unge og voksne med synssvekkelse eller blindhet.

  Mål

  Rådgivning og veiledning gis til kommuner og fylkeskommuner slik at de kan gi synshemmede barn, unge og voksne et forsvarlig opplæringstilbud.

  Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL)

  JNCL rammer synet og mange andre funksjoner. Statpeds tjenester til målgruppen tar hensyn til synshemming i kombinasjon med demensutvikling.

  Målgruppe

  Barn, unge og voksne med JNCL.

  Mål

  Statped utformer tiltak i samarbeid med kommune eller fylkeskommune, brukeren, foreldre, lokalt nettverk og aktuelle fagpersoner. Tiltakene er knyttet til 

  • skolefaglige spørsmål, herunder lesing, mobilitet og kommunikasjon
  • fysisk tilrettelegging
  • bruk av hjelpe-/læremidler
  • kompetansebygging lokalt 

  Hvordan få tjenesten

  Oppfølging skjer i samarbeid mellom bostedsregionen og Statped som gir landsdekkende tjenester til personer med JNCL.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Statped har god veilednings- og endringskompetanse og veileder blant annet i individrettet og systemrettet arbeid med ulike temaer.

  • Kommunikasjon, språk og samspill
  • Faktorer som påvirker kommunikasjon og samspill, og kartlegging av disse
  • Kommunikasjon uten tale, men med ASK
  • Multimodale uttrykksformer
  • Støttemateriell for god praksis i kommunikasjon
  • Aktuelle kommunikasjonsformer; PODD, MeeToo, Bliss, Pecs, norsk med tegnstøtte, ferdige oppsett / delvis ferdige oppsett på tekniske hjelpemidler (oppsett utarbeidet av ulike firmaer)
  • Kommunikasjonshjelpemidler
  • Ordforråd og språklig utvikling
  • Veiledning i alternativ og supplerende kommunikasjon; strategier for veiledning og gjennom bruk av video
  • Rettigheter til kommunikasjon
  • Språkmiljø
  • Partnerkompetanse
  • Faglig og pedagogisk tilpasning
  • Lese- og skriveopplæring for elever med behov for ASK
  • Nettressurser for ASK
  • Pedagogiske nettressurser
  • Inkludering
  • ASK og lek

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

Heltidsopplæring – PPT kan søke

 • Heltidsopplæring ved Diamanten skole for elever med døvblindhet i Oslo er et opplæringstilbud for elever med medfødt døvblindhet i grunnskole og videregående skole.

  Tilbudet kan gis til elever i Oslo, Viken, og Innlandet. Skolen tar utgangspunkt i de ordinære læreplanene i Fagfornyelsen. Det utarbeides individuelle opplæringsplaner (IOP) når en elev har fått vedtak om spesialundervisning. 

  I tillegg til de ulike fagenes kompetansemål, er det overordnede målet i alle fag å utvikle elevenes begrepsforståelse og kommunikative kompetanse.

  Helårsopplæringen foregår i et stimulerende taktilt språkmiljø der elevene kan oppleve fellesskap og utvikle sin sosiale kompetanse.

  Målgruppe

  Elever med medfødt døvblindhet i grunnskole og videregående skole som på grunn av sitt kombinerte sansetap ikke kan få et tilfredsstillende skoletilbud i sin bostedskommune.

  Mål

  Diamanten skole for døvblindfødte sin visjon: «Å sørge for at skolen til enhver tid har et kommunikasjonsmiljø som er tilrettelagt på en slik måte at elevene kan ta i bruk og vise frem sin kapasitet.»

  Forarbeid som forutsettes gjort

  En sakkyndig vurdering fra PPT vedlegges søknaden om skoleplass.

  Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

  Heltidsopplæringen foregår på Diamanten skole for elever med døvblindhet og opplæringen følger skolens vedtatte skoletidsplan. Tilbudet om skolefritidsordning / særskilt tilsyn følger skoletidsplanen. Både undervisningen og tilbudet om skolefritidsordning / særskilt tilsyn gjennomføres av pedagoger med kompetanse i opplæring av elever med medfødt døvblindhet.

  En nærmere beskrivelse av tjenesten

  Skolens tilbud er for elever i grunn- og videregående skole som på grunn av sin medfødte døvblindhet har behov for taktil tilnærming i sin opplæring. Elevene får undervisning i og på ulike alternative og supplerende kommunikasjonsformer.

  Skolen har som mål

  • å sørge for at den enkelte elev i størst mulig grad får mulighet til å utvikle et funksjonelt språk gjennom tilpassede kommunikasjonsformer
  • å legge til rette for at den enkelte elev får mulighet til å utnytte sine evner i et rikt og levende læringsmiljø, der det legges vekt på forutsigbarhet, kreativitet og struktur
  • å bidra til å utvikle trygghet og selvstendighet for mestring og størst mulig deltakelse i sosialt samspill og i storsamfunnet

  Les mer om skolen.

  Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i kommunene sender søknad til Diamanten skole for elever med døvblindhet. Sakkyndig vurdering fra PPT vedlegges søknaden om skoleplass.

  Søknadsskjemaer

  • Fyll ut på PC med docx
  • Skriv ut og fyll ut for hånd med pdf

  Heltidsopplæring

  Bokmål: docx pdf

  Nynorsk: docx pdf

  SFO/AKS/ Særskilt tilsyn

  Bokmål: docx pdf

  Nynorsk: docx pdf

  Send utfylt søknadsskjema til Statped pr. post. Her finner du postadressen vår.

Deltidsopplæring – PPT kan søke

 • Deltidsopplæringen retter seg mot elever som har opplæring i tegnspråk, og som vil ha utbytte av et tegnspråklig læringsmiljø.

  Statpeds deltidsopplæring er definert som en alternativ opplæringsarena ifølge opplæringslova § 2-3. Konkretisering av mål og ansvarsfordeling fastsettes i en årlig, individuell samarbeidsavtale med elevens bostedsskole.

  Her kan du lese mer om deltidsopplæringen i tegnspråk for grunnskoleelever.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

Kurs for elever – PPT kan søke

 • Kursene gir elevene mer kunnskap om nedsatt hørsel og eget hørselstap. De får også kontakt og kan dele erfaringer med jevnaldrende som har hørselsvansker.

  Målgruppe

  Elever fra 1. til 10. trinn som har nedsatt hørsel, og som primært bruker talespråk når de kommuniserer med andre.

  Mål

  • Få kunnskap om hørselsvansker, anledning til å dele erfaringer og reflektere over egen situasjon.
  • Få økt kompetanse i å leve med en hørselsvanske og mestre utfordringer som kan følge. 
  • Skape trygghet rundt egen hørselsvanske. 
  • Knytte kontakt og få relasjoner til andre elever med hørselsvansker. 
  • Få kjennskap til ulike kommunikasjonsformer, og prøve ut tekniske hjelpemidler og digitale tjenester.

  Hvordan få tjenesten

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste kommunene sender søknad til Statped om elevkurs. For nye elever må audiogram ligge ved søknaden.

  Etter vedtak tilbyr Statped kurs. Hvis elever flytter til en annen kommune, trengs ny søknad. 

  Statped forutsetter at skolen har fått god informasjon om elevkurset, og at kommunen gir eleven permisjon fra det ordinære skoletilbudet.

  Rettigheter

  Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

  Gjennomføring

  Elevkursene arrangeres i Statpeds lokaler eller lokalt i samarbeid med kommunale samarbeidspartnere. Digitale løsninger kan være aktuelle. 

  Kursene varer i én til tre dager og arrangeres hvert eller annethvert år. Kursene er delt inn etter alder, og de er temabaserte. I all læring legger vi vekt på muligheter for å samhandle og utveksle erfaringer. 

  Statped arrangerer kurs for foreldre parallelt med elevkursene.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Kurset er for elever  i grunnskole og videregående opplæring med synssvekkelse eller blindhet. Statped kan gi kurs til foreldre og pedagogisk personale parallelt.

  Mål

  Kurstilbudet skal

  • støtte kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å gi elevene et likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæringstilbud
  • være en arena for erfaringsutveksling og læringsfellesskap, blant annet knyttet til hjelpe-/læremidler og læringsressurser
  • ha et innhold og gi kompetanse som kan videreføres i opplæringen lokalt

  Hvordan få tjenesten

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped.

  Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten. 

  Gjennomføring

  Kursene gjennomføres digitalt eller på et av Statpeds kontorsteder, eventuelt andre steder med egnede kurslokaler.

  Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

Kurs for fagpersoner – PPT kan søke

 • Statped kan gi ASK-kurs til kommuner og fylkeskommuner. Kursene kan vare fra tre timer til to–tre dager, alt etter innhold og målsetting.

  Eksempler på kurs som Statped kan gi, er

  • grunnkurs i ASK
  • oppfølgingskurs / videregående kurs i ASK
  • kurs rettet mot PPT
  • workshops knyttet til ulike temaer
  • kom i gang med bruk av symbol
  • norsk med tegnstøtte
  • PODD
  • bruk av nettbrett
  • digitale hjelpemidler og ASK
  • God ASK, innføring og bruk
  • Pegasus, innføring og bruk

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Statped holder kurs/innlegg om spesialpedagogiske konsekvenser for utvikling og  opplæringen etter en ervervet hjerneskade.

  Målgruppe

  PPT, pedagogisk personale, UH-sektoren, helsesektoren og ansatte i barnehage og skole.

  Mål

  Målet er kompetanseheving og kompetansespredning. Deltakerne skal få nødvendig kunnskap for å bidra til at barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade (EHS) får en likeverdig opplæring og opplevelse av mestring i opplæringsforløpet sitt. Dette inkluderer blant annet

  • Bedre identifikasjon av barnet og elevgruppen og deres behov.
  • Bedre utforming av læringsfremmende tiltak og beslutningstaking omkring det pedagogiske arbeidet.
  • Bidra til at kompetansen får en lokal tverrfaglig og tverretatlig forankring.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Kurset tilbys til kommunale og fylkeskommunale tjenesteytere eller andre faginstanser som yter tjenester til personer med kombinerte syns- og hørselsvansker eller døvblindhet.

  Mål

  Å øke kompetansen om personer med døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker og deres behov for ulike tjenester.

  Hvordan man får tjenesten

  Kursene som arrangeres, legges ut på statped.no/kurs. I tillegg blir det orientert om kursvirksomhet i rådgivningsarbeid.

  Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

  Kursene arrangeres på Statpeds lokasjoner i kommunene. Kursene gis som dagskurs, kurs over flere dager eller som moduler over tid.

  En nærmere beskrivelse av tjenesten

  Kunnskap om hvordan variasjoner av døvblindhet påvirker kommunikasjon, informasjonstilegnelse og orientering/mobilitet er grunnleggende. Fokus og tema er relatert til behov og forhold knyttet til konsekvenser av brukernes syns- og hørselshemning. Tilrettelegging med tanke på kompenserende tiltak og optimalisering av fysiske og sosiale utviklings- og mestringsbetingelser. Emner kan være

  • kommunikasjonskurs
  • habilitering- og rehabiliteringskurs
  • grunnleggende kunnskap om samspill og kommunikasjon
  • mobilitetskurs
  • hjelpemidler, pedagogisk, sosial og fysisk tilrettelegging

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Kurset er for fagpersoner som arbeider med barn, unge og voksne med synssvekkelse eller blindhet. Deltagerne er ansatte i PP-tjenesten, barnehage, skole og voksenopplæring.

  Mål

  Kurset skal styrke kompetansen hos kommuner/fylkeskommuner slik at barn, unge og voksne med synssvekkelse og blindhet får et forsvarlig opplæringstilbud.

  Temaer kan være

  • kompenserende ferdigheter (punktskrift, IKT, ADL og mobilitet)
  • tilrettelegge læringsmiljø
  • inkluderende metodikk i arbeid med kompetansemål i fag

  Hvordan få tjenesten

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped.

  Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

Kurs for foreldre/voksne – PPT kan søke

 • Statped gir individuelt tilpasset språkveiledning til foreldre til barn med nyoppdagede hørselstap og døve/tegnspråklige barn. 

  Veiledningen er tilpasset språk eller kommunikasjonsform som foreldrene har valgt.

  Målgruppe

  Foreldre til barn med hørselstap som trenger individuell støtte og veiledning om barnets språkutvikling.

  Mål

  • Å kartlegge hørselsfunksjon hos barnet og barnets kommunikative evner
  • Å styrke barnets språkutvikling 
  • Å veilede foreldrene for å utvikle tidlig samspill og kommunikasjon 

  Hvordan få tjenesten

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped.

  Gjennomføring

  Språkveiledningen tar utgangspunkt i den enkelte families behov. Veiledningen blir gitt av en rådgiver i nært samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnehage/skole.

  Veiledningen gis i Statpeds lokaler, i barnets barnehage/skole eller i hjemmet.

  Tjenesten er tidsavgrenset og gis vanligvis én til to ganger per måned i starten og sjeldnere etter hvert.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • God start er et kurstilbud for foreldre til barn i alderen 0–3 år med nyoppdagede hørselstap.

  Kurset tar opp ulike tema knyttet til hørselstap, språk, samspill og kommunikasjon. Vi gir også en grunnleggende innføring i tegnspråk.

  Målgruppe

  Foreldre, uavhengig av type og grad av barnets hørselstap. Andre nære familiemedlemmer kan også delta. 

  Mål

  Kurset skal gi foreldrene grunnleggende kunnskap om

  • nedsatt hørsel og konsekvenser av hørselstap
  • hvordan stimulere til utvikling av lytteferdigheter og talespråk
  • språk og språkutvikling – tospråklighet, talespråk og tegnspråk
  • samspill og kommunikasjon
  • grunnleggende ferdigheter i tegnspråk
  • muligheter for nettverksbygging og erfaringsutveksling

  Hvordan få tjenesten

  Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped. Dersom kommunen bekrefter at søknadsprosessen har startet, kan Statped sende invitasjon til bruker før vi har mottatt søknad. 

  Forarbeid før søknad

  Barnet må ha fått påvist et hørselstap før PP-tjenesten søker om plass på kurs. 

  Det er ønskelig at familien har fått Strakstilbud før første samling. 

  Rettigheter

  Deltakere på God start har rett til opplæringspenger fra NAV. Foreldre må selv informere arbeidsgivere om planlagt fravær i forbindelse med kursuker. 

  Gjennomføring

  God start er en kursrekke med seks samlinger. Kursene går over to år med tre samlinger per år. Samlingene arrangeres fire steder i landet. Familier som er tilreisende, får tilbud om å ha med barn og søsken under skolepliktig alder.

  Statped dekker kost og losji. Vi organiserer overnatting for foreldre og barn samt skyss mellom overnattingssted og kurssted. Statped dekker ikke utgifter til reise. Brukere må selv avklare med kommunen om den dekker reiseutgifter. 

  Andre kurs

  Statped tilbyr flere kurs for foreldre til hørselshemmede barn. Vi drøfter med hver enkelt hvilket tilbud barn og foreldre ønsker etter God start

  Etter God start kan foreldre fortsette i Se mitt språk fra modul 5.

  I enkelte tilfeller ønsker foreldre å delta på Se mitt språk selv om de ikke har gjennomført alle samlingene i God start.I disse tilfellene anbefaler vi foreldrene å delta på innføringskurs i tegnspråk.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Kurs for foreldre til hørselshemmede grunnskoleelever som deltar på elevkurs.

  Kursene varer inntil tre dager per halvår i ti år.

  Mål

  Kurset skal gi relevant informasjon og opplæring om hørsel, skolefag, opplæringsløpet og eventuelt tegnstøtte.

  Kostnader

  Kursrekka er gratis for foreldre. Foreldre kan søke kommunen om å få dekket reiseutgifter og NAV om opplæringspenger.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Se mitt språk er et opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til barn som har en hørselshemning.

  Opplæringen skal bryte språkbarrieren i familien. Vi fokuserer derfor på barnets tospråklige tilhørighet og ikke på funksjonsnedsettelsen.

  Opplæringen gis til barnet er 16 år med to til fire kursuker per år.

  Målgruppe

  • Foreldre til hørselshemmede barn
  • Foreldre til barn med kommunikasjonsutfordringer som ikke skyldes nedsatt hørsel.

  Mål

  Foreldre skal kunne kommunisere uanstrengt på norsk tegnspråk med sine barn og deres nettverk.

  De skal få innsikt i døves kultur og historie, kunnskap om tospråklighet norsk/norsk tegnspråk og informasjon om rettigheter gjennom folketrygden og opplæringsloven.

  Gjennom møte med fagpersoner og foreldre ha fått innspill som på ulike måter har gitt dem økt trygghet i det å ha omsorgsansvar for et barn som har en hørselshemning.

  Hvordan få tjenesten

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped.

  Forarbeid før søknad

  Deltakere på Se mitt språk kan ha rett til opplæringspenger fra NAV. Foreldre må selv informere arbeidsgiver om planlagt fravær i forbindelse med kursrekker. 

  Statped dekker ikke utgifter til reise. Brukere må selv avklare med kommunen om de dekker reiseutgifter. 

  Gjennomføring

  Se mitt språk strekker seg over barnets første 16 leveår. Kurset varer til sammen 40 uker. Hver uke består av 25 undervisningstimer. 

  Kurset blir holdt Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Deltakere fra nord deltar på kurs i Trondheim. 

  Kurset er et samarbeid med Signo skole og kompetansesenter og Ål folkehøgskole for døve. Deltakere tilbys egne uker/moduler som gjennomføres på Ål som en integrert del av programmet.

  Undervisningen bygger på Plan for opplæring av foreldre til døve og sterkt tunghørte barn (Norsk fjernundervisning, 1995).

  Statped dekker kost og losji. Reiseutgifter kan dekkes av hjemkommunen etter søknad. Foreldrene har rett til opplæringspenger.

  Last ned brosjyre

  Vil du dele ut informasjon om tjenesten?

  Last ned brosjyren om Se mitt språk i PDF-format 

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Tilbudet er for voksne personer med progredierende synsvansker, nysynshemmede og andre med synsvansker som har rettigheter etter opplæringsloven.

  Lærer fra voksenopplæringen kan delta under deler av kurset for å videreføre tiltak lokalt.

  Mål

  Kurset skal bidra til at voksne med synssvekkelse eller blindhet skal kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter som blant annet lese- og skriveferdigheter og grunnleggende kommunikasjonsferdigheter.

  Temaer kan være

  • innføring i å bruke IKT-hjelpemidler
  • mobilitet
  • punktskrift

  Hvordan få tjenesten

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped.

  Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten. 

  Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

Kurs for flere målgrupper – PPT kan søke

 • Tjenesten har fokus på konsekvenser av kombinerte sansetap, særlig knyttet til kommunikasjon og språk.

  Foreldre med døvblinde barn er ofte i en krevende situasjon. De har fått et barn med en alvorlig funksjonsnedsettelse, og de opplever å møte manglende kunnskap om barnets tilstand både medisinsk og pedagogisk. Mange blir selv kunnskapssøkende, og foreldrene er viktige medspillere i arbeidet for å etablere et riktig og hensiktsmessig tilbud for barnet.

  Kunnskap om og kompetanse i taktile kommunikasjonsformer er et satsingsområde. I tillegg har fagfeltet god kompetanse på flere andre relevante områder, blant annet tegnspråk, alternativ og supplerende kommunikasjon og språkutvikling. Statped legger vekt på å videreutvikle ulike nettverksmodeller som bidrar til kompetansespredning og kunnskapsgenerering. Bruk av videoanalyse og videokonferanser er sentrale verktøy.

  Målgruppe

  • Foreldre med barn og unge med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
  • Foreldre med barn og unge med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet sammen med fagpersoner

  Mål 

  • Å gi kunnskap og trygghet til foreldre med døvblinde barn
  • Kompetansespredning og kunnskapsgenerering hos fagpersoner

  Hvordan man får tjenesten

  I opplæringspliktig alder: Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner sender søknad til Statped.

  Utenom opplæringspliktig alder: Brukere med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet kan søke Statped om tjenester.

  Rettigheter

  Her finner du informasjon om rettigheter ved deltakelse på kurs.

  Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

  Tjenesten kan gis som et samlet tilbud til både fagpersoner i nettverk og foreldre. Det spesifikke tilbudet til foreldrene utover «grunnopplæringen» er en kombinasjon av veiledning og opplæring med utgangspunkt i hvert enkelt barns kommunikasjonsutvikling og læring.

  En nærmere beskrivelse av tjenesten

  Opplæring for foreldre til barn og unge med lettere til moderate kombinerte syns- og hørselstap har fokuser på konsekvensene av kombinerte sansetap, behovet og mulighetene for tilrettelegging. Opplæringen for foreldre til personer med medfødt døvblindhet gir praktisk og teoretisk innføring i kommunikasjon med hovedvekt på partnerkompetanse.

  Aktuelle temaer kan være

  • praktisk og teoretisk innføring i kommunikasjon med personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
  • å oppleve verden med reduserte sanser
  • oppmerksomhet og oppmerksomhetsretting i kommunikasjon
  • sosiale relasjoner, læring og utvikling i teori og praksis
  • kommunikasjon knyttet til aktiviteter med personer med medfødt døvblindhet
  • forutsetning for kommunikasjon og språk
  • samtalepraksis med personer med medfødt døvblindhet
 • Tjenesten har fokus på konsekvenser av kombinerte sansetap, særlig knyttet til kommunikasjon og språk.

  Foreldre med døvblinde barn er ofte i en krevende situasjon. De har fått et barn med en alvorlig funksjonsnedsettelse, og de opplever å møte manglende kunnskap om barnets tilstand både medisinsk og pedagogisk. Mange blir selv kunnskapssøkende, og foreldrene er viktige medspillere i arbeidet for å etablere et riktig og hensiktsmessig tilbud for barnet.

  Kunnskap om og kompetanse i taktile kommunikasjonsformer er et satsingsområde. I tillegg har fagfeltet god kompetanse på flere andre relevante områder, blant annet tegnspråk, alternativ og supplerende kommunikasjon og språkutvikling. Statped legger vekt på å videreutvikle ulike nettverksmodeller som bidrar til kompetansespredning og kunnskapsgenerering. Bruk av videoanalyse og videokonferanser er sentrale verktøy.

  Målgruppe

  • Foreldre med barn og unge med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
  • Foreldre med barn og unge med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet sammen med fagpersoner

  Mål 

  • Å gi kunnskap og trygghet til foreldre med døvblinde barn
  • Kompetansespredning og kunnskapsgenerering hos fagpersoner

  Hvordan man får tjenesten

  I opplæringspliktig alder: Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner sender søknad til Statped.

  Utenom opplæringspliktig alder: Brukere med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet kan søke Statped om tjenester.

  Rettigheter

  Her finner du informasjon om rettigheter ved deltakelse på kurs.

  Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

  Tjenesten kan gis som et samlet tilbud til både fagpersoner i nettverk og foreldre. Det spesifikke tilbudet til foreldrene utover «grunnopplæringen» er en kombinasjon av veiledning og opplæring med utgangspunkt i hvert enkelt barns kommunikasjonsutvikling og læring.

  En nærmere beskrivelse av tjenesten

  Opplæring for foreldre til barn og unge med lettere til moderate kombinerte syns- og hørselstap har fokuser på konsekvensene av kombinerte sansetap, behovet og mulighetene for tilrettelegging. Opplæringen for foreldre til personer med medfødt døvblindhet gir praktisk og teoretisk innføring i kommunikasjon med hovedvekt på partnerkompetanse.

  Aktuelle temaer kan være

  • praktisk og teoretisk innføring i kommunikasjon med personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
  • å oppleve verden med reduserte sanser
  • oppmerksomhet og oppmerksomhetsretting i kommunikasjon
  • sosiale relasjoner, læring og utvikling i teori og praksis
  • kommunikasjon knyttet til aktiviteter med personer med medfødt døvblindhet
  • forutsetning for kommunikasjon og språk
  • samtalepraksis med personer med medfødt døvblindhet
 • Norsk med tegnstøtte (NMT) er norsk talespråk med visuell støtte. Det er å bruke naturlige tegn og tegn lånt fra norsk tegnspråk. NMT brukes metodisk for å stimulere talespråkutviklingen til barn som har nedsatt hørsel.

  NMT brukes også til barn med kommunikasjonsvansker som ikke skyldes nedsatt hørsel.

  Målgruppe

  • Foreldre til barn som har hørselshemninger
  • Pedagoger/personale i pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehage og skole

  Mål

  • Gi foreldre praktisk kompetanse i bruk av NMT og motivere til bruk sammen med barnet.
  • Gi personale i barnehage og skole praktisk kompetanse i NMT og motivere til bruk sammen med barna på arbeidsplassen.

  Hvordan få tjenesten

  • Foreldrekurs: Tjenesten gis etter søknad fra pedagogisk-psykologisk-tjeneste i barnets hjemkommune.
  • Kurs for personale i barnehage og skole: Tjenesten gis som lokal veilednings- og kurstjeneste etter individbasert søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i barnets hjemkommune, men kan også tilbys som kurs der interesserte kan melde seg på direkte og uten søknad.

  Forarbeid før søknad

  • Foreldrekurs: Sakkyndig vurdering som anbefaler norsk med tegnstøtte
  • Individbaserte kurs for barnehage/skole: I søknaden til Statped beskrives barnehagens/skolens behov for kurs og veiledning
  • Personale i skole og barnehage, åpne kurs: Utgangspunktet for kurs beskrives ved påmelding

  Rettigheter

  Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

 • Kurset er for barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet og deres foreldre/foresatte, pedagogisk-psykologisk tjeneste og kommende lærere.

  Sentrale temaer er

  • punktskrift og å lese med optiske hjelpemidler
  • ADL (aktiviteter i dagliglivet)
  • fysisk aktivitet
  • mobilitetsopplæring
  • tilrettelegging som fremmer inkludering og læringsutbytte (herunder universell utforming)
  • grunnleggende ferdigheter og arbeid med kompetansemål
  • bruke tilrettelagte læringsressurser og hjelpemidler
  • erfaringsutveksling

  Mål

  Kurset skal forberede skolestart slik at kommunen legger til rette for et inkluderende læringsmiljø og et godt læringsutbytte.

  Hvordan få tjenesten

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped.

  Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten. 

  Gjennomføring

  Kurslengden varierer. Kurset gis ved et av Statpeds kontorsteder eller andre steder med egnede kurslokaler. 

  Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

Lokal kompetanseheving / kommunale nettverk – PPT kan søke

 • Målgruppe

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehage, skole og oppvekstansvarlige instanser.

  Mål

  Bidra med kompetanseutvikling lokalt på områder hvor kommuner og fylkeskommuner ikke har tilstrekkelig kompetanse og der det er nyttig å samle flere instanser og brukere rundt et felles opplegg for læring og kompetanseutvikling.

  Hvordan man får tjenesten

  Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped.

  Tjenesten kan også fås gjennom samarbeidsavtale inngått mellom kommune og Statped.

  Tjenestene avtales og konkretiseres gjennom aktivitetsplaner for kommunenettverkene.

  Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

  Tjenesten gis lokalt gjennom faste avtalte møtepunkter i året. PPT deltar alltid i nettverket, ofte også ansatte fra barnehage, skole eller oppvekstansvarlig, avhengig av tematikk. Fra Statped deltar kontaktperson og som regel lederrepresentanter i kommunenettverkene i tillegg til andre rådgivere avhengig av tematikken i nettverkene.

  En nærmere beskrivelse av tjenesten

  Kurs kan også avtales som faste kursrekker med et bestemt tema og være en del av kommunens satsingsområde på spesialpedagogiske områder. Nettverkssamarbeidet involverer ofte flere fagavdelinger i Statped samtidig.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Statped kan delta med kompetanse i etablering av kommunale nettverk. Disse kan ha utgangspunkt i tilmeldte saker til Statped, eller det kan handle om kompetanseheving knyttet til enkelte tema.

  Nettverkene har derfor ulike sammensetninger av fag- og/eller nærpersoner, og ulik grad av tilknytning til spesifikke ASK-brukere. Tema i nettverkene kan være

  • rådgivning og veiledning
  • erfaringsdeling
  • tiltaksutvikling
  • videoveiledning
  • video som grunnlag for kompetanse- og tiltaksutvikling

  Målgrupper

  Nettverkene rundt barn, unge og voksne med behov for ASK: foreldre, støttepersonell, barnehagelærere og lærere. Pedagogisk-psykologisk tjeneste og opplæringsansvarlige i kommunene er viktige samarbeidspartnere.

  Mål

  At kommunen/fylkeskommunen blir satt i stand til å gi barnet/eleven et tilfredsstillende utviklings- og læringsutbytte.

  Hvordan man får tjenesten

  Tjenesten kan fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped.

  Forarbeid som forutsettes gjort

  Vil variere ut fra eksisterende kompetanse i kommune/region. 

  Tid og sted for tjenesten og hvem som er involvert

  Tjenesten er knyttet til lokal opplæringsarena. Lokal tilknytning og forankring er viktig for å videreføre arbeidet og etablere kompetanse i/om ASK. Med unntak av kurs vil samarbeidet vare over tid.

  En nærmere beskrivelse av tjenesten

  Tjenestens forløp og innhold varierer med type sak. Kurs og forelesning varer vanligvis få dager, mens oppfølging av individsaker og systemsaker vil gå over tid. For alle tjenester vil det etter søknad og vedtak bli etablert en kontakt mellom kommune og Statped. ASK-feltet krever tett samarbeid med andre instanser. Avklaringer i hvem som gjør hva blir gjort gjennom samarbeidsavtaler.

  Individnivå

  • Etablering av kontakt
  • Avtaler
  • Direkte arbeid med barnet sammen med foreldre
  • Direkte veiledning av personale og foreldre i arbeid med barnet
  • Eventuell kartlegging/utprøving
  • Veiledning i møter
  • Opptak av video
  • Videoveiledning
  • Oppfølging over tid, to–tre samarbeidsdager i semesteret

  I veiledningen kan det også være læringsøkter. Kommunene får mellomliggende arbeid fra en samarbeidsdag til den neste. Nettverksarbeid knyttet til navngitt ASK-bruker blir definert som arbeid knyttet til individsak.

  Systemnivå

  • Etablering av kontakt
  • Avtaler om innhold
  • Kurs, workshop, nettverksarbeid rundt anonyme ASK-brukere
  • Case-drøfting anonymt med PPT og sentrale fagpersoner

  Kurs

  • Etablering av kontakt
  • Avtaler om innhold
  • Gjennomføring av kurs 

  Forelesning

  • Etablering av kontakt
  • Avtaler om innhold
  • Gjennomføring av forelesning

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Statped bidrar i nettverk for fagfolk og foreldre til mennesker med sammensatte lærevansker. Statpeds rolle og innsats varierer etter hva slags bistand som etterspørres.

  Statped bidrar med systembaserte tjenester i form av kompetanseutvikling og kunnskapsformidling, for eksempel gjennom

  • kurs
  • forelesninger
  • seminarer
  • case-drøftinger

  Tjenesten kan også ha form av undervisningsopplegg med bruk av veiledningsmodeller hvor læringsperspektivet og relasjonsbygging er sentralt.

  Kompetanseutvikling forankret i nettverk innebærer tjenester og aktiviteter som dekker en eller flere kommuner eller fylker.

  Matematikkvansker som eksempel

  • Kortere samtaler, veiledning og konsultasjoner
  • Forebyggende arbeid
  • Deltakelse i endrings- og utviklingsarbeid
  • Kursvirksomhet
  • Utvikling av læremidler
  • Utvikling av kartleggings- og veiledningsmateriell

  Mål

  Mål og virkemidler skal være nedfelt i en samarbeidsavtale med kommune/fylkeskommune.

  Hvordan få tjenesten

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped.

  Gjennomføring

  For å tilføre praksisfeltet ny kunnskap om «god pedagogisk praksis» gjennomfører Statped ulike typer utviklingsarbeid:

  • Samarbeider med universiteter og høgskoler om forskningsprosjekter.
  • Bidrar på kurs/konferanser som andre arrangerer, og i undervisning på høgskole/universitet.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Statped har utviklet to refleksjonsverktøy for inkluderende praksis, et for skole og et for barnehage. Verktøyene kartlegger skolers/barnehagers inkluderende praksis ved at personalet fyller ut et digitalt påstandsskjema. Disse kan du lese mere om her.

Forelesninger – universiteter/høgskoler kan søke

  • Videreutvikle kunnskap og spisskompetanse på det spesialpedagogiske fagområdet
  • Bidra i masterutdanninger, for eksempel i logopedi, spesialpedagogikk og pedagogikk samt profesjonsstudiet i psykologi
  • Bidra til at studenter får øve på kliniske ferdigheter, slik at de blir i stand til å integrere teoretisk kunnskap i praktisk klinisk arbeid
  • Gjøre studenter kjent med logopediske og spesialpedagogiske arbeidsmetoder
  • Forberede studenter til ulike yrkesroller for logopeder og spesialpedagoger samt å bidra til å sette dem i stand til å utøve yrket
  • Undervise i form av forelesninger og casebaserte fremlegg i forbindelse med problembasert læring (PBL)
  • Delta i nasjonale og internasjonale prosjekter for å bidra til kunnskapsutvikling på fagområdet

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Statped kan forelese knyttet til ASK rettet mot ulike studentgrupper:

  • Lærerutdanning
  • Barnehagelærerutdanning
  • Spesialpedagogikkutdanning
  • Logopedutdanning
  • Vernepleierutdanning
  • ASK-utdanning

  Hvordan man får tjenesten

  Universiteter og høgskoler kan søke Statped om systembaserte tjenester.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

 • Forelesninger kan gis til universiteter og høgskoler.

  Målgruppe

  Studenter ved relevante utdanninger på universiteter og høyskoler (UH-sektoren).

  Mål

  Å spre kunnskap om fagområdet kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet og å gjøre kjent hvilke tjenester som gis på fagområdet. Emnene har til hensikt å gi studenter kompetanse om kommunikasjonsformer som i utgangspunktet har lav kulturlikhet og derfor høy risiko for ikke å utvikles videre. Det innebærer at spesifikke kommunikasjonsforhold og kommunikasjonsformer ses som variasjoner over grunnleggende og universelle meningsskapende og språkdannende kognitive og dialogiske prosesser.

  Hvordan man får tjenesten

  Universiteter og høgskoler kan søke Statped om systembaserte tjenester.

  Samarbeid reguleres av avtaler og aktivitetsplaner for hvert studiesemester eller studieår.

  Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

  Undervisningen til UH-sektoren planlegges ved avtalefestet samarbeid ved faste oppdrag i tillegg til kurs og undervisning etter henvendelser.

  En nærmere beskrivelse av tjenesten

  Undervisningen gis som enkeltforelesninger og/eller som en rekke med forelesninger. Hensikten med forelesningene er å gi studenter økt kompetanse i møtet med barn og unge med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet som er til hinder for utvikling av konvensjonelt språk (tegnspråk eller talespråk) Forelesningene har ofte et mangfoldsperspektiv på kunnskap og kompetanse om kommunikasjon.

  Søk om tjenester her

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan søke

  Søknadsskjema 

  Saksgang

Samisk

 • Statped gir tilpassede tjenester på individ- og systemnivå til samiske barn, unge og voksne. 

  Hvilke tjenester tilbyr Statped 

  • Individ- og systemrettede tjenester for samiskspråklige barn, unge og voksne. 
  • Utvikling og veiledning i bruken av læringsressurser og kartleggingsmateriale på sør-, lule- og nordsamisk. 
  • Samarbeid med UH sektor

  Målgruppe

  Samiske barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, og som etter opplæringsloven har rettigheter til et tilbud på samisk.

  Hvordan får man tjenester?

  Når pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) søker om tjenester fra Statped til samiske barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, blir Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD) koplet på. Dette omfatter

  • tjenester til kommuner og fylkeskommuner og statlige samiske videregående skoler
  • støtte som del av sakkyndig vurdering dersom PPT ikke har fagkompetanse til å gjennomføre samiskspråklig utredning eller observasjon av samiskspråklige jmf. Udirs Veileder for spesialundervisning 

  Les om samisk spesialpedaogisk tjeneste (SEAD)

  Samarbeid med universitet, høgskoler og organisasjoner

  SEAD kan bistå universiteter, høgskoler og organisasjoner med kompetanse gjennom blant annet forelesninger, veiledninger og deltakelse i forskningsprosjekt. Universiteter, høgskoler og organisasjoner kan søke om systembaserte tjenester.