Spesifikke språkvanskar hos vaksne

God tilrettelegging kan bidra til at vaksne med språkvanskar fungerer godt i utdanning og arbeidsliv. Studentar og arbeidstakarar med spesifikke språkvanskar har ein lovfesta rett til individuell tilrettelegging i studiar og arbeid.

Spesifikke språkvanskar hos vaksne