Spesifikke språkvanskar og konsentrasjon

Det er naturleg at barn og unge med språkvanskar manglar merksemd i situasjonar som krev språk. Samstundes har barn og unge med språkvanskar òg ein hyppigare førekomst av ADHD.

Merksemdsvanskar hos barn og unge med språkvanskar kan altså vere ein konsekvens av språkvanskane, eller det kan vere snakk om samtidig førekomst. Å vurdere moglege samanhengar er avgjerande når vi skal velje tiltak.

Språkvanskar og ADHD

Det er ikkje uvanleg at barn med store språkvanskar utviklar ADHD-liknande symptom som følgje av vanskane med å tileigne seg språk.

Småbarn som ikkje utviklar talespråk som forventa dei første leveåra, klarer ikkje å uttrykkje seg slik at omgjevnadene forstår dei. Då kan dei bli frustrerte og utagere. Desse reaksjonane er svært synlege, og kan overskygge språkvanskane som er den eigentlege årsaka til at barnet strevar.

Det er difor ikkje uvanleg at barn vert tilvist PPT med mistanke om ADHD, mens utgreiinga viser at barnet har språkvanskar i staden for eller i tillegg til ADHD.

ADHD 

Barn med ADHD viser langt oftare teikn på språkvanskar enn andre barn.

Felles kjenneteikn for barn med både ADHD og språkvanskar er:

  • vanskar med å forstå språk
  • vanskar med å oppfatte nyansar i språket
  • vanskar med å bruke språk riktig i sosiale situasjonar
  • vanskar med å ta kontakt med andre på ein god måte
  • Vanskar med å uttrykkje seg samanhengande og presist når det stillast større krav til innhald. Eksempel er:
    • å gjere greie for faktiske forhold eller
    • å svare på konkrete spørsmål
  • Område knytt til språkleg struktur, som til eksempel setningsbygging og uttale, er ikkje like problematisk

Det er viktig at språkvanskane til barn med ADHD blir tatt på alvor, og at ein set i verk tiltak for begge tilstander. Tidleg innsats er avgjerande for å førebygge vidare språkvanskar.

Les meir om ADHD.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!