Tilrettelegging ved eksamen for studentar

Behovet for tilrettelegging er individuelt og varierer med oppgåvene som skal løysast. Eksempel på tilrettelegging ved eksamen kan vere:

  • bruke PC med eigna stavekontroll, ordbokfunksjon og talesyntese
  • utvida tid
  • munnleg eksamen
  • sekretærhjelp
  • få lest opp eksamensoppgåver

Tilrettelegging for studentar

Læringsmiljøet ved universitet og høgskular skal utformast etter prinsippa for universell utforming ifølgje Lov om universiteter og høyskoler, § 4-3 Læringsmiljø, punkt (5) (lovdata.no).

Så langt det let seg gjere skal studiestaden leggje til rette for studentar med spesifikke språkvanskar, men utan å redusere dei faglege krava. Det inneber individuell tilrettelegging av undervisning, læremidlar og eksamen.

Tilretteleggingsplikta gjeld berre dersom den ikkje medfører ei for stor byrde for studiestaden. På nettstaden dysleksinorge.no kan du lese meir om dette og generelt om tilrettelegging for studentar.

Les meir om spesifikke språkvanskar og tilrettelegging for vaksne.