Til hovedinnhold

Språkforstyrrelser og inkludering

Sosial inkludering

Følgjande er viktig for å inkludera elevar med språkvanskar sosialt:

  • Ein lærar som legg til rette for at elevar med språkvanskar finn sin plass i det sosiale fellesskapet og etablerer vennskap.
  • Eit inkluderande klasse- og skulemiljø.
  • Ein lærar som legg til rette for at den ordinære undervisninga ikkje ekskluderer elevar med språkvanskar.
  • Elevar med behov for ekstra hjelp får denne støtta inne i klassen så langt det er mogleg.
  • Når elevar skal takast ut av klassen, bør det skje i grupper med andre elevar, og innanfor ein avgrensa periode.

Side 3 av 3