Til hovedinnhold

Språklydsvansker

Kartlegging av språklydsvansker

Før man kan sette i gang et målrettet tiltak, er det helt nødvendig å kartlegge barnets språklydssystem. Siden språkvansker og språklydsvansker ofte kan opptre sammen, er det som regel viktig å kartlegge øvrige språklige ferdigheter (språkforståelse og språkproduksjon) for å forsikre seg om at man har en grundig forståelse av vansken. Barn kan ofte “lure” oss til å tro at de forstår alt som blir sagt, mens det egentlig er rammene, rutinene og alle de ikke-verbale signalene de forstår. Språklydsvansker kan også opptre sammen med andre vansker eller forstyrrelser, og for å være sikker på at man har den kunnskapen som trengs for en gunstig tilrettelegging, kan det også være hensiktsmessig å kartlegge nonverbale kognitive ferdigheter.

Verktøy som skal brukes til å kartlegge språklydsvansker, bør være normert. Det vil si at de bør være prøvd ut på et stort antall barn som er i ferd med å tilegne seg norsk. Formålet med normering er å få vite hva som er en typisk språklydsutvikling. Man må vite hva som er normalt for å kunne vurdere hva som er avvikende. 

Under følger en beskrivelse av de kartleggingsverktøyene som er mest brukt.

Differensialdiagnostisk kartlegging av språklydsforstyrrelser (Diffkas)
er et normert kartleggingsverktøy for å avdekke språklydsforstyrrelser hos barn. Med Diffkas er det mulig å avgjøre hvilken undergruppe av språklydsforstyrrelser et barn tilhører, slik at tiltak kan tilpasses type vanske.

Norsk fonemtest 

Norsk fonemtest er utarbeidet av Heidi Tingleff, og ble utgitt i 2002. Det er en billedbenevningstest som består av 104 bilder. Den kartlegger barnets uttale av alle norske konsonanter og de vanligste konsonantgruppene først, i midten og sist i ord. Testen inneholder også en analysedel med tabeller for ulike fonologiske prosesser.  

Testen er foreløpig den beste som finnes på det norske markedet, men det trekker ned at den ikke er normert. Testen kan bestilles fra Haugen bok. 

NLLs språklydsprøve 

Norsk logopedlags språklydsprøve er utarbeidet av Vidsjå, Hauglid, Kloster-Jensen og Skei og er utgitt i 1983. Den består av billedmateriell, noteringsark og veiledning. Den kartlegger barns språklyder ved ettersiing og spontantale. I tillegg til kartleggingen av språklyder, har språklydsprøven også en del som kartlegger munnmotorikk (Del IV Bevegelighet i taleorganene). Testen er ikke normert.  

Noteringsheftet, Del IV Bevegelighet i taleorganene og billedkort kan lastes ned gratis fra Logopedlagets nettside. Testen er utgått og kan ikke lenger bestilles i papirformat. 

NOT-S

Nordisk Orofacial Test Screening er en kartleggingsprotokoll som brukes ved mistanke om oralmotoriske vansker. Den består av en intervjudel der det spørres om sensorikk, pust, tygging, svelging og sikling og en undersøkelsesdel for å vurdere ansiktet i hvile, nesepust, mimikk, tyggemuskel og kjevefunksjon, oralmotorikk og tale. Det er laget en billedmanual til bruk i undersøkelsen, og screeningen kan brukes for barn fra ca 3 år. 

NOT-S er ikke normert, og den er ment å brukes som en første screening for å vurdere om det foreligger vansker som det er grunnlag for å undersøke nærmere. Protokoll, intervjuguide og veileder kan lastes ned gratis fra Mun-H-Centerets nettside, og billedmanualen kan bestilles fra samme sted. 

SVANTE-N 

Svensk artikulasjons- og nasalitetstest norsk versjon er en billedbasert artikulasjonstest laget for barn født med leppe-kjeve-ganespalte. Testen består av en orddel, en setningsdel og en spontantaledel. Formålet med denne testen er å vurdere artikulasjon av enkeltlyder samt hypo- og hypernasalitet, og denne testen er dermed bare aktuell å bruke for den gruppen den er beregnet for. Testen har svenske normer for aldersgruppene 3, 5, 7 og 10 år og norske normer for aldersgruppen 4 år.  Testen kan bestilles fra Cappelen Damm.  

Side 5 av 6

Kartlegging

Diffkas

Differensialdiagnostisk kartlegging av språklydsforstyrrelser (Diffkas) er et normert kartleggingsverktøy for å avdekke språklydsforstyrrelser hos barn. Med Diffkas er det mulig å avgjøre hvilken undergruppe av språklydsforstyrrelser et barn tilhører, slik at tiltak kan tilpasses type vanske.

Les mer om Diffkas