Til hovedinnhold

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

Er vansker med uttale og språk det samme?

Uttalevansker kan være et barns primære vanske, men også opptre som en del av en større språkvanske.

Barn som strever med språktilegnelsen kan streve med ulike sider av språket. Dersom de strever med å produsere/uttale språklyder blir de ofte oppdaget tidlig fordi det er hørbart. Det gjør at disse vanskene er enkle å avdekke, men det betyr ikke nødvendigvis at barnet har en utviklingsmessig språkforstyrrelse. Det er viktig å skille mellom språk og uttale når man skal identifisere språkvanskene: Det har konsekvenser for valg av tiltak.

Forstyrrelse knyttet til språklyder vil si at barnet har vansker med å uttale ord slik som det er forventet utfra alder. Det er mange årsaker til at et barn kan ha vansker med uttale. Det kreves kartlegging for å finne ut om barnets vanske dreier seg om en uttalevanske eller er en del av en større vanske som rammer flere deler av språket, som for eksempel ordforråd, grammatikk og bruk av språk.

Barn kan ha vansker med å uttrykke seg på forskjellige måter:

  • De kan ha vansker med uttale (for eksempel si tatt for katt)
  • De kan bruke feil ord på feil sted (for eksempel si kamel når de ser en sebra)
  • De kan ha vansker med å finne ord (bruke lang tid på å komme på riktig ord)
  • De kan ha vansker med å bygge riktige setninger (for eksempel I går jeg fikk is)
  • De kan ha vansker med bruk av språk sammen med andre (kan ha vansker med å starte en samtale eller følge med i en samtale når temaet endres)

I motsetning til uttalevanskene, som er hørbare, kan språkforstyrrelser være skjult. Noen barn tilegner seg et godt hverdagsspråk og har en god uttale, slik at man ikke legger merke til noe spesielt når man snakker med dem. De kan likevel ha vansker med å henge med på skolen ettersom undervisningen i skolen benytter et avansertspråk. På en annen side kan et barn som har uttalevansker, men ikke språkforstyrrelser, ha et rikt ordforråd og god språkforståelse. Det kan med andre ord være lett å både overvurdere og undervurdere et barns språkferdigheter kun basert på uttale.

Side 8 av 14