Til hovedinnhold

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

Gode spesialpedagogiske/logopediske tiltak for barn med DLD

Dette er tiltak som anbefales benyttet til barn med språkforstyrrelser av logopeder, spesialpedagoger, lærere eller andre kvalifiserte faggrupper som jobber tett på barnet, ungdommen eller den voksne.

Tiltakene vil kunne ha direkte effekt på de enkelte vanskeområdene ved blant annet utviklingsmessige språkforstyrrelser. Vanskene kan ramme både forståelse og produksjon av språk, og ved gjennomføring av tiltakene er det derfor viktig å prioritere tiltak ut fra kartlegging og tilpasse tiltakene ut fra den enkeltes behov. Tiltakene vil da kunne ha effekt på både produksjon og forståelse innenfor de enkelte vanskeområdene. Tiltakene anbefales utført systematisk og med en viss intensitet og varighet for å ha best effekt på språkvanskene. For eksempel ved 3 økter i uka over en 4-8 ukers periode. Lengden på øktene kan varieres etter barnas alder og utholdenhet.  

Grammatikk - morfologi og syntaks

Barn, unge og voksne med grammatiske vansker vil ha vansker med hvordan ord dannes og settes sammen til setninger. Både å forstå og produsere språk kan være vanskelig. Flere internasjonale studier viser effekt av eksplisitt undervisning i grammatikk for barn med språkvansker.

Semantikk

Barn, unge og voksne med semantiske vansker kan ha et redusert og/eller lite nyansert ordforråd, eller de kan ha ordletingsvansker fordi ordene ikke er presist lagret i det mentale leksikon i hjernen. Da blir ordene vanskeligere å hente frem. Både bredden og dybden i ordforrådet kan være rammet, og vanskene kan berøre både evne til å forstå og/eller å produsere ord. Man kan arbeide med ord ved aktiviteter og historier som inneholder utvalgte ord, og det er en fordel å møte ordene i ulike kontekster og variasjoner. Man bør velge ord som er ukjent for barna, som representerer akademiske ord som er lavfrekvent i dagligtalen, men ordene bør være relevante for den det gjelder ut fra alder og kontekst. Ord som er viktig for senere læring og for å forstå nettverk av ord er også sentralt. Ord med flere betydninger kan være fint å fokusere på. Det kan være et tips å fokusere på ordenes form, innhold og bruk. Ordkunnskap vil kunne ha språklig overføringsverdi; den kan øke språkforståelse, kommunikasjon, deltakelse i lek, leseforståelse og generell læring i skolen og er derfor et viktig innsatsområde. 

Pragmatikk og samtaleferdigheter 

Barn, unge og voksne med pragmatiske vansker vil ha problemer med å forstå og benytte verbalt og/ eller non-verbalt språk på en riktig måte i sosiale sammenhenger, for eksempel i samtaler. De kan derfor ha behov for eksplisitt å bli forklart hvordan de kan forstå for eksempel kroppsspråk og mimikk, metaforer og ironi i ulike sosiale kontekster, og hvordan de kan utvikle sine samtaleferdigheter som for eksempel det å ta initiativ til å holde seg til tema i en samtale eller å avslutte samtaler på en god måte. Barn med språkforstyrrelser kan også ha problemer med narrative ferdigheter, å forstå eller formidle struktur i en historie.  Narrative ferdigheter i 3-4 års alder kan predikere senere språkferdigheter i barnehagealder og opp mot skolestart, og er viktig for å utvikle god leseforståelse. Bruk av “Sosiale historier” og/eller “Historiesnor" har vist positiv effekt på pragmatiske språkferdigheter.  

Verbal læring og hukommelse 

Barn, unge og voksne med vansker knyttet til verbal læring og hukommelse vil ha vansker med å holde sekvenser med lyder eller ord i det verbale korttidsminnet, lære assosiasjoner mellom ord og mening eller å lære lyder, ord og nonord i riktig rekkefølge. Struktursiden ved språket kan bli påvirket av slike vansker, og sameksisterende eksekutive vansker er ikke uvanlig, for eksempel som ved ADHD. Det er heller ikke uvanlig med sameksisterende tempovansker. Fonologiske vansker kan også være et vanskeområde som oppstår sammen med vansker med verbal læring og hukommelse. Dette kan igjen føre til lese-skrivevansker og/ eller språklydsvansker. Tiltak knyttet til verbal læring og hukommelse må ses i sammenheng med tiltak for et godt språkmiljø og spesifikke tiltak knyttet til enkelte av de andre vanskeområdene.

Fonologi 

Barn unge og voksne med fonologiske vansker vil streve med å benytte språklydene i språket vårt. Fonologiske vansker kan vise seg som fonologiske talevansker eller språklydsvansker eller de kan føre til lese-skrivevansker eller dysleksi.

Side 6 av 14