Til hovedinnhold

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

Hvorfor følger han ikke med på det jeg sier?

I klasserommet kan det være vanskelig å forstå hvorfor en elev som har gode forutsetninger for læring, viser mye uro, har vansker med å konsentrere seg og ikke følger instruksjonene du som lærer gir. Når elevens atferd utvikler seg til et mønster av oppmerksomhetsvansker, øker ofte lærerens bekymring.

Det er lett å tenke at oppmerksomhetsvansker er det samme som ADHD, men det kan også være helt andre forklaringer på at barnet er uoppmerksomt. Over tid, kan uoppmerksomhet påvirke og forsinke språktilegnelsen. Og har eleven en vanske med å forstå talespråket rundt seg, kan uro og uoppmerksomhet utvikle seg som en følge av en språkforstyrrelse.

I senere år er det konstatert at utviklingsmessige språkforstyrrelser kan eksistere sammen med nevrobiologiske tilstander, som ADHD.

Folkehelseinstituttet opererer med at 25 % av barn med ADHD, også har språkforstyrrelse (2016). Sameksistensen kan påvirke både hvordan vansken opptrer og respons på tiltak, men det er uklart hvilken relasjon det er mellom språkforstyrrelsen og oppmerksomhetsvansken. For læreren i klasserommet kan det derfor være vanskelig å skille vanskene, og skjønne hva som skyldes hva.

Når elever med oppmerksomhetsvansker og språkforstyrrelser kartlegges, ser man overlapp av både symptomer og underliggende vansker; som svake minnefunksjoner, sakte prosessering, redusert evne til å organisere seg selv, og evne til å være oppmerksom over tid. Fordi både språk og oppmerksomhet er rammet, kan denne elevgruppen ha mange fellestrekk, men på samme tid være vanskelig å tilrettelegge for i klasserommet.

Her er 10 punkter med tips om tilrettelegging og støtte i klasserommet

 • Tydelig struktur og faste rutiner
 • Visuell støtte som hjelp til fokus, hukommelse, forståelse, kategorisering og lagring av ord og begreper
 • Arbeide med forforståelse for å få tilgang til langtidshukommelsen
 • I arbeid med tekst må lærer alltid forsikre seg om at eleven har forstått innholdet.
 • Fokus på læringsstrategier; lag gjerne oppskrifter på oppgaveløsing
 • IKT som kompensering for språk og oppmerksomhet
 • Tilpasse oppgaver med hensyn til omfang, vanskegrad og lengde på arbeidsøkter
 • Toleransevinduet (Nordanger, Dag Ø., 2014)
  • Mange sårbare barn blir fortere overveldet og stresset enn andre, og havner ofte utenfor sitt toleransevindu.
  • Redusér stress ved å snakke om/ visualisere “hvor lenge, hvor, med hvem, hva skal vi gjøre etc. (de sju H’er)
  • Eleven trenger å oppleve at den voksne ser hans behov

Relasjonsbygging. Anerkjenn elevens følelser, vis varme og respekt, snakk med eleven i positive situasjoner, vis at det betyr noe for deg som lærer når eleven mestrer og gjør fremgang.

Husk at mestring = motivasjon

Side 14 av 14