Til hovedinnhold

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

Språkvansker i videregående skole

Når elever kommer over i videregående skole øker de språklige kravene. Både kompleksiteten i fagspråket og språket eleven må mestre for sosial samhandling mellom jevnaldrende øker. Elever med språkvansker bør ivaretas spesielt i videregående skole, for å forhindre frafall.

Tilrettelegging på videregående skole

For elever med språkvansker kan det være nyttig med mange av de samme hjelpemidlene som for elever med lese- og skrivevansker. De vil profittere på undervisning i begreper, læringsstrategier og bruk av kompenserende hjelpemidler. Visuell støtte er nyttig for elever med språkvansker. Skolen har ansvar for å lære elevene å bruke teknologiske læringsressurser, og følge opp bruken av disse.

Oppmerksomhetsvansker

Ungdommer med språkvansker strever ofte med oppmerksomhet og utholdenhet i situasjoner med krav til språk. Oppmerksomhetsvansker kan derfor opptre som konsekvens av språkvanskene. I tillegg er det høyere forekomst av konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker (ADHD, ADD) hos elever med språkvansker. Korte, avgrensede oppgaver med rask tilbakemelding virker ofte motiverende for elever som strever med oppmerksomhet av ulike grunner.

Lytteforståelse

Elever med språkvansker strever ofte med lytteforståelse. De bruker mer energi på å forstå og tolke det som blir sagt. Lærere på videregående bør tilpasse undervisningen til denne elevgruppen ved å korte ned bolker med tavleundervisning. Korte oppgaver med klare mål og rask tilbakemelding er nyttig for denne elevgruppen.

Her er noen råd til hvordan du kan tilpasse undervisningen til elever med språkvansker. Dette er tilpassinger som er nyttig for mange elever.

 • Støtte det muntlige språket med visuelle hjelpemidler og demonstrasjoner.
 • Visuelle hjelpemidler kan for eksempel være bilder, plakater, tabeller, tankekart, tidslinjer og grafer.
 • Gi elevene mer tid til å komme med svar og stille spørsmål. Gjennomsnittlig tid en lærer venter på svar, er 1 sekund, men gi gjerne 3-5 sekunders betenkningstid.
 • Gjøre elevene oppmerksomme på hva de skal høre etter i informasjon, altså nøkkelinfo som de kan bli spurt om.
 • Gi elevene muntlige eller skriftlige sammendrag av informasjonen.
 • Bruke øyekontakt og sørg for å få elevens oppmerksomhet.
 • Avtale at eleven gir et tegn når han/hun ikke har forstått.

Skriving

Skriving er ofte vanskelig for elever med språkvansker. De strever med å sette ord på det de kan. Å øve på å skrive tekster er også viktig i videregående skole. Bruk av skriverammer, venn-diagram, modelltekster og VØL-skjema kan gi et bedre grunnlag for å hjelpe elevene med å ordlegge seg skriftlig og få vist det de kan. Øve på å skrive korte tekster med en klar innledning, hoveddel og avslutning er også essensielt for elever som strever med å skrive, fordi kravene til sjanger og kvalitet på teksten øker i videregående opplæring.

Ved skriveopplæring, skriftlige arbeider og skriftlige vurderinger er det viktig å bruke et forståelig språk, og arbeide med ord og begreper. Noen konkrete måter å gjøre dette på er:

 • Bruke korte, presise setninger – ett poeng om gangen
 • Forenkle språket, ikke innholdet
 • Bruke et eksplisitt, tydelig og direkte språk
 • Forklare elevene betydningen av ukjente ord
 • Forklare nøkkelord før de brukes
 • Forklare betydningen av instruksjonsord som evaluer, redegjør for osv.
 • Sjekke at språket er entydig og at betydningen stemmer overens med innholdet
 • Forklare figurativt språk i eksplisitte termer. Dette er spesielt viktig i fag der begreper brukes på en annen måte enn i dagligtalen.
 • Bryte opp tekst ved hjelp av tabeller, tekstbokser, overskrifter og uthevede ord
 • Bruke visuell støtte der det er relevant, for eksempel med ikoner eller bilder for nøkkelbegreper, som kan vises fremhever gang de brukes
 • Modellér og/eller gi eksempler på mulige svar

Tilrettelegging i vurderingssituasjoner

For elever med språkvansker kan det være vanskelig å uttrykke seg både skriftlig og muntlig. Derfor er det viktig å tilpasse vurderingssituasjonen til hver enkelt elev. Blant tilretteleggingen som kan være til nytte er:

 • Diktering
 • Videosnutter
 • Kombinert muntlige/skriftlige prøver
 • Bruke bilder som støtte til muntlige eller skriftlige prøver

Side 13 av 14