Skråblikk på Statpeds rolle i FoU-arbeid

Stein Erik Ohna tar frem erfaringer fra INVESTT-prosjektet, et trepartssamarbeid mellom et praksismiljø, et veiledningsmiljø og et forskningsmiljø om yrkesopplæring. Fem land deltok, og det norske bidraget var forankret i Statped.

Stein Erik Ohna, professor, Institutt for grunnskolelærerutdanningen, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger – Norges forskerrepresentant i INVESTT-prosjektet

Foto: Morten Brun

Erfaringene fra INVESTT-prosjektet viser Statpeds rolle i samarbeidet mellom en skole og et forskningsmiljø i et konkret FoU-arbeid. Rådgivere fra Statped bidro til den lokale kunnskapsutviklingen som faglige ressurspersoner og sparringpartnere for lærerne. Statped skapte også en ramme for lærernes arbeid med fortolkninger av prosjektresultatene.

I korthet handlet INVESTT-prosjektet om å finne ut hva som fører til at flere fullfører yrkesopplæringen i videregående skole. Hensikten var å utvikle modeller for fagopplæringen for å lette overgangen fra skole til ordinært arbeidsliv for elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Prosjektet var organisert som et trepartssamarbeid mellom et praksismiljø (Gand videregående skole), et veiledningsmiljø (Statped) og et forskningsmiljø (UiS) i fem europeiske land (Belgia, Norge, Slovenia, Tyskland og Østerrike). Gjennom det treårige samarbeidet ble det skapt en arena for refleksjon og drøfting av elevenes opplæring i skole og arbeidsliv. Som veiledningsmiljø med ansvar for det norske delprosjektet spilte Statped en avgjørende rolle.

Toveis prosess

Kunnskapsutvikling er en toveis prosess. Det handler i opplæringssammenheng både om skolens deltakelse i alle faser av et FoU-prosjekt og om skolens kapasitet til å ta i bruk resultatene av forskning i praksis, ofte samtidig med å oversette og tilpasse nasjonale målsettinger fra politiske myndigheter.

I INVESTT-prosjektet arbeidet lærerne med å utvikle og prøve ut nye arbeids- måter i skolen for at elevene skulle kvalifisere seg for lære- eller opplæringskontrakter for videre opplæring i bedrift.

I prosjektets ulike faser ble resultater og lærernes erfaringer fra undervisningen analysert og diskutert, først i den norske prosjektgruppen og senere på seminarer, der alle landene deltok.

Kommune, Statped og bedrifter på samme lag

Utfordringer med frafall i skolen og manglende gjennomføring i videregående opplæring har i flere år vært tema i skolepolitikken. Temaet er knyttet til prinsippet om inkluderende opplæring og har ikke enkle løsninger. Prinsippet om inkluderende opplæring og resultater fra forskning kan sjelden implementeres direkte i en lokal praksis. Lærerfellesskapet må ta stilling til hva som er pedagogisk relevant kunnskap. Hva slags kunnskap kan støtte lærernes arbeid med å tilpasse opplæringen slik at elevene deltar på læringsarenaen? Et sentralt funn i INVESTT-prosjektet er at utfordringer med frafall i yrkesopplæringen for elever med behov for særskilt tilrettelegging ikke kan løses av skolen og lærerne alene. Skoleeiere og partene i arbeidslivet må på banen for å lykkes.

Det spesialpedagogiske feltet omfatter opplæring innenfor barnehage, skole og ulike former for voksenopplæring. I FoU-arbeidet er Statped et bindeledd mellom universitets- og høgskolesektoren og praksisfeltet. Statped arbeider strategisk med å utvikle ny kunnskap basert på praksisnær forskning. Det vil videre styrke læreres bidrag til kunnskapsutvikling innenfor det spesialpedagogiske feltet, blant annet gjennom å tilrettelegge for samarbeid mellom lærere og forskningsmiljøer om FoU-arbeid.

Side 16 av 28

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!