Ingen barn skal oppleve å være på B-lag

Hva kan vi gjøre for å lykkes bedre med å gi alle barn det pedagogiske tilbudet og den opplæringen de har krav på? Svarene på det skal en ekspertgruppe bidra med, etablert av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tekst: Gerd Vidje

Gruppens arbeid startet på Konferansen om inkludering og spesialpedagogikk i mars. Et av målene med ekspertgruppens rapport er å gi alle som jobber i barnehage og skole et bedre grunnlag for å velge de virkemidler og tiltak som egner seg best for barna. Det skal ifølge Røe Isaksen hjelpe dem med å sikre at alle barn og unge skal få en inkluderende og likeverdig opplæring. Rapporten skal leveres i mars 2018.

Noen barn får tilbud som er for dårlig

I en tale på konferansen slo kunnskapsministeren fast at vi altfor ofte opplever og hører om barn som ikke får det tilbudet de har krav på eller ikke får god nok oppfølging. Han pekte på en rapport fra blindeforbundet som viser at to av tre synshemmede opp- lever mobbing på skolen og at mye av undervisningen deres foregikk helt adskilt fra klassen. Røe Isaksen trakk også frem Barneombudets rapport om spesialundervisning, der barn og unge selv forteller om sine opplevelser med spesialundervisning. «Mye av denne undervisningen er så dårlig at vi er bekymret for hvordan barna vil klare seg» uttalte Barneombudet da rapporten ble lagt frem.

– Dette viser med all tydelighet at det tilbudet vi gir til noen av de elevene som kanskje trenger skolen mest, er for dårlig, sa Røe Isaksen. Han listet opp de tre viktigste utfordringene:

 • Manglende kompetanse. På tross av at alle kommuner har en PP-tjeneste og har tilgang til Statped gjør mangel på kompetanse at tilbudet for ofte kommer for sent eller er for dårlig.
 • Lave forventninger. Noen går gjennom trinn etter trinn med altfor lave forventninger som kan føre til at barn og unge lærer langt mindre enn de kunne ha gjort.
 • Tiltak settes inn for sent.

Alle barn er viktige

 • Alle barn er viktige. Alle barn fortjener å bli regnet med. Ingen skal oppleve å være på B-lag, sa kunnskapsministeren.
 • Vi har et ansvar for at barna utvikler seg og lærer, og vi må støtte dem i deres utvikling. Det er et svik mot barna å ikke forvente noe av dem, ikke å ha troen på dem. Alle har utviklingsmuligheter, det vår jobb å gi det. Erfaringen viser at det ikke er enkelt. Men får vi det til, kan vi gjøre en enorm forskjell for hvert eneste barn som trenger ekstra støtte, omsorg og tilrettelegging.

Ekspertgruppen

Arbeidet ledes av professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Innlandet. Andre medlemmer er:

 • Professor Bengt Persson, Høgskolan i Borås, Sverige
 • Førsteamanuensis Camilla Brørup Dyssegaard, Danish School of Educa- tion – Danish Clearinghouse for Educati- onal Research, København, Danmark
 • Professor Bjørn Wessel Hennestad, BI, Oslo
 • Forsker/PhD Mari Vaage Wang, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Rektor/enhetsleder Judith Ellinor Martinsen, Prestvannet skole, Tromsø.
 • Lektor Elin Kragset Vold, Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik
 • Fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud, Espira barnehager, Oslo
 • Skolesjef Trond Johnsen, Lillehammer kommune

Sekretariatsleder er Ronny Alver Gursli, e-post ronny.alver.gursli@udir.no.

Ekspertgruppen skal

 • Identifisere faktorer og sammenhenger mellom faktorer som fremmer og hemmer inkludering i barnehage og skole, på alle nivåer, fra nasjonale myndigheter til den enkelte gruppe/klasse.
 • Foreslå virkemidler og tiltak på de ulike nivåene som kan fremme og styrke en inkluderende praksis i barnehage og skole, herunder vurdere behov for kompetanse og kapasitet.
 • Foreslå virkemidler og tiltak for at overgangene fra barnehage til skole og i grunnopplæringen blir best mulig og bidrar til inkludering.
 • Drøfte om og hvordan organisering lokalt og hvordan praksis i barnehage og skole kan bidra til et mindre behov for spesialundervisning.
 • Foreslå hvordan skolen som organisasjon kan sikre at elever med behov for ekstra støtte blir møtt med tilstrekkelige forventninger og læringstrykk.
 • Vurdere hvordan innhold og organisering av kommunale tjenester og flerfaglig samarbeid kan fremme inkludering og bidra til høy kvalitet på tilbudene.
 • Belyse hvordan det statlige virkemiddelapparatet bedre kan støtte inkluderingsarbeid lokalt.
 • Drøfte eventuelle regelverksutfordringer.
 • Ekspertgruppen skal i hovedsak vurdere hvordan dagens ressurser kan utnyttes på en bedre måte. I tillegg skal utvalget kunne foreslå tiltak som ikke kan realiseres innenfor dagens ressursrammer.

Bred referansegruppe

Det er satt ned en referansegruppe, bredt sammensatt av bruker- og interesseorganisasjoner, fagorganisasjoner og etater. Blant dem er Statped.

Side 26 av 28

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!