Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal

Prosjektet «Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal» er en solid test på hallingdølenes evne til å trekke et lass sammen. Et vellykket samarbeid mellom kommunene og Statped for å styrke oppvekst- og læringsmiljøet i regionen fortsetter etter at prosjektet er avsluttet.

Gunn Berit Mythe Nergård, oppvekstsjef i Hemsedal, leder av skoledelen av "Steg 3" "Felles løft i Hallingdal". Foto: Morten Brun

 

Jan G. Mossige, seniorrådgiver i Statped. Foto: Morten Brun

Henriette Heberg, seniorrådgiver i Statped. Foto: Morten Brun

Hallingdal er 150 km lang, inndelt i seks kommuner og har til sammen 25 barnehager og 14 skoler. Seks barnehage-/skoleeiere, minst 36 styrere og rektorer samt hundrevis av andre barnehage- og skoleansatte, har – sammen med foreldrene – ansvar for at barn og elever får et best mulig utbytte av de viktigste årene i livet. Hvordan går det så når de seks kommunene vil prøve å samarbeide for å styrke et helhetlig oppvekst- og læringsmiljø i regionen? Hvor lenge makter rådmenn og hundrevis av ansatte i barnehager og skoler å arbeide sammen mot dette felles målet?

Bestått med glans

Prosjektet ble påbegynt i 2010 og skal avsluttes i 2017. Uansett om det viser seg at regionens oppvekst- og læringsmiljø har blitt bedre eller ikke, er én ting sikkert: Kommunene har allerede bestått testen med glans. År etter år har de samarbeidet trofast både på rådmannsnivå og på nivåene under. Og ikke nok med det: Samarbeidet for å styrke oppvekst- og læringsmiljøet i regionen fortsetter etter at prosjektet «Felles løft …» er avsluttet!

Prosjektet må være et unikt eksempel på et samarbeid mellom flere kommuner og Statped som har pågått uavbrutt gjennom en årrekke.

Barnehagene først

Prosjektets første del, «Steg 1», var rettet mot barnehagene, og det viktigste målet var å «Heve kompetansen hos alle ansatte om normal og forsinket/avvikende språklig og sosial utvikling». 31 barnehager og 306 ansatte var involvert. Evalueringen etter to års prosjektarbeid viste at «Barnehagene i Hallingdal har langt på vei lykkes med dette».

Overgang fra barnehage til skole

«Steg 1» ble etterfulgt av et nytt steg, «Steg 2», som hadde som mål å sikre en god og forutsigbar overgang fra barnehage til skole. Målet i både steg 1 og 2 har også vært å styrke og videreutvikle det tverrfaglig samarbeidet mellom barnehage, PPT, helsestasjon og barnevern. Begge delprosjektene er avsluttet, og erfaringene fra prosjektene er nå en del av den daglige driften i regionens skoler og barnehager. Les også om «Et lærende sted for barn og voksne».

Fokus på skolen

Det siste steget, «Steg 3», ble tatt høsten 2015 og foten settes ned høsten 2017. Det retter spesiell oppmerksomhet mot skole og vektlegger den nære sammenhengen det er mellom elevenes helse, trivsel og læringsutbytte på den ene siden og sosiale og språklige ferdigheter på den andre. Det sier seg derfor selv at de ansatte på skolen må legge forholdene til rette slik at hver enkelt elev føler seg sett og respektert for å sikre at elevene får utviklet sine sosiale og språklige ferdigheter på en god måte.

Styrking av helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn og ungdom er et prioritert nasjonalt satsningsområde. Hvis man lykkes med dette, vil forholdene bli lagt til rette for at hver enkelt elev vil oppleve en skolehverdag som styrker deres helse, trivsel og læring. Et tett samarbeid mellom skole, skolehelsetjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er derfor nødvendig for å kunne arbeide systematisk for å bedre elevenes oppvekst- og læringsmiljø. Et slikt samarbeid er dermed en forutsetning for at «Steg 3» skal bli vellykket, både på kort og lang sikt. Et av kriteriene for å lykkes på lang sikt, er at erfaringene fra prosjektet nedfelles i kommunenes språk- og leseplaner.

Går videre med lese- og skriveopplæring

«Steg 3» ble innledet med en kartlegging av språkferdigheter og trivsel for alle elevene i Hallingdal. Dessuten ble alle skoleansattes forhold til elevene og kunnskap om blant annet språkvansker kartlagt. Den samme kartleggingen blir gjentatt i mai 2017 – og nå gjenstår det å sammenligne og se om dette kan si oss noe om hva tiltakene i prosjektperioden har ført til.

I tiden mellom disse registreringene har det vært avholdt en rekke samlinger for ansatte i skolen med fokus på språkferdigheter, relasjoner elev–elev og elev–voksne.

Samlingene som har lese- og skriveopplæring som tema, har vist seg å vekke spesiell interesse hos de skoleansatte. Det er dermed ikke å forundre seg over at det er nettopp dette temaet som kommunene ønsker å gå videre på etter at «Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal» er avsluttet.

Erfaringene viser at de skoleansatte har hatt nytte av den kompetansehevingen de har vært tilbudt gjennom «Steg 3». Fra nå av er det opp til skoleeierne i Hallingdal å sørge for at denne kompetansen vedlike- holdes og videreutvikles. Ansatte i PPT og rektorene vil være nøkkelfigurene i dette arbeidet.

Samarbeidet mellom kommunene har så langt vært svært vellykket – og ingen bør være forundret over at kommunene fortsetter det gode samarbeidet i tiden fremover. Det er noe med Hallingdal som andre regioner kan misunne dem.

Side 9 av 28

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!