StatpedMagasinet 2–2017

Mangfoldet er en ressurs

– I arbeidet med å utvikle et inkluderende fellesskap i barnehagen og skolen må alle barn og unge få muligheten til å medvirke. Mangfold må anerkjennes som en ressurs, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Henrik Asheim, konstituert statsråd. Foto: Høyre

Fra 1. august i år trådte en ny rammeplan for barnehagen i kraft. 1. september ble overordnet del av læreplanverket for grunnopplæringen fastsatt. Jeg kaller gjerne disse dokumentene barnehagen og skolens «grunnlover».

De utdyper verdigrunnlaget i barnehageloven og opplæringslovens formålsparagrafer og beskriver grunnsynet som skal prege den pedagogiske praksisen i hele utdanningsløpet.

Både rammeplanen og overordnet del beskriver hvor viktig det er å møte behovene til det enkelte barn og den enkelte elev innenfor rammen av et inkluderende fellesskap. I arbeidet med å utvikle et inkluderende fellesskap i barnehagen og skolen må alle barn og unge få muligheten til å medvirke. Mangfold må anerkjennes som en ressurs. Identitet, selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspill med andre, og faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring.

Side 31 av 62