StatpedMagasinet 2–2017

Stor satsing på ASK

Tone Mørk, Statpeds direktør

Det er på høy tid å løfte frem alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som et eget satsingsområde. Språk er helt essensielt for oss alle, og det å bli forstått og kunne uttrykke seg er helt grunnleggende for hvordan vi utvikler oss som mennesker og hvordan livet blir. Det er også en menneskerett, slik FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne slår fast.

I Statped er vi godt kjent med at behovet for kompetanse på ASK-området i kommunene er stort. Derfor tar vi imot oppdraget om å styrke tilbudet til barn og unge med behov for ASK med glede og iver.

Hele dette nummeret av StatpedMagasinet handler om ASK. Vi forteller om Brage og om hvordan god oppfølging og godt arbeid med ASK kan føre til inkludering og en god opplæringssituasjon både faglig og sosialt. Vi forteller om Hannah som på tross av store utfordringer får til mye av det hun drømmer om. En mor forteller om hvor tilfeldig, og mest fraværende, ASK-hjelpen har vært. En annen mor forteller om utfordringer etter at sønnen hennes endelig fant et hjelpemiddel som fungerer. Alt er historier som vi tar med oss i arbeidet. Vi vet at barn og elever som har behov for ASK, er en svært heterogen gruppe og at ASK er et sammensatt og kompetansekrevende fagområde. De fleste tiltak krever stor grad av tilpasning og tilrettelegging basert på individuelle behov.

Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK tar opp hvilken betydning evnen til å kommunisere har for å utvikle vennskap og hvor viktig det er å få være til stede i klassen og samhandle med medelevene sine.

Det er verdt å merke seg at ASK er et fagområde som ikke er knyttet til hjelpemidler, selv om talemaskinen er helt avgjørende for mange. Derfor forteller vi om Magnus og Mia som bruker ASK uten hjelpemidler. De formidler seg ved det vi kaller ikke-hjulpet kommunikasjon.

Les og lær om alternativ og supplerende kommunikasjon. Statpeds satsing på ASK-området skal vare ut 2020 – så dette er bare begynnelsen.

Side 3 av 62