Statpeds rolle og kompetanse må formaliseres

– Jeg har arbeidet for at Statped og etatens kompetanse må få en plass i den spesialpedagogiske tjenestekjeden. Da vil brukerne våre få tilgang til kompetansen de har behov for. Innsigelsen er at kommunenes ansvar kan bli uklart. Det beklager jeg! sier avtroppende direktør i Statped, Tone Mørk.

Portrett av Tone Mørk. Foto: Morten Brun
– Statped og etatens kompetanse må få en plass i den spesialpedagogiske tjenestekjeden, sier Tone Mørk. Foto: Morten Brun

Med utrettelig energi har hun alltid vært engasjert i arbeid med grupper som har behov for litt ekstra bistand. En lang yrkeskarriere vitner om det.

1. januar 2013 ble Mørk direktør for Statped. Ved årsskiftet 2020/2021 går hun av med pensjon.

Hva motiverte deg for å komme til Statped og lede etaten?

I hele min yrkesaktive karriere har jeg arbeidet i velferdssektoren med såkalte sårbare grupper. Det har gitt meg god kjennskap til Statpeds brukergrupper og deres uttrykte utfordringer, ønsker og behov. Ikke minst har jeg sett at med tilrettelegging kan de ta i bruk ressursene sine.

Derfor ønsket jeg å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får utdanning som fundament for å komme videre i livet. Det fristet også at Statped sto overfor en omorganisering. Utdannelsen og erfaringen min har gitt meg god ballast til å arbeide med nyetableringer og omstilling.

Hva er dine viktigste erfaringer fra årene som leder av Statped?

Fra første stund så jeg en etat som er opptatt av brukerne. Det varmet hjertet mitt.

I Statped møtte jeg svært ulike meninger om hva vi er og skal være, og om det å være del av et større statlig og nasjonalt system. Det var en ny erfaring for meg. Uklarheten har hatt større betydning i omstillingsarbeidet enn jeg først tenkte. Statped kan bli sett på som en litt ukjent og uklar organisasjon. Jeg tror årsaken er at vi er usikre på vår egen identitet. Da blir også omgivelsene usikre på oss, hva vi kan bidra med, og hvordan vi kan samarbeide.

Derfor har jeg satt behovet for å tydeliggjøre Statpeds rolle på dagsorden for å skape forutsigbarhet og bygge relasjoner, både internt og eksternt.

Hvilke muligheter og utfordringer ser du innenfor det spesialpedagogiske feltet i dag?

Vi må støtte alle tiltak som kan gi barn og unge en bedre skolestart. Da må vi vite hvem som har ansvar for hva. Å erkjenne utfordringer løfter mulighetsrom.

En utfordring er stadige endringer i apparatet som brukergruppene skal få tjenester og bistand fra. Det tror jeg ikke er bra! Våre brukergrupper trenger, som andre, forutsigbarhet.

Den største utfordringen, slik jeg ser det, er å underkjenne kompetansebehovet for å gi bistand til flere av brukerne våre. Kompetansen på det spesialpedagogiske fagområdet varierer mye i landet. Hjelp og kompetanse skal være nært der du bor, men mangel på utdannede med fagkompetanse kan gi store forskjeller i tilbud til brukerne.

Hva er viktig for å etablere godt samarbeid og god kommunikasjon mellom Statped og resten av laget rundt barnet?

Statped bør ha en plass i tjenestekjeden på det spesialpedagogiske området. Da blir det enklere å formidle til brukere og samarbeidspartnere hvilken kompetanse vi har, og hvilken bistand vi kan gi. Det har imidlertid ikke vært et ønske om å gjøre dette, fordi det kan skape uklarhet rundt kommunenes ansvar. Det beklager jeg!

For å bøte på dette må Statped inngå avtaler om samarbeid med kommuner og fylkeskommuner i tillegg til å spre kunnskap og informere om tjenester.

Hva er Statpeds styrke og kapital – nå og fremover?

Statpeds kompetanse er etatens absolutte styrke. Den må tas vare på og vedlikeholdes. Vi er blitt en profesjonell organisasjon som snur oss rundt for å løse nye oppgaver og utfordringer. Med koronasituasjonen opplevde vi hvor raskt vi kunne tilrettelegge for tilbud i en digital verden. Vi kan være stolte av etatens digitale modenhet. Endringskapasitet er nyttig i en ny omstillingsperiode.

Brukerperspektivet må dyrkes videre og tas vare på. Nærhet til brukerorganisasjoner og brukermedvirkning er viktig, og barn og unges stemme må lyttes til. Statpeds kunnskap om sårbare brukergrupper må inn i laget rundt barn og elever med særskilte opplæringsbehov. Kunnskapen må vi også formidle til samfunnet, og den må bidra til å fylle kunnskapshull.

Hvilke muligheter og utfordringer skaper omstillingen av Statped som følge av Meld. St. 6 (2019–2020)?

Stortingsmeldingen viser at mange barn ikke får nødvendig hjelp for å komme videre i livet. Alle tiltak som kan bidra til å løse dette, er gode. Men jeg er usikker på om tiltakene som iverksettes, er gode og tydelige nok.

Meldingen initierer et kompetanseløft på det spesialpedagogiske området. Uansett vil det være utfordrende for kommunene å få tilgang til nok fagpersonale for å løse oppgavene lokalt. Det krever tydelige overgangsordninger og satsing på fagpersoner med formell utdanning. Mange brikker må på plass og spille sammen om vi skal lykkes. Ingen må miste muligheter på veien.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!