StatpedMagasinet 3–2017

Målet er bedre tjenester

Innbyggerne har stadig økende forventninger om skreddersydde, lett tilgjengelige og godt koordinerte tjenester fra forvaltningen. Dette krever store organisatoriske og kulturelle endringer i kommunesektoren. Den jobben skjer nå.

GUNN MARIT HELGESEN, STYRELEDER I
KOMMUNENES SENTRALFORBUND (KS). FOTO: KS

Digitalisering handler om å forenkle og forbedre arbeidsprosesser ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Spørsmålene vi står overfor i dag er hvordan digitalisering kan gi et bedre undervisningstilbud, skape et mer inkluderende lokalsamfunn, gi et raskere svar på byggesøknaden og sørge for at flere pleietrengende foretrekker å bli boende hjemme noen år lenger. Bredden av tjenester i kommunal sektor er stor, og digitalisering vil spille en rolle i samtlige av dem. KS spiller en sentral rolle i å samle kommuner og fylkeskommuner i digitaliseringsarbeidet, nettopp med tanke på at vi skal få bedre velferdstjenester. KS har som visjon at gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn.

Utfordringen

En utfordring for digitaliseringen i offentlig sektor er at vi ikke har samarbeidet godt nok. Det kan være mellom stat og kommunal sektor, men også kommuner og fylkeskommuner imellom. Bedre samarbeid vil gi smartere og enklere tjenester. Vi må bli flinkere til å dele og gjenbruke innenfor offentlig sektor, slik at innbyggere og næringsliv slipper å oppgi samme informasjon flere ganger. I tillegg må vi utnytte ressursene på en bedre måte, det gjelder både økonomi og kompetanse. Spesielt er arbeidet med å sikre tilstrekkelig digital kompetanse blant ledere og ansatte en utfordring for mange kommuner rundt om i landet.

KS spiller en sentral rolle når det gjelder å samle kommunal sektor i digitaliseringsarbeidet og representere sektorens behov overfor staten. Det er et uttalt mål at vi skal gå sammen om flere felles kommunale digitaliseringsprosjekter i årene som kommer. For å stimulere til dette er vi nå i ferd med å etablere en finansieringsordning. Ordningen skal sikre at nye felles løsninger utvikles raskere, blir mer fremdriftsrettede, brukervennlige og relevante.

Kontinuerlig arbeid

I årene som kommer vil kommunal sektor tilby flere digitale tjenester, slik at innbyggere og næringsliv kan ta en mer aktiv rolle. Samtidig vil teknologien bidra til smartere og enklere arbeidsprosesser som gjør at vi kan bruke mer tid på å levere gode tjenester av høy kvalitet. For å lykkes med dette må kommunal sektor stå sammen og jobbe kontinuerlig med digitalisering.

Side 7 av 27